เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม4
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6408109324 นางสาวบัณฑิตา ศิริเวช วท.บ.10
2 6408131320 นายนพดล บัวแก้ว วท.บ.10
3 6408114372 นางสาววริษา เป็งคำวัน วท.บ.10
4 6408114371 นางสาววริศรา โชติสันเทียะ วท.บ.10
5 6408114370 นางสาวรัตนากร บุญเสม วท.บ.10
6 6408114368 นางสาวรัตติกาล อมฤกษ์ วท.บ.10
7 6408114367 นางสาวรัชฎา ประยงสิน วท.บ.10
8 6408114364 นางสาวพิมพ์รวี จุ้ยเอี่ยม วท.บ.10
9 6408114361 นางสาวพันธ์วิรา พันธ์เลิศ วท.บ.10
10 6408114357 นางสาวพรชิตา ธรรมลังกา วท.บ.10
11 6408114355 นางสาวเปรมกมล สุริยะลังกา วท.บ.10
12 6408114354 นางสาวปิยธิดา จีนามูล วท.บ.10
13 6408114353 นางสาวปาณิศา เมืองดี วท.บ.10
14 6408114352 นางสาวปริศนา คงเปี่ยม วท.บ.10
15 6408114351 นางสาวปราณี ไชยวงศ์ วท.บ.10
16 6408114347 นางสาวนิตยา มีชำนาญ วท.บ.10
17 6408114344 นางสาวนภาภรณ์ ภู่น้อย วท.บ.10
18 6408114343 นางสาวนภัสสร จันตาน้อย วท.บ.10
19 6408114341 นางสาวธิดาพร ระวีรุ่ง วท.บ.10
20 6408114340 นางสาวธัญญาลักษณ์ วงเวียน วท.บ.10
21 6408114339 นางสาวธวัลหทัย เคี่ยมการ วท.บ.10
22 6408114338 นางสาวธนัชพร อินทร์วงค์ วท.บ.10
23 6408114375 นายวิชาฤทธิ์ ชั่งทอง วท.บ.10
24 6408114369 นายรัตนศักดิ์ แม้นชน วท.บ.10
25 6408114366 นายโมดูล ภูมิถาวร วท.บ.10
26 6408114365 นายภูรินทร์ เก่งการทำ วท.บ.10
27 6408114363 นายพิภพภัทร ลาวเมือง วท.บ.10
28 6408114362 นายพิพัฒน์พล พร้อมมิตร วท.บ.10
29 6408114358 นายพฤกษา โค้วตระกูล วท.บ.10
30 6408131318 นางสาวพัชรพร ทรัพย์เจริญ วท.บ.10
31 6408131321 นายพัทธพงศ์ ทองใหญ่ วท.บ.10
32 6408114374 นางสาววิชาฎา ทองอัญชา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47