เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชารบ461 : สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6108107308 นางสาวจิฬาภรณ์ เพ็ชรหวล ร.บ.10
2 6108107307 นายจักรพันธ์ เอี่ยมดี ร.บ.10
3 6108107310 นางสาวชนาทิพย์ แหวนทองคำ ร.บ.10
4 6108107334 นางสาวรุ้งธิดา ภูกองชัย ร.บ.10
5 6108107315 นางสาวณัฐวรรณ อินทร์ช่วย ร.บ.10
6 6108107303 นางสาวกัญญารักษ์ ฉัตรนฤมิต ร.บ.10
7 6108107316 นางสาวณิชาภัทร จั่นวงศ์แก้ว ร.บ.10
8 6108107332 นางสาวมาริสา เข็มวิชัย ร.บ.10
9 6108107306 นางสาวเกวลี โนราช ร.บ.10
10 6108107327 นางสาวภัควลัญชญ์ ใจอิ้ง ร.บ.10
11 6108107328 นางสาวปารตี บุญชูวงศ์ ร.บ.10
12 6108107313 นางสาวณัฐชยา คำชา ร.บ.10
13 6108107309 นางสาวจุฑามาศ วงศ์ไข่ ร.บ.10
14 6108107340 นางสาวศิริภักดิ์ สีคะปัสสะ ร.บ.10
15 6108107344 นางสาวสุธาทิพย์ โสบ้านบัว ร.บ.10
16 6108107348 นางสาวอานิตา งะสมัน ร.บ.10
17 6108107342 นางสาวสายธาร เครือเนตร ร.บ.10
18 6108107343 นางสาวสุดารัตน์ สิทธิกุล ร.บ.10
19 6108107325 นางสาวเบญจวรรณ เปี้ยใส ร.บ.10
20 6108107336 นางสาววิภาวี แจ่มกระจ่าง ร.บ.10
21 6108107314 นางสาวณัฐติญา ม่วงยา ร.บ.10
22 6108107301 นางสาวกนกวรรณ ทะนันชัย ร.บ.10
23 6108107311 นางสาวณัฏฐณิชา พามี ร.บ.10
24 6108107351 นางสาวพรภิมล อิ่มอ่อน ร.บ.10
25 6108107346 นางสาวสุวรรณี อาวรณ์ ร.บ.10
26 6108107304 นางสาวกุลนภา ฤทธิ์สุทธิ์ ร.บ.10
27 6108107329 นางสาวปิญชาน์ ยอดประสิทธิ์ ร.บ.10
28 6108107333 นางสาวรังสิยา กลีบจอหอ ร.บ.10
29 6108107326 นางสาวปทิตตา ตรงสาลี ร.บ.10
30 6108107324 นายบุญยกาญจน์ จูเปี่ยม ร.บ.10
31 6108107339 นายศรัณน์ เพชรภูมี ร.บ.10
32 6108107321 นายนพณัฐ แตงอ่อน ร.บ.10
33 6108107312 นายณัฐกฤษณ์ วงศ์แก้ว ร.บ.10
34 6108107323 นายนาวิน บุตรสอน ร.บ.10
35 6108107330 นายพงศกร ทองเอี่ยม ร.บ.10
36 6108107302 นายกฤต กุลเมือง ร.บ.10
37 6108107320 นายนที ทาเวียง ร.บ.10
38 6108107337 นายวิริทธิ์พล ตะไมล์ ร.บ.10
39 6108107338 นายวีรปกรณ์ กันแก้ว ร.บ.10
40 6108107319 นายธนวัฒน์ กาฬภักดี ร.บ.10
41 6108107341 นายศุภวิชญ์ จันทรุไทย ร.บ.10
42 6108107318 นายทักษิณ ปวงคำ ร.บ.10
43 6108107335 นายวทัญญู เขียวดวงดี ร.บ.10
44 6108107345 นายสุพงศ์ เทียมแสน ร.บ.10
45 6108107331 นายภาคภูมิ จำปาแก้ว ร.บ.10
46 6108107349 นายชินวัฒน์ กิ่งแก้วเพชร ร.บ.10
47 6108107322 นางสาวนัฐรดี ศรีพรม ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47