เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6305105388 นางสาวชวัลนัทธ์ ทองมีมาก รป.บ.10
2 6305105305 นางสาวขนิษฐา ยาวไธสง รป.บ.10
3 6305105311 นางสาวพิชญนัทธ์ ปัญญากูล รป.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
4 6409101377 นางสาวทองทิพย์ บุตรเวียงพันธ์ ศศ.บ.10
5 6409101370 นางสาวอิสรีย์ ปุณณกิจวรากรณ์ ศศ.บ.10
6 6409101368 นางสาวอมิตรา ชัยวุฒิ ศศ.บ.10
7 6409101367 นางสาวสุภวราลักษณ์ แสงสว่าง ศศ.บ.10
8 6409101365 นางสาวศิริวรรณ ใชยจิตต์ ศศ.บ.10
9 6409101363 นางสาวมยุรินทร์ แซ่ย่าง ศศ.บ.10
10 6409101361 นางสาวเพียงฟ้า จอมชนะศึก ศศ.บ.10
11 6409101360 นางสาวพิมพ์ชนก คิดเลิศล้ำ ศศ.บ.10
12 6409101358 นางสาวพัชรินทร์ ใจปวน ศศ.บ.10
13 6409101357 นางสาวปานตะวัน ชุ่มใจ ศศ.บ.10
14 6409101356 นางสาวปริยาภัทร ใจมั่น ศศ.บ.10
15 6409101355 นางสาวเบญจพร เฮ่าเมา ศศ.บ.10
16 6409101354 นางสาวบุณยาพร เหลืองพิสุทธิสาร ศศ.บ.10
17 6409101353 นางสาวบัวเงิน ดานุกุล ศศ.บ.10
18 6409101352 นางสาวนัทญา เสนพนัสสัก ศศ.บ.10
19 6409101350 นางสาวธารารัตน์ ลิขิตผู้เจริญ ศศ.บ.10
20 6409101349 นางสาวธวัลรัตน์ วัฒนสันติ์ ศศ.บ.10
21 6409101344 นางสาวฐาปณีย์ มณีโชติ ศศ.บ.10
22 6409101343 นางสาวจันทนา แซ่ย่าง ศศ.บ.10
23 6409101341 นางสาวกชกร เปรมไพบูลย์ ศศ.บ.10
24 6409101339 นางสาวอักษราภัค ปัญญายืน ศศ.บ.10
25 6409101338 นางสาวอลิสา พานบรรเจิด ศศ.บ.10
26 6409101337 นางสาวอริญาพร เล็นดำ ศศ.บ.10
27 6409101336 นางสาวอภิสรา จีนประสพ ศศ.บ.10
28 6409101335 นางสาวอภิญญา ปาลี ศศ.บ.10
29 6409101334 นางสาวสุภาธิณี แสนคำ ศศ.บ.10
30 6409101333 นางสาวสุดารัตน์ วรรณภิระ ศศ.บ.10
31 6409101332 นางสาวสุดธิดา ผาบเลโลกุล ศศ.บ.10
32 6409101331 นางสาวสุณิสา ฉั่วเจริญ ศศ.บ.10
33 6409101328 นางสาววารุณี แตงนวลจันทร์ ศศ.บ.10
34 6409101327 นางสาววรินทรา เรียงรัมย์ ศศ.บ.10
35 6409101326 นางสาววรรณษา โสทัน ศศ.บ.10
36 6409101325 นางสาวลลิตภัทร วงษ์นาค ศศ.บ.10
37 6409101324 นางสาวรุ่งทิวา จิระเพชรอำไพ ศศ.บ.10
38 6409101323 นางสาวยวิษฐา ไตรยราช ศศ.บ.10
39 6409101320 นางสาวพิมพ์ภัสสร ศรีธิ ศศ.บ.10
40 6409101319 นางสาวปิ่นทอง จารุจินดา ศศ.บ.10
41 6409101318 นางสาวปาริชาต ทองด้วง ศศ.บ.10
42 6409101317 นางสาวปภาวรินท์ พลดร ศศ.บ.10
43 6409101316 นางสาวบุญญิสา ใจเพื่อพันธ์ ศศ.บ.10
44 6409101315 นางสาวนิรดา มะลิโค ศศ.บ.10
45 6409101314 นางสาวนันทิชา ศรีนำปน ศศ.บ.10
46 6409101313 นางสาวนภัสกร อินต๊ะยศ ศศ