เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301124303 นางสาวจุฬาลักษณ์ พาทีทิน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
2 6301124309 นางสาวสรัลพร ศรีหาตา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
3 6301102426 นางสาวสุภาพร พงษ์แผ่นสี วท.บ.10
4 6301102310 นางสาวกาญจนา กันทิยะวงษ์ วท.บ.10
5 6301102403 นางสาววริษา อินยานวล วท.บ.10
6 6301102378 นางสาวพรรณกาญจน์ วังวัล วท.บ.10
7 6301102442 นางสาวพิมพร ใจมา วท.บ.10
8 6301102303 นางสาวกรรณิกา อริวรรณา วท.บ.10
9 6301102418 นางสาวสมพร พรหมนุช วท.บ.10
10 6301102302 นางสาวกนิษฐา ชัยวุฒิ วท.บ.10
11 6301102344 นางสาวดรุณี ธนะสมบัติ วท.บ.10
12 6301102405 นางสาววิภานันท์ จันทะภา วท.บ.10
13 6301102337 นางสาวณัฐธิดา วงค์อารี วท.บ.10
14 6301102336 นางสาวณัฏฐริณีย์ เชิดฉาย วท.บ.10
15 6301102424 นางสาวสุธีมนต์ ปาโมกข์ วท.บ.10
16 6301102420 นายสันติภาพ แก้วประดิษฐ์ วท.บ.10
17 6301102409 นายศรายุทธ มโนทา วท.บ.10
18 6301102388 นายภูตะวัน ไชยเลิศ วท.บ.10
19 6301102373 นายพงศ์ภาณิช คะใจ วท.บ.10
20 6301102431 นายอัทพล ปวงทุเลา วท.บ.10
21 6301102307 นายกฤษดา ประสิทธิ์ วท.บ.10
22 6301102423 นายสุทธิพงษ์ แร่กระสินธ์ วท.บ.10
23 6301102309 นายกันต์พงษ์ ตันเจริญคีรี วท.บ.10
24 6301102369 นายปรเมศวร์ คิดแสวง วท.บ.10
25 6301102446 นายภาสกร คำแก้ว วท.บ.10
26 6301102305 นายกฤษฎา ครูเล่งกี่ วท.บ.10
27 6301102417 นายสมชาย พูลเทพ วท.บ.10
28 6301102339 นายณัฐพงศ์ แก้วเล็ก วท.บ.10
29 6301102326 นายชญานิน บัวผัน วท.บ.10
30 6301102306 นายกฤษณะ วรรณภิละ วท.บ.10
31 6301102432 นายอันดา ขวัญจันทร์ วท.บ.10
32 6301102445 นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
33 6301102370 นายประยูรศักดิ์ ทาบัว วท.บ.10
34 6301102322 นายจิรพัฒน์ พงษ์ดัด วท.บ.10
35 6301102381 นายพีรพัฒน์ บัวแสน วท.บ.10
36 6301102356 นายธีรพัฒน์ ใจการ วท.บ.10
37 6301102349 นายธนกฤต เทพโพธา วท.บ.10
38 6301102364 นายเนติพงษ์ แสนสุขอุดมบุญ วท.บ.10
39 6301102312 นายกิตติภณ อินหันต์ วท.บ.10
40 6301102340 นายณัฐพล สมภักดี วท.บ.10
41 6301102355 นายธีทัต คงเหล่า วท.บ.10
42 6301102437 นายเอกชัย ปิ่นเสา วท.บ.10
43 6301102350 นายธนวัฒน์ เขื่อนใจ วท.บ.10
44 6301102415 นายสถาพร แตงทอง วท.บ.10
45 6301102362 นายนิติ พรสมบูรณ์ศรี วท.บ.10
46 6301102382 นายภวดล โพธิสวัสดิ์ วท.บ.10
47 6301102341 นายณัฐวุธ แสนสองแคว วท.บ.10
48 6301102360 นายนัฐพงญ์ เมฆยะพิสิทธิ์ วท.บ.10
49 6301102323 นายจิระพงศ์ มหาวงค์ วท.บ.10
50 6301102441 นายธีรพัฒน์ นามขันธ์ วท.บ.10
51 6301102329 นายชัยธวัช ใจรังษี วท.บ.10
52 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
53 6301102410 นายศวัสกร น้อยเสาธง วท.บ.10
54 6301102380 นายพศวัต ชดพรมราช วท.บ.10
55 6301102387 นายภีชาพัช ใจก้อน วท.บ.10
56 6301102384 นายภัทราวุธ ทิโน วท.บ.10
57 6301102386 นายภานุวัศ เพ็ชรแสง วท.บ.10
58 6301102330 นายชัยนันท์ ท้าวพรหม วท.บ.10
59 6301102407 นายวีรากร อินทร์ทรา วท.บ.10
60 6301102351 นายธนาชัย ใจเรือน วท.บ.10
61 6301102342 นายดนุพล เสบู่ วท.บ.10
62 6301102427 นายหัสดิน กันแสงแก้ว วท.บ.10
63 6301113307 นางสาวอภิญญา นำนนท์ วท.บ.10
64 6301113306 นายศรัญย์ ประทุมตรี วท.บ.10
