เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303102315 นายธีระนันต์ วาสีอนุรักษ์ วศ.บ.10
2 6303102322 นางสาวภัทริณี ฤทธิ์เรืองรุ่ง วศ.บ.10
3 6303102319 นางสาวปิยนุช จันทร์มูล วศ.บ.10
4 6303102309 นายชวลิต อินตาเส้า วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
5 6304106323 นายนิธิวิทย์ แสนขาว วท.บ.10
6 6304106337 นายศุภมงคล นนฤาชา วท.บ.10
7 6304106306 นายจารุกิตติ์ กัญญา วท.บ.10
8 6304106315 นายถิระพจน์ ถีระพันธ์ วท.บ.10
9 6304106308 นายเจตนิพัทธ์ ทองรอด วท.บ.10
10 6304106338 นายสุรเชษฐ ลาภโต วท.บ.10
11 6304106342 นางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ วท.บ.10
12 6304106307 นางสาวจุฑามาศ พงษ์เถื่อน วท.บ.10
13 6304106319 นายธนธรรม ขัติวงษ์ วท.บ.10
14 6304104303 นายกฤติชัย โรจะนะ วท.บ.10
15 6304105306 นายบรรณวัฒน์ ศรีเอี่ยมกุล วท.บ.10
16 6304106324 นายบรรพต รัตนดิลกกุล วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
17 6305105334 นางสาวบุญนิศา ทาคำ รป.บ.10
18 6305105382 นายพัฒนพงษ์ ถมยา รป.บ.10
19 6305105386 นายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ รป.บ.10
20 6305105337 นางสาวปวีณ์นุช ภูครองหิน รป.บ.10
21 6305105357 นางสาวสายชล ประพฤติ รป.บ.10
22 6305105368 นางสาวอทิตยา วิชัยวงษ์ รป.บ.10
23 6305105309 นางสาวจารุภา คงสถาน รป.บ.10
24 6305105398 นางสาวพิมพ์ปภัส อ้นบ้านดง รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
25 6306103336 นางสาวธัญสุดา แสนเขื่อน บช.บ.10
26 6306103328 นางสาวณิชากร แหวนทอง บช.บ.10
27 6306103327 นางสาวณัฐิดา มณีขัติย์ บช.บ.10
28 6306103354 นางสาวปรียนุช ใจอิ่ม บช.บ.10
29 6306103409 นางสาวนราวดี นวลคำ บช.บ.10
30 6306103312 นายจิรายุ คงคร้าม บช.บ.10
31 6306103329 นางสาวถิรพร กุศลทาน บช.บ.10
32 6306103344 นางสาวนริศรา แซ่เย่ บช.บ.10
33 6306103361 นางสาวพิชสินี เอี่ยมโพธิ์ บช.บ.10
34 6306103411 นางสาวสุภาพร สุทธเขต บช.บ.10
35 6306103306 นางสาวเกตน์นิภา ชนะราช บช.บ.10
36 6306105314 นายปิยวัช กาวิน บธ.บ.10
37 6306105313 นายทีปกร ไชยมงคล บธ.บ.10
38 6306101450 นายจีรภาส สุระจิตต์ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
39 6309102340 นายพีรภัทร จันทะวงค์ ศศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
40 6314101386 นางสาวรุ่งอรุณ เกษวิริยการ ศศ.บ.10
41 6314101365 นางสาวพรหมพร สุขพิมาย ศศ.บ.10
42 6314101357 นางสาวปุญณิศา ศรีโพธิ์ ศศ.บ.10
43 6314101348 นางสาวนุสรา ทาก๋า ศศ.บ.10
44 6314101323 นางสาวณัชชา เวทไทยสงค์ ศศ.บ.10
45 6314101356 นางสาวปิยธิดา ไชยเลิศ ศศ.บ.10
46 6314101393 นางสาววิภาวี พูลทรัพย์ ศศ.บ.10
47 6314101327 นายณัฐวัฒน์ รินพล ศศ.บ.10
48 6314101419 นายอรรถกิจ ดาวเรือง ศศ.บ.10
49 6314101438 นายสุรเกียรติ์ สุคันธมาลย์ ศศ.บ.10
50 6314101353 นายปริญญา อุตะมะ ศศ.บ.10
51 6314101329 นายเตช บุณยรัตพันธุ์ ศศ.บ.10
52 6314101360 นายพงศกร แดงโย ศศ.บ.10
53 6314101423 นายอัษฎาวุธ แสนแก้ว ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
54 6318102306 นายกิตติพงศ์ ฟูเต็มวงค์ ศศ.บ.10
55 6318102329 นายชัยศิริ สมศรี ศศ.บ.10
56 6318102304 นางสาวกัญญาภา ปากเสนาะ ศศ.บ.10
57 6318102312 นางสาวเขมจิรา ถิ่นสุข ศศ.บ.10
58 6318102301 นางสาวกวินธิดา วงค์ใหม่ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47