เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6306103339 นางสาวนฎกร เงินกองแก้ว บช.บ.10
2 6306101420 นายสุรชัย แข็งแรง บธ.บ.10
3 6306103351 นายประภวิษณุ์ นิลโขง บช.บ.10
4 6306103397 นางสาวศิริวิมล เรือนหน้อย บช.บ.10
5 6306103345 นางสาวนริศรา ทานัน บช.บ.10
6 6306103359 นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี บช.บ.10
7 6306103407 นางสาวสุธินี ชัยยะ บช.บ.10
8 6306103335 นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์สายปัน บช.บ.10
9 6306103383 นางสาวรุ่งอรุณ ช่างเหล็ก บช.บ.10
10 6306103394 นางสาวศรัณย์พร เมืองก้อน บช.บ.10
11 6306103406 นางสาวสุชาดา สังเทพ บช.บ.10
12 6306103369 นางสาวภัสราพร จันเลน บช.บ.10
13 6306103395 นางสาวศิรดา สามัคคีสาธร บช.บ.10
14 6306103343 นางสาวนริศรา การิยา บช.บ.10
15 6306103401 นางสาวสวรรญา จิตต์ปราณี บช.บ.10
16 6306101406 นายสมชาย ดวงเดือน บธ.บ.10
17 6306101409 นายสราวุธ ประทุมธา บธ.บ.10
18 6306103352 นายปราชญ์ ขาวนุช บช.บ.10
19 6306103400 นายศุภวิชญ์ คิดอ่าน บช.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
20 6310101330 นายศุภกิตติ์ จันทร์ปัญญา วท.บ10
21 6310101311 นายณฐโชค ขันตี วท.บ10
22 6310101308 นายชญานนท์ วุฒิไกรอุดมเดช วท.บ10
23 6310101301 นายกฤษศุวิทย์ แก้วงาม วท.บ10
24 6310101302 นายกัญจน์ ตาเรือนสอน วท.บ10
25 6310101314 นางสาวณัฐริกา อินชูใจ วท.บ10
26 6310101341 นายภูธเนศ นารี วท.บ10
27 6310101321 นายภาณุพงศ์ บัวใหญ่ วท.บ10
28 6310101316 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ธูป วท.บ10
29 6310101309 นางสาวชนัญญา ท้วมบ้านไทร วท.บ10
30 6310101327 นายวรายุทธ จิรวัฒนกูลชัย วท.บ10
 ศิลปศาสตร์
31 6314101415 นายอนุพันธ์ กันธะสอน ศศ.บ.10
32 6314101411 นางสาวหฤทชญา ปกเขียว ศศ.บ.10
33 6314102473 นางสาวรวีวร ก้างออนตา B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
34 6318102331 นายโชค แป้นเจริญ ศศ.บ.10
35 6318102330 นายชิณ ทองจ่าม ศศ.บ.10
36 6318102346 นายธนรัตน์ จินดามงคล ศศ.บ.10
37 6318102396 นายภานุวัฒน์ พูลสุข ศศ.บ.10
38 6318102340 นายณัฐภพ มีชำนาญ ศศ.บ.10
39 6318102342 นายดลลภัส วิชัยคำ คำนันท์ ศศ.บ.10
40 6318102407 นายวายุเทพ สุวรรณดี ศศ.บ.10
41 6318102344 นายเทิดเกียรติ์ โพธิ์ศรี ศศ.บ.10
42 6318102377 นางสาวพรรณพัชร พงษ์สมบูรณ์ ศศ.บ.10
43 6318102388 นางสาวพิรยาพร โทจำปา ศศ.บ.10
44 6318102368 นางสาวปัณฑิตา แก้วปัน ศศ.บ.10
45 6318102404 นางสาววรัญญา บุญมา ศศ.บ.10
46 6318102387 นางสาวพิยะดา บุญเจิด ศศ.บ.10
47 6318102316 นายจักรกฤษ บุณยพานิช ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
48 6322101442 นายณภัทร ขวัญนาค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47