65 6301113301 นายชัชวาลย์ แซ่ม้า วท.บ.10
66 6301124310 นางสาวเสาวลักษณ์ คะวะดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
67 6301102433 นางสาวอาจรีย์ อ่อนโพนงาม วท.บ.10
68 6301102328 นางสาวชนินาถ โพธิ์ศรี วท.บ.10
69 6301102359 นางสาวนวภรณ์ หลำเคลา วท.บ.10
70 6301102435 นางสาวอารุณรุ้ง จันทร์แรม วท.บ.10
71 6301102393 นางสาวรวินันทร์ คุ้มศิริ วท.บ.10
72 6301102319 นางสาวฆนณัฐ ทองดัง วท.บ.10
73 6301102353 นางสาวธัญลักษณ์ คุ้มเขต วท.บ.10
74 6301102327 นางสาวชนิตา อินตาพวง วท.บ.10
75 6301102372 นางสาวปิยาภัสร์ เจริญสลุง วท.บ.10
76 6301102391 นางสาวเมธินี สิงห์สู่ วท.บ.10
77 6301102419 นางสาวสรินยา ปวริศร วท.บ.10
78 6301102404 นางสาววิภาดา ลุงต๊ะ วท.บ.10
79 6301102318 นางสาวคันธนีรา พละเสน วท.บ.10
80 6301102443 นายภควัฒน์ โตเจริญ วท.บ.10
81 6301102361 นายนัฐวุฒิ ศรีสรรค์ วท.บ.10
82 6301102374 นายพงษ์ภิวัฒน ชะนะภู วท.บ.10
83 6301102320 นายจตุพล เพ็งแจ่ม วท.บ.10
84 6301102348 นายธนกร อินทุรัตน์ วท.บ.10
85 6301102371 นายปิยวัตน์ ศรีโยธา วท.บ.10
86 6301102413 นางสาวศิวปรียา อำพันธ์ วท.บ.10
87 6301102376 นางสาวพรนภา ถึงเป้ วท.บ.10
88 6301102402 นางสาววรัญญา แสนวงษา วท.บ.10
89 6301102325 นางสาวจุรีภรณ์ สมุทร วท.บ.10
90 6301102429 นางสาวอัญมณี อินตาวงค์ วท.บ.10
91 6301102324 นางสาวจุฑามาส วงษ์วิทยา วท.บ.10
92 6301102394 นางสาวรักษิณา ไชยสิทธิ์ วท.บ.10
93 6301102313 นางสาวกิตติมา ภูสดศรี วท.บ.10
94 6301102440 นางสาวณิชกานต์ โตเจริญ วท.บ.10
95 6301102430 นางสาวอัฐภิญญา พรหมรักษา วท.บ.10
96 6301102439 นางสาวชฎาพรรณ นายจาย วท.บ.10
97 6301102315 นางสาวเกสรา ดาวไธสง วท.บ.10
98 6301102434 นางสาวอารญา พิทักษ์ไพรวัลย์ วท.บ.10
99 6301102379 นางสาวพริ้มเพรา ธูปประโคม วท.บ.10
100 6301102389 นางสาวมัลลิกา ก๋งฉิน วท.บ.10
101 6301102416 นางสาวสนธิยา อริยโกมุท วท.บ.10
102 6301102347 นางสาวเทพปรียา ไกรอาสา วท.บ.10
103 6301102428 นางสาวอรุณวดี ลาดทุ่ง วท.บ.10
104 6301102368 นางสาวปณิดา ปัญญาดิบวงศ์ วท.บ.10
105 6301102411 นางสาวศศิกานต์ อัสพันธ์ วท.บ.10
106 6301102331 นางสาวชาลินี อ่อนนางรอง วท.บ.10
107 6301102354 นางสาวธิดารัตน์ โยชพนัส วท.บ.10
108 6301102422 นางสาวสุกัญญา เรืองหนีชาติ วท.บ.10
109 6301102398 นางสาววนันญา ตาลำ วท.บ.10
110 6301102352 นางสาวธนิษฐา เนาะดู วท.บ.10
111 6301102363 นางสาวนิราวรรณ สุนันตา วท.บ.10
112 6301102392 นางสาวรมิตา ปากองวัน วท.บ.10
113 6301102358 นางสาวนลินญา จอมทะรักษ์ วท.บ.10
114 6301102397 นางสาวลออรัตน์ บุญโตนด วท.บ.10
115 6301102321 นางสาวจารุวรรณ มามาก วท.บ.10
116 6301102383 นางสาวภัททิยา เค็มมาก วท.บ.10
117 6301102396 นางสาวรุ่งอรุณ บวรเกษตร วท.บ.10
118 6301102377 นางสาวพรพรรณ นามวงษา วท.บ.10
119 6301102425 นางสาวสุพรรษา เพ็ชรชนะ วท.บ.10
120 6301102346 นายเตชากร ดีคำ วท.บ.10
121 6301102385 นายภานุพงษ์ ยิ่งยง วท.บ.10
122 6301102367 นายบูรฉัตร แซ่ท้าว วท.บ.10
123 6301102421 นายสัภยา มากเงิน วท.บ.10
124 6301102438 นายเจษฎา นันตา วท.บ.10
125 6301102414 นายศุภกิจ การมั่งมี วท.บ.10
126 6301102345 นายตฤณพรรดิ์ สุทธานุกูล วท.บ.10
127 6301102343 นายดรัณภพ แซ่วื้อ วท.บ.10
128 6301102408 นายเวสารัช สารสุวรรณ์ วท.บ.10
