เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม3
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6408115317 นางสาวพิมลวรรณ ภูมิบ้านค้อ วท.บ.10
2 6408131319 นางสาวอภิญญา ทบซ้าย วท.บ.10
3 6408116329 นางสาวอภิญญา ตระกูลชัยชนะ วท.บ.10
4 6408114411 นางสาววรรณาพร จินดาจรัส วท.บ.10
5 6408114410 นางสาวลักษ์ขณา แสงแก้ว วท.บ.10
6 6408114409 นางสาวภูริษา คำแก้ว วท.บ.10
7 6408114405 นางสาวนันทนา พุทธิยกุล วท.บ.10
8 6408114400 นางสาวจุรินทร์รัตน์ สุวรรณัง วท.บ.10
9 6408114399 นางสาวจิรวรรณ ดีมูลมั่ง วท.บ.10
10 6408114398 นางสาวกุลธิดา ทุมรัตน์ วท.บ.10
11 6408114397 นางสาวไอลดา ยังกิญจิ วท.บ.10
12 6408114396 นางสาวอุดมลักษณ์ โชติทอง วท.บ.10
13 6408114392 นางสาวอนุสรา สุดแก้ว วท.บ.10
14 6408114390 นางสาวโสมโสภา สหุนันต์ วท.บ.10
15 6408114389 นางสาวสุรารักษ์ พันทองคำ วท.บ.10
16 6408114388 นางสาวสุภาภรณ์ ธราสุขกุล วท.บ.10
17 6408114386 นางสาวสุพรรษา ปัญญาไว วท.บ.10
18 6408114384 นางสาวสุจิตรา อ่อนพรม วท.บ.10
19 6408114382 นางสาวศุภัคธัญณี อิสรานนท์ยามี วท.บ.10
20 6408114379 นางสาวศิริวรรณ สุแก้ว วท.บ.10
21 6408114378 นางสาวศิรินันท์ สายทองสด วท.บ.10
22 6408114377 นางสาวศตพร สังข์ทอง วท.บ.10
23 6408114414 นางสาวธนาพร บุญมี วท.บ.10
24 6408114413 นายสุธี ปิยะจันทร์ วท.บ.10
25 6408114412 นายสุกฤษฎ์ นุชประยูร วท.บ.10
26 6408114408 นายฟาฮัท ดอมิ วท.บ.10
27 6408114406 นายพงศกร ทองมั่น วท.บ.10
28 6408114404 นายธีรโชติ แถมสุข วท.บ.10
29 6408114403 นายธนากรณ์ ปัญญาเก่ง วท.บ.10
30 6408114401 นายชยกร โฆษิตศุภกุล วท.บ.10
31 6408114395 นายอาซีม เรืองอ่อน วท.บ.10
32 6408114391 นายอนุรักษ์ พาลีวล วท.บ.10
33 6408114383 นายสรวิชญ์ เขียวละออ วท.บ.10
34 6408114381 นายศุภชัย วงค์เสือ วท.บ.10
35 6408114380 นายศุภกิตติ์ คำเลี้ยง วท.บ.10
36 6408115316 นางสาววิภารัตน์ เงินขาว วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47