เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6408114411 นางสาววรรณาพร จินดาจรัส วท.บ.10
2 6408114410 นางสาวลักษ์ขณา แสงแก้ว วท.บ.10
3 6408114409 นางสาวภูริษา คำแก้ว วท.บ.10
4 6408114407 นางสาวพิมลวรรณ ภูมิบ้านค้อ วท.บ.10
5 6408114405 นางสาวนันทนา พุทธิยกุล วท.บ.10
6 6408114400 นางสาวจุรินทร์รัตน์ สุวรรณัง วท.บ.10
7 6408114399 นางสาวจิรวรรณ ดีมูลมั่ง วท.บ.10
8 6408114398 นางสาวกุลธิดา ทุมรัตน์ วท.บ.10
9 6408114397 นางสาวไอลดา ยังกิญจิ วท.บ.10
10 6408114396 นางสาวอุดมลักษณ์ โชติทอง วท.บ.10
11 6408114394 นางสาวอภิญญา ทบซ้าย วท.บ.10
12 6408114393 นางสาวอภิญญา ตระกูลชัยชนะ วท.บ.10
13 6408114392 นางสาวอนุสรา สุดแก้ว วท.บ.10
14 6408114390 นางสาวโสมโสภา สหุนันต์ วท.บ.10
15 6408114389 นางสาวสุรารักษ์ พันทองคำ วท.บ.10
16 6408114388 นางสาวสุภาภรณ์ ธราสุขกุล วท.บ.10
17 6408114387 นางสาวสุภัสสรา กันยา วท.บ.10
18 6408114386 นางสาวสุพรรษา ปัญญาไว วท.บ.10
19 6408114385 นางสาวสุไบดะห์ วาสารี วท.บ.10
20 6408114384 นางสาวสุจิตรา อ่อนพรม วท.บ.10
21 6408114382 นางสาวศุภัคธัญณี อิสรานนท์ยามี วท.บ.10
22 6408114379 นางสาวศิริวรรณ สุแก้ว วท.บ.10
23 6408114378 นางสาวศิรินันท์ สายทองสด วท.บ.10
24 6408114377 นางสาวศตพร สังข์ทอง วท.บ.10
25 6408114376 นางสาววิภารัตน์ เงินขาว วท.บ.10
26 6408114374 นางสาววิชาฎา ทองอัญชา วท.บ.10
27 6408114372 นางสาววริษา เป็งคำวัน วท.บ.10
28 6408114371 นางสาววริศรา โชติสันเทียะ วท.บ.10
29 6408114370 นางสาวรัตนากร บุญเสม วท.บ.10
30 6408114368 นางสาวรัตติกาล อมฤกษ์ วท.บ.10
31 6408114367 นางสาวรัชฎา ประยงสิน วท.บ.10
32 6408114364 นางสาวพิมพ์รวี จุ้ยเอี่ยม วท.บ.10
33 6408114361 นางสาวพันธ์วิรา พันธ์เลิศ วท.บ.10
34 6408114359 นางสาวพัชรพร ทรัพย์เจริญ วท.บ.10
35 6408114357 นางสาวพรชิตา ธรรมลังกา วท.บ.10
36 6408114355 นางสาวเปรมกมล สุริยะลังกา วท.บ.10
37 6408114354 นางสาวปิยธิดา จีนามูล วท.บ.10
38 6408114353 นางสาวปาณิศา เมืองดี วท.บ.10
39 6408114352 นางสาวปริศนา คงเปี่ยม วท.บ.10
40 6408114351 นางสาวปราณี ไชยวงศ์ วท.บ.10
41 6408114349 นางสาวปนัดดา พาลี วท.บ.10
42 6408114348 นางสาวบัณฑิตา ศิริเวช วท.บ.10
43 6408114347 นางสาวนิตยา มีชำนาญ วท.บ.10
44 6408114345 นางสาวนริศรา รักษามา วท.บ.10
45 6408114344 นางสาวนภาภรณ์ ภู่น้อย วท.บ.10
46 6408114343 นางสาวนภัสสร จันตาน้อย วท.บ.10
47 6408114341 นางสาวธิดาพร ระวีรุ่ง วท.บ.10
48 6408114340 นางสาวธัญญาลักษณ์ วงเวียน วท.บ.10
49 6408114339 นางสาวธวัลหทัย เคี่ยมการ วท.บ.10
50 6408114338 นางสาวธนัชพร อินทร์วงค์ วท.บ.10
51 6408114333 นางสาวณัฐธิดา สถานพงษ์ วท.บ.10
52 6408114332 นางสาวณัฐฐินันท์ ห้วยทราย วท.บ.10
53 6408114330 นางสาวณภัทร เนรมิตร์ วท.บ.10
54 6408114329 นางสาวฐิติยา เครือแก้ว วท.บ.10
55 6408114327 นางสาวฐานิกา ถาวรประทาน วท.บ.10
56 6408114324 นางสาวชมพูเนกข์ แย้มบัญชา วท.บ.10
57 6408114323 นางสาวชนาธินาถ จันทะบุญมา วท.บ.10
58 6408114321 นางสาวจุฑามาศ แซ่แต้ วท.บ.10
59 6408114320 นางสาวจิราพร แก้วใส วท.บ.10
60 6408114317 นางสาวจินดารัตน์ สิริสุนทรกุล วท.บ.10
61 6408114316 นางสาวจิดาภา แก้วสอน วท.บ.10