129 6301102400 นายวรเมธ ทวีอภิรดีวุฒิ วท.บ.10
130 6301102406 นายวีรพงศ์ สืบศรีวิชัย วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
131 6004106345 นายสันติภาพ หนูปัง วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
132 6305105396 นางสาวอัญติมา อินทร์ชัย รป.บ.10
133 6305105331 นางสาวนัชริกา ปัญญาวงค์ รป.บ.10
134 6305105332 นางสาวนันทกานต์ มังคละ รป.บ.10
135 6305105345 นางสาวมินธาดา ปาโน รป.บ.10
136 6305105359 นางสาวสิริกานดา จดจำ รป.บ.10
137 6305105304 นางสาวเกตุสุดา แย้มกระจ่าง รป.บ.10
138 6305105377 นางสาวชุตินันท์ กันทะวงค์ รป.บ.10
139 6305105321 นางสาวดารารัตน์ ถิ่นทิพย์ รป.บ.10
140 6305105330 นางสาวนรีกานต์ ไทยนิยม รป.บ.10
141 6305105362 นางสาวสุชาดา ช้างดี รป.บ.10
142 6305105306 นางสาวขวัญจิรา ผูกพันธุ์ รป.บ.10
143 6305105313 นางสาวชั้นบุญ เชียงปาละ รป.บ.10
144 6305105325 นางสาวธรรมารัตน์ ขำขจร รป.บ.10
145 6305105365 นางสาวสุภิชา สมพงษ์ รป.บ.10
146 6305105393 นางสาวรัชดาพร อภัยนอก รป.บ.10
147 6305105360 นางสาวสิริกานดา เลื่อนลอย รป.บ.10
148 6305105310 นางสาวจารุมน โพธริน รป.บ.10
149 6305105318 นางสาวฐิตารีย์ ศรีจันทร์ รป.บ.10
150 6305105319 นางสาวณัฐวดี พุ่มชะเอม รป.บ.10
151 6305105329 นางสาวนริสรา อินโอภาส รป.บ.10
152 6305105312 นางสาวชฎาพร เขียวคำสุข รป.บ.10
153 6305105372 นางสาวอารีย์รัตน์ ลายะ รป.บ.10
154 6305105358 นางสาวสายรุ้ง อาลัยไพรสณฑ์ รป.บ.10
155 6305105383 นางสาวพิมพิศา ใจแปง รป.บ.10
156 6305105302 นายกานภวินท์ แก้วใส รป.บ.10
157 6305105378 นายถิรวัฒน์ ปถมสุข รป.บ.10
158 6305105320 นายดัสกร กัญจนะ รป.บ.10
159 6305105314 นายชินวัฒน์ พวงอภัย รป.บ.10
160 6305105316 นายฐานทัพ ท้าวภูธร รป.บ.10
161 6305105323 นายทักษิณ แข็งแรง รป.บ.10
162 6305105307 นายคณรัฐ ชื่นรัมย์ รป.บ.10
163 6305105367 นายแสงชัย อนุดีเก้า รป.บ.10
164 6305105327 นายธีรโชติ ธรรมตา รป.บ.10
165 6305105326 นายธิติ ต๊ะพ่อ รป.บ.10
166 6305105348 นายวชิรากร ราษตรีสกล รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
167 6306103339 นางสาวนฎกร เงินกองแก้ว บช.บ.10
168 6306101451 นางสาวนภวรรณ สิงห์สุภา บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
169 6310101324 นางสาวรวิสรา สุทธิจิต วท.บ10
170 6310101327 นายวรายุทธ จิรวัฒนกูลชัย วท.บ10
171 6310101320 นางสาวพีรดา ไขแสง วท.บ10
172 6310101326 นางสาวรัตติกาล กันเชียง วท.บ10
173 6310101307 นางสาวเจษฎาพร เต่งมาก วท.บ10
174 6310101325 นางสาวระวิวรรณ รวีกำจร วท.บ10
175 6310101329 นางสาวศิรประภา ฝักแคเล็ก วท.บ10
176 6310101319 นางสาวพิมวรีย์ สารนารถ วท.บ10
177 6310101338 นางสาวหงส์เหม ทองนาค วท.บ10
178 6310101323 นางสาวมญชุ์ปริยา เชียงรินทร์ วท.บ10
179 6310101328 นางสาววลัยพรรณ มีทองคำ วท.บ10
180 6310101314 นางสาวณัฐริกา อินชูใจ วท.บ10
181 6310101337 นางสาวสุลักษณา จันกิติ วท.บ10
182 6310101318 นางสาวปราณี เทพสาย วท.บ10
183 6310101309 นางสาวชนัญญา ท้วมบ้านไทร วท.บ10
184 6310101316 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ธูป วท.บ10
185 6310101303 นางสาวกัลย์สุดา รัตนชัยนันทกุล วท.บ10
186 6310101310 นางสาวชลิตา จองจันทร์ วท.บ10
187 6310101339 นายอลงกรณ์ หอมอุดม วท.บ10
