เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม2
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6408115315 นางสาวจันทร์ธิตา สีแดง วท.บ.10
2 6408131317 นางสาวกาญจน์ศรัณย์ ลอยใหม่ วท.บ.10
3 6408114330 นางสาวณภัทร เนรมิตร์ วท.บ.10
4 6408114329 นางสาวฐิติยา เครือแก้ว วท.บ.10
5 6408114327 นางสาวฐานิกา ถาวรประทาน วท.บ.10
6 6408114324 นางสาวชมพูเนกข์ แย้มบัญชา วท.บ.10
7 6408114323 นางสาวชนาธินาถ จันทะบุญมา วท.บ.10
8 6408114321 นางสาวจุฑามาศ แซ่แต้ วท.บ.10
9 6408114320 นางสาวจิราพร แก้วใส วท.บ.10
10 6408114317 นางสาวจินดารัตน์ สิริสุนทรกุล วท.บ.10
11 6408114314 นางสาวครองขวัญ เทพอุบล วท.บ.10
12 6408114313 นางสาวขวัญจิรา อินสอน วท.บ.10
13 6408114308 นางสาวเกตุมณี อินทะสุข วท.บ.10
14 6408114307 นางสาวกุลิสรา อยู่เจริญ วท.บ.10
15 6408114304 นางสาวกฤตพร น้อยสี วท.บ.10
16 6408114303 นางสาวกมลวดี ประชาราษฎร์ วท.บ.10
17 6408114302 นางสาวกนกวรรณ อ่วมแป้น วท.บ.10
18 6408114337 นายธนบูลย์ ยิ้มยวน วท.บ.10
19 6408114335 นายธนดนย์ กันเนตร วท.บ.10
20 6408114334 นายทิวธง ทองประไพ วท.บ.10
21 6408114328 นายฐิตากร ผดุงพงษ์ วท.บ.10
22 6408114326 นายฐนพจน์ ศรีมงคลภากุล วท.บ.10
23 6408114322 นายเจษฎา คงยืน วท.บ.10
24 6408114319 นายจิรทีปต์ คำโสภา วท.บ.10
25 6408114318 นายจิรกิตติ์ แห้วศรี วท.บ.10
26 6408114312 นายเกียรติศักดิ์ เนียมท่าเสา วท.บ.10
27 6408114311 นายเกียรติภูมิ เปารศรี วท.บ.10
28 6408114310 นายเกษมสันต์ ประทุมเหง่า วท.บ.10
29 6408114305 นายกฤษติรัตน์ โกมลรัตน์ วท.บ.10
30 6408114332 นางสาวณัฐฐินันท์ ห้วยทราย วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47