62 6408114315 นางสาวจันทร์ธิตา สีแดง วท.บ.10
63 6408114314 นางสาวครองขวัญ เทพอุบล วท.บ.10
64 6408114313 นางสาวขวัญจิรา อินสอน วท.บ.10
65 6408114309 นางสาวเกศศิริ ชำนาญกิจ วท.บ.10
66 6408114308 นางสาวเกตุมณี อินทะสุข วท.บ.10
67 6408114307 นางสาวกุลิสรา อยู่เจริญ วท.บ.10
68 6408114306 นางสาวกาญจน์ศรัณย์ ลอยใหม่ วท.บ.10
69 6408114304 นางสาวกฤตพร น้อยสี วท.บ.10
70 6408114303 นางสาวกมลวดี ประชาราษฎร์ วท.บ.10
71 6408114302 นางสาวกนกวรรณ อ่วมแป้น วท.บ.10
72 6408114301 นางสาวกนกพร ต๊ะแก้ว วท.บ.10
73 6408114414 นางสาวธนาพร บุญมี วท.บ.10
74 6408114413 นายสุธี ปิยะจันทร์ วท.บ.10
75 6408114412 นายสุกฤษฎ์ นุชประยูร วท.บ.10
76 6408114406 นายพงศกร ทองมั่น วท.บ.10
77 6408114404 นายธีรโชติ แถมสุข วท.บ.10
78 6408114403 นายธนากรณ์ ปัญญาเก่ง วท.บ.10
79 6408114401 นายชยกร โฆษิตศุภกุล วท.บ.10
80 6408114395 นายอาซีม เรืองอ่อน วท.บ.10
81 6408114391 นายอนุรักษ์ พาลีวล วท.บ.10
82 6408114383 นายสรวิชญ์ เขียวละออ วท.บ.10
83 6408114381 นายศุภชัย วงค์เสือ วท.บ.10
84 6408114380 นายศุภกิตติ์ คำเลี้ยง วท.บ.10
85 6408114375 นายวิชาฤทธิ์ ชั่งทอง วท.บ.10
86 6408114373 นายวิชัย ตุ่นจาอ้าย วท.บ.10
87 6408114369 นายรัตนศักดิ์ เเม้นชน วท.บ.10
88 6408114366 นายโมดูล ภูมิถาวร วท.บ.10
89 6408114365 นายภูรินทร์ เก่งการทำ วท.บ.10
90 6408114363 นายพิภพภัทร ลาวเมือง วท.บ.10
91 6408114362 นายพิพัฒน์พล พร้อมมิตร วท.บ.10
92 6408114360 นายพัทธพงศ์ ทองใหญ่ วท.บ.10
93 6408114358 นายพฤกษา โค้วตระกูล วท.บ.10
94 6408114356 นายพงศ์ศิริ คงเพ็ชร วท.บ.10
95 6408114342 นายนพดล บัวเเก้ว วท.บ.10
96 6408114337 นายธนบูลย์ ยิ้มยวน วท.บ.10
97 6408114336 นายธนดร โคตรทองทิพย์ วท.บ.10
98 6408114335 นายธนดนย์ กันเนตร วท.บ.10
99 6408114334 นายทิวธง ทองประไพ วท.บ.10
100 6408114331 นายณัฐกมล เกียรติประทับใจ วท.บ.10
101 6408114328 นายฐิตากร ผดุงพงษ์ วท.บ.10
102 6408114326 นายฐนพจน์ ศรีมงคลภากุล วท.บ.10
103 6408114325 นายชัยนนท์ คำเเดง วท.บ.10
104 6408114322 นายเจษฎา คงยืน วท.บ.10
105 6408114319 นายจิรทีปต์ คำโสภา วท.บ.10
106 6408114318 นายจิรกิตติ์ แห้วศรี วท.บ.10
107 6408114312 นายเกียรติศักดิ์ เนียมท่าเสา วท.บ.10
108 6408114311 นายเกียรติภูมิ เปารศรี วท.บ.10
109 6408114310 นายเกษมสันต์ ประทุมเหง่า วท.บ.10
110 6408114305 นายกฤษติรัตน์ โกมลรัตน์ วท.บ.10
111 6408131316 นางสาวเนตรทราย เผือกผ่อง วท.บ.10
112 6408131313 นางสาวสรยา สะอูน วท.บ.10
113 6408131310 นางสาวทักษิณี รักษายศ วท.บ.10
114 6408131301 นางสาวกชกร แดนอ่วน วท.บ.10
115 6408131315 นายอาทิตย์ ม่วงหวาน วท.บ.10
116 6408131314 นายอภิวิชญ์ ทานา วท.บ.10
117 6408131312 นายพุฒิพงศ์ ใสสะอาด วท.บ.10
118 6408131311 นายธนพงษ์ โตอาจ วท.บ.10
119 6408131309 นายชัยวัชร เมืองมา วท.บ.10
120 6408131308 นายอานนท์ โอฐธนู วท.บ.10
121 6408131307 นายพชรพล สันติเลขวงษ์ วท.บ.10
122 6408131306 นายปุญญวิชญ์ สายบุตร วท.บ.10
123 6408131305 นายธนากร คล้ายปาน วท.บ.10
124 6408131304 นายถิรเจตน์ อิ่นอ้าย วท.บ.10
125 6408131303 นายชาตโยดม ฟูกำเนิด วท.บ.10
126 6408131302 นายจุดตะวัน ณะวรรณ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47