เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101321 นายนวพล ยืนยงค์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
2 6104103328 นางสาวฤกษ์สิญาภรณ์ กิ้มเส้ง วท.บ.10
3 6104103309 นางสาวฉัตรกาญจน์ จันทะพุธ วท.บ.10
4 6204103309 นางสาวมานิตา วงค์ปะละ วท.บ.10
5 6204103311 นางสาวสุวรรณี ชุมผาง วท.บ.10
6 6304104303 นายกฤติชัย โรจะนะ วท.บ.10
7 6304106319 นายธนธรรม ขัติวงษ์ วท.บ.10
8 6304106308 นายเจตนิพัทธ์ ทองรอด วท.บ.10
9 6204106334 นายสุภาพ ปุนนะมา วท.บ.10
10 6204106303 นายเจษฎา วันดี วท.บ.10
11 6304106342 นางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ วท.บ.10
12 6304106307 นางสาวจุฑามาศ พงษ์เถื่อน วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
13 6306105313 นายทีปกร ไชยมงคล บธ.บ.10
14 6306105314 นายปิยวัช กาวิน บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
15 6310101341 นายภูธเนศ นารี วท.บ10
16 6310101302 นายกัญจน์ ตาเรือนสอน วท.บ10
17 6310101311 นายณฐโชค ขันตี วท.บ10
18 6310101301 นายกฤษศุวิทย์ แก้วงาม วท.บ10
19 6310101308 นายชญานนท์ วุฒิไกรอุดมเดช วท.บ10
20 6310101309 นางสาวชนัญญา ท้วมบ้านไทร วท.บ10
21 6310101326 นางสาวรัตติกาล กันเชียง วท.บ10
22 6310101314 นางสาวณัฐริกา อินชูใจ วท.บ10
23 6310101325 นางสาวระวิวรรณ รวีกำจร วท.บ10
24 6310101337 นางสาวสุลักษณา จันกิติ วท.บ10
25 6310101320 นางสาวพีรดา ไขแสง วท.บ10
26 6310101323 นางสาวมญชุ์ปริยา เชียงรินทร์ วท.บ10
 ศิลปศาสตร์
27 6114101326 นางสาวณัฐริกา ห้าวหาญ ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
28 6118102369 นายศุภกิตติ์ แสงสว่าง ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
29 6322101442 นายณภัทร ขวัญนาค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47