188 6310101321 นายภาณุพงศ์ บัวใหญ่ วท.บ10
189 6310101341 นายภูธเนศ นารี วท.บ10
190 6310101330 นายศุภกิตติ์ จันทร์ปัญญา วท.บ10
191 6310101322 นายภูมิพงศ์ ทองสุข วท.บ10
192 6310101311 นายณฐโชค ขันตี วท.บ10
193 6310101308 นายชญานนท์ วุฒิไกรอุดมเดช วท.บ10
194 6310101334 นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง วท.บ10
195 6310101301 นายกฤษศุวิทย์ แก้วงาม วท.บ10
196 6310101302 นายกัญจน์ ตาเรือนสอน วท.บ10
197 6310101306 นางสาวจุติภรณ์ นันไชย วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
198 6312101350 นางสาวสุรีย์พร เพียรบุญ ศ.บ.10
199 6312101339 นายอัครวงศ์ วงค์ธิดา ศ.บ.10
200 6312101333 นางสาวสุจิรา แซ่จื้อ ศ.บ.10
201 6312101335 นางสาวสุภัญชลี ทองนาคะ ศ.บ.10
202 6312101329 นางสาวศิริกานดา จันต๊ะหลวง ศ.บ.10
203 6312101340 นางสาวอัจฉรีย์ นิสี ศ.บ.10
204 6312101338 นางสาวอริสรา เหลาปัญญา ศ.บ.10
205 6312101346 นายพงศกร อยู่ทอง ศ.บ.10
206 6312101321 นายพงศธร อ่ำกลาง ศ.บ.10
207 6312101330 นายศิวากร ผัดจันตา ศ.บ.10
208 6312101319 นายปฏิคม มุกกาศ ศ.บ.10
209 6312101342 นายอำนาจ ปรัชญาภูวดล ศ.บ.10
210 6312101313 นายนครินทร์ อินทาน ศ.บ.10
211 6312101312 นายธนศักดิ์ สุขธรณ์ ศ.บ.10
212 6312101309 นายณัฐวุฒิ แสนแอ่น ศ.บ.10
213 6312101325 นายภูมิสิริณ ศรีพิชยานันท์ ศ.บ.10
214 6312101310 นายตรีนิล จงงามวิไล ศ.บ.10
215 6312101337 นายพัทธนันท์ ศิริกรานต์กุล ศ.บ.10
216 6312101343 นายอิศรพงษ์ พวงบุญมี ศ.บ.10
217 6312101308 นางสาวณัฐฐาวดี บัวสุข ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
218 6014101321 นายชินภัทร์ คำฝั้น ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์บูรณาการ)10
219 6314102370 นายนิติธร ศิริภูธร B.A.10
220 6314102383 นางสาวผกามาส คำคง B.A.10
221 6314102377 นางสาวปฏิกานต์ เข่งเฮง B.A.10
222 6314102372 นางสาวนุชนาฎ ทองคำ B.A.10
223 6314102385 นางสาวพชรพร พรมอ้าย B.A.10
224 6314102374 นางสาวบุษราคัม ติยะบุตร B.A.10
225 6314102381 นางสาวปิยพัทธ์ หนูสาย B.A.10
226 6314102382 นางสาวปุณยนุช เวกสูงเนิน B.A.10
227 6314102386 นางสาวพนิดา จันทร์แก้ว B.A.10
228 6314102375 นางสาวภิรฎา เทียนดำ B.A.10
229 6314102373 นางสาวนูรอิห์ซาน อินนูยูซี B.A.10
230 6314102307 นางสาวกรองทอง สาระบูรณ์ B.A.10
231 6314102378 นางสาวปทิตตา อ่ำรัศมี B.A.10
232 6314102319 นางสาวจันทรัตน์ จันทร์แกม B.A.10
233 6314102371 นางสาวนิสรีนทร์ หมาดเต๊ะ B.A.10
234 6314102317 นางสาวขวัญสิริ จี๋คีรีวุธ B.A.10
235 6314102303 นางสาวกนกพร ปัญญานะ B.A.10
236 6314102380 นางสาวปัญญาพร ทันพรมมา B.A.10
237 6314102379 นางสาวปรียาพร ฤทธิโยธิน B.A.10
238 6314102369 นางสาวนลินี ลาไผ่ B.A.10
239 6314102320 นางสาวจิระวดี สารากาล B.A.10
240 6314102376 นางสาวเบญสิตา ไกรสุข B.A.10
241 6314102384 นายพงศธร วรรณรัตน์ B.A.10
242 6314102311 นางสาวกัญญมน มีฤทธิ์ B.A.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
243 6019102531 นางสาวฐิติภา โกสลากร ภ.สถ.บ.10
244 6019102511 นายณภัทร อภิสิทธยากร ภ.สถ.บ.10
245 6019102517 นายปุณวรุตม์ สุภาแดง ภ.สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
246 6322101403 นางสาววารีเพลิน จวบสมัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
247 6322101378 นายภคิน บัวเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
248 6322101438 นางสาววีรพร พุทธาสมศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
249 6322101356 นางสาวนิฟิรดาวซ์ บาเหะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
250 6322101355 นางสาวนาเดีย สาและ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
251 6322101389 นางสาวรินรดา เทียนสว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
252 6322101397 นายวรวิทย์ ศศิปการสกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
253 6322101409 นายศิริศักดิ์ สีปุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
254 6322101373 นายพันยุทธ นนท์ชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
255 6322101398 นายวรวิทย์ จันทิมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
256 6322101354 นางสาวนัสริน ปิ่นธุรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
257 6322101418 นางสาวสุวิมล เอกวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
258 6322101433 นางสาวอาภาพร อ่อนศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
259 6322101411 นางสาวศุภลักษณ์ ทองเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
260 6322101412 นางสาวสรัลพร ส่องแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
261 6322101432 นางสาวอานัญญา โคตรทิพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
262 6322101406 นายศิรพงษ์ สวัสดิ์ชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
263 6322101387 นายระพีพัฒน์ กิมิเส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
264 6322101377 นายพุทธิพงษ์ วงษ์ศิริสุพรชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
265 6322101396 นายวรวิทย์ ขวัญรอด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
266 6322101391 นางสาวลลิตา เปียงใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
267 6322101351 นางสาวนลัทพร เสียวกระแส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
268 6322101388 นางสาวรัตติกาล แต้มมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
269 6322101392 นางสาววรกมล เถาว์พิมาย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
270 6322101331 นางสาวณัฏฐณิชา ปันกัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
271 6322101435 นางสาวไอลดา ยิ้มน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
272 6322101442 นายณภัทร ขวัญนาค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
273 6322101346 นายธัชพล หน่อวงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
274 6322101408 นางสาวศิริภรณ์ อ้วนคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
275 6322101390 นางสาวลฎาภา เสาร์ไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
276 6322101430 นางสาวอัมรินทร์ เขียวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
277 6322101399 นางสาววรัชยา เมืองตาแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
278 6322101353 นางสาวนันทนี นัดครีบ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47