เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6305105349 นางสาววรรณวลี ใจดี รป.บ.10
2 6305105322 นางสาวทรรศภรณ์ ภูมิมะนาว รป.บ.10
3 6305105356 นางสาวสลิลทิพย์ โล๊ะกาแก้ว รป.บ.10
4 6305105347 นางสาวรินรดา ป้องกัน รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
5 6306101400 นางสาวศิรินภรณ์ เล่ห์กล บธ.บ.10
6 6306103400 นายศุภวิชญ์ คิดอ่าน บช.บ.10
7 6306101425 นางสาวอรอมล วงศ์คำ บธ.บ.10
8 6306101419 นางสาวสุภาวินี ปัญญา บธ.บ.10
9 6306101397 นางสาวศศิกานต์ ไชยวงศ์ บธ.บ.10
10 6306101417 นางสาวสุพิชญาย์ สุปินนะ บธ.บ.10
11 6306101401 นางสาวศิรินภา โสดอินตา บธ.บ.10
12 6306101395 นางสาววริยาภรณ์ หล่อประเสริฐกุล บธ.บ.10
13 6306101449 นางสาวปาณิศา ทรงเจริญกุล บธ.บ.10
14 6306101369 นางสาวพัชราภรณ์ ตาเร็ว บธ.บ.10
15 6306101398 นางสาวศศิกานต์ บุญเปี่ยม บธ.บ.10
16 6306101388 นายยุทธนา ทาชื่นจิตร บธ.บ.10
17 6306101409 นายสราวุธ ประทุมธา บธ.บ.10
18 6306101407 นายสรวิศ ดวงตา บธ.บ.10
19 6306101406 นายสมชาย ดวงเดือน บธ.บ.10
20 6306101442 นายสุทจิรานุทักษ์ ไชยวงค์ บธ.บ.10
21 6306101392 นายวชิราวุฒิ ป้องกัน บธ.บ.10
22 6306101408 นายสรวิศ ธีระศิลป์ บธ.บ.10
23 6306101432 นายเอกชัย โสนันโต บธ.บ.10
24 6306101420 นายสุรชัย แข็งแรง บธ.บ.10
25 6306101447 นายนวพล บุญล้ำ บธ.บ.10
26 6306103401 นางสาวสวรรญา จิตต์ปราณี บช.บ.10
27 6306103418 นางสาวอังค์วรา ทนันชัย บช.บ.10
28 6306103413 นางสาวอนันตญา อาษา บช.บ.10
29 6306103384 นางสาวรุจิกาญจน์ ปาเมืองมูล บช.บ.10
30 6306103330 นางสาวทันญา บริสุทธิ์ บช.บ.10
31 6306103375 นางสาวเมธาวี จันทร์ต๊ะวงค์ บช.บ.10
32 6306103388 นางสาววันวิสา นาคอก บช.บ.10
33 6306103338 นางสาวธิญาดา ทาป้อ บช.บ.10
34 6306103339 นางสาวนฎกร เงินกองแก้ว บช.บ.10
35 6306103353 นางสาวปราณปริยา แก้วมามือ บช.บ.10
36 6306103343 นางสาวนริศรา การิยา บช.บ.10
37 6306103389 นางสาววาษิณี คำมูลใจ บช.บ.10
38 6306103358 นางสาวนัทธร์นันท์ธร บริสุทธิ์ บช.บ.10
39 6306103355 นางสาวปิยวดี สมบูรณ์ บช.บ.10
40 6306103381 นางสาวรัตติยา ปัญญา บช.บ.10
41 6306103395 นางสาวศิรดา สามัคคีสาธร บช.บ.10
42 6306103369 นางสาวภัสราพร จันเลน บช.บ.10
43 6306103391 นางสาววิภารัตน์ เขียวหล้า บช.บ.10
44 6306103406 นางสาวสุชาดา สังเทพ บช.บ.10
45 6306103394 นางสาวศรัณย์พร เมืองก้อน บช.บ.10
46 6306103383 นางสาวรุ่งอรุณ ช่างเหล็ก บช.บ.10
47 6306103335 นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์สายปัน บช.บ.10
48 6306103366 นางสาวเพชรนภา วังสุนันท์ บช.บ.10
49 6306103407 นางสาวสุธินี ชัยยะ บช.บ.10
50 6306103380 นางสาวระพีพัฒน์ เพชรศรีงาม บช.บ.10
51 6306103403 นางสาวสิริกัลยา บุญชัย บช.บ.10
52 6306103371 นางสาวภาลินี มะโนคำ บช.บ.10
53 6306103359 นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี บช.บ.10
54 6306103393 นางสาวศกาวรัตน์ วิทยาเลิศวจี บช.บ.10
55 6306103386 นางสาววริสรา ชุมภู บช.บ.10
56 6306103405 นางสาวสิริอัยการ ทะขุ่ย บช.บ.10
57 6306103345 นางสาวนริศรา ทานัน บช.บ.10
58 6306103376 นางสาวยุวดี อุดหนุน บช.บ.10
59 6306103410 นางสาวสุภชา ยาปะนะ บช.บ.10
60 6306103392 นางสาววิยดา สีกล่อม บช.บ.10
61 6306103397 นางสาวศิริวิมล เรือนหน้อย บช.บ.10
62 6306103351 นายประภวิษณุ์ นิลโขง บช.บ.10
63 6306103390 นายวิธวัช อินใจ บช.บ.10
64 6306103370 นายภาณุวัฒน์ แก้ววงค์ บช.บ.10
65 6306103352 นายปราชญ์ ขาวนุช บช.บ.10
66 6306101366 นางสาวพรชนก โชคกิตติกุล บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
67 6310101324 นางสาวรวิสรา สุทธิจิต วท.บ10
68 6310101327 นายวรายุทธ จิรวัฒนกูลชัย วท.บ10
69 6310101329 นางสาวศิรประภา ฝักแคเล็ก วท.บ10
70 6310101319 นางสาวพิมวรีย์ สารนารถ วท.บ10
71 6310101338 นางสาวหงส์เหม ทองนาค วท.บ10
72 6310101328 นางสาววลัยพรรณ มีทองคำ วท.บ10
73 6310101314 นางสาวณัฐริกา อินชูใจ วท.บ10
74 6310101318 นางสาวปราณี เทพสาย วท.บ10
75 6310101309 นางสาวชนัญญา ท้วมบ้านไทร วท.บ10
76 6310101316 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ธูป วท.บ10
77 6310101303 นางสาวกัลย์สุดา รัตนชัยนันทกุล วท.บ10
78 6310101310 นางสาวชลิตา จองจันทร์ วท.บ10
79 6310101321 นายภาณุพงศ์ บัวใหญ่ วท.บ10
80 6310101341 นายภูธเนศ นารี วท.บ10
81 6310101330 นายศุภกิตติ์ จันทร์ปัญญา วท.บ10
82 6310101311 นายณฐโชค ขันตี วท.บ10
83 6310101308 นายชญานนท์ วุฒิไกรอุดมเดช วท.บ10
84 6310101301 นายกฤษศุวิทย์ แก้วงาม วท.บ10
85 6310101302 นายกัญจน์ ตาเรือนสอน วท.บ10
86 6310101306 นางสาวจุติภรณ์ นันไชย วท.บ10
 ศิลปศาสตร์
87 6314101424 นางสาวอุษาพร เหลือศรีจันทร์ ศศ.บ.10
88 6314101318 นางสาวญาดา ไชยแก้ว ศศ.บ.10
89 6314101411 นางสาวหฤทชญา ปกเขียว ศศ.บ.10
90 6314102473 นางสาวรวีวร ก้างออนตา B.A.10
91 6314101415 นายอนุพันธ์ กันธะสอน ศศ.บ.10
92 6314101366 นายรภีพาญจณ์ พิภัฌรเวชกุล ศศ.บ.10
93 6314101401 นางสาวศิริธิดา สิทธิพูนอนุภาพ ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
94 6318102334 นางสาวณัฏฐกันย์ สุรินทร์แก้ว ศศ.บ.10
95 6318102399 นางสาวยลดา คล้ายสิทธิ์ ศศ.บ.10
96 6318102323 นางสาวชญาดา คำวัน ศศ.บ.10
97 6318102387 นางสาวพิยะดา บุญเจิด ศศ.บ.10
98 6318102404 นางสาววรัญญา บุญมา ศศ.บ.10
99 6318102390 นางสาวพุทธิชา แสนสุข ศศ.บ.10
100 6318102376 นางสาวพรธิภา จันทร์ดาพรหม ศศ.บ.10
101 6318102410 นางสาวศรัญญา โต๊ะเก็ง ศศ.บ.10
102 6318102368 นางสาวปัณฑิตา แก้วปัน ศศ.บ.10
103 6318102375 นางสาวพรชิตา ถาวร ศศ.บ.10
104 6318102332 นางสาวญาดา เรืองวัฒนกิจ ศศ.บ.10
105 6318102416 นางสาวสโรชิตา ยังอ้น ศศ.บ.10
106 6318102388 นางสาวพิรยาพร โทจำปา ศศ.บ.10
107 6318102393 นางสาวภัทรวดี สดคมขำ ศศ.บ.10
108 6318102377 นางสาวพรรณพัชร พงษ์สมบูรณ์ ศศ.บ.10
109 6318102319 นางสาวจิรัชญา แมะบ้าน ศศ.บ.10
110 6318102378 นางสาวพรวิมล เคลิ้มกระโทก ศศ.บ.10
111 6318102326 นางสาวชรีลดา รอดรัศมี ศศ.บ.10
112 6318102381 นางสาวพัชรินทร์ ศรีลาออน ศศ.บ.10
113 6318102357 นายนรวร เตชะสร ศศ.บ.10
114 6318102374 นายพงศฑร รัตนบุรี ศศ.บ.10
115 6318102344 นายเทิดเกียรติ์ โพธิ์ศรี ศศ.บ.10
116 6318102352 นายธิติวัฒน์ มณีวรรณ ศศ.บ.10
117 6318102407 นายวายุเทพ สุวรรณดี ศศ.บ.10
118 6318102400 นายรัชพล นุชเนื่อง ศศ.บ.10
119 6318102355 นายนพรุจ ภู่พารา ศศ.บ.10
120 6318102342 นายดลลภัส วิชัยคำ คำนันท์ ศศ.บ.10
121 6318102327 นายชลกันต์ ตันกิจประเสริฐ ศศ.บ.10
122 6318102302 นายกษิดิศ นิยมสำรวจ ศศ.บ.10
123 6318102371 นายปุวริศศร จำนงค์วัฒน์ ศศ.บ.10
124 6318102382 นายพัฒกร สนธิ์ทิม ศศ.บ.10
125 6318102397 นายภูสิทธิ์ รื่นพิทักษ์ ศศ.บ.10
126 6318102308 นายกิตติภณ มณีสุข ศศ.บ.10
127 6318102413 นายศิพัตม์ เสวีวัลลภ ศศ.บ.10
128 6318102318 นายจิรภัทร ลีลาวัฒน์ศรีชัย ศศ.บ.10
129 6318102340 นายณัฐภพ มีชำนาญ ศศ.บ.10
130 6318102396 นายภานุวัฒน์ พูลสุข ศศ.บ.10
131 6318102346 นายธนรัตน์ จินดามงคล ศศ.บ.10
132 6318102316 นายจักรกฤษ บุณยพานิช ศศ.บ.10
133 6318102361 นายนิติพล ยืนยง ศศ.บ.10
134 6318102331 นายโชค แป้นเจริญ ศศ.บ.10
135 6318102330 นายชิณ ทองจ่าม ศศ.บ.10
136 6318102395 นายภาณุภัทร คำสี ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
137 6322101317 นายจิรายุ หวันมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
138 6322101333 นางสาวณัฐธยาน์ ปวงคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
139 6322101407 นางสาวศิรินันท์ กันทะอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
140 6322101442 นายณภัทร ขวัญนาค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
141 6322101329 นางสาวฌาลิณีย์ ใจนันตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47