เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102399 นางสาววนัสสิตา เจาะโพ วท.บ.10
2 6301102401 นางสาววรรณพร แจ่มเลิศ วท.บ.10
3 6301102333 นายไชยชาญ มหาวงษ์ วท.บ.10
4 6301102311 นายกานต์กร ปานเพชร วท.บ.10
5 6301102335 นายฐิติภักดิ์ พรมราช วท.บ.10
6 6301102332 นายโชติรัตน ภาวะโคตร วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
7 6303103342 นางสาววรรณภา ช่วยประดิษฐ์ วท.บ.10
8 6303103336 นางสาวรุ่งฤดี คำแดง วท.บ.10
9 6303103343 นางสาววริษฐา เรือนอ้าย วท.บ.10
10 6303103344 นางสาววิรัญญา ศรีสุข วท.บ.10
11 6303103351 นางสาวสุพรรษา เจริญผล วท.บ.10
12 6303103337 นางสาวรุ่งอรุณ ชูเชิด วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
13 5904102301 นายก่อกุศล คำภูษา วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)10
 บริหารธุรกิจ
14 6306103341 นางสาวนราทิพย์ เจดีย์ปน บช.บ.10
15 6306103344 นางสาวนริศรา แซ่เย่ บช.บ.10
 ศิลปศาสตร์
16 6314102461 นางสาวอรุณี ดอกไม้ B.A.10
17 6314102398 นางสาวภรางค์ทิพย์ เทพกูล B.A.10
18 6314102455 นางสาวสุรางค์วรรณ สุขเกษม B.A.10
19 6314102325 นางสาวชลธิชา ภานุโสภา B.A.10
20 6314102326 นางสาวชลิตภากร ปานกลาง B.A.10
21 6314102396 นางสาวเฟื่องลดา ประหุน B.A.10
22 6314102388 นางสาวพรสวรรค์ วงค์ริยะ B.A.10
23 6314102390 นางสาวพิชญาภา เนตรโรจน์ B.A.10
24 6314102459 นางสาวอภัชญา เจริญศุภมิต B.A.10
25 6314102397 นางสาวภคมน เขียววัน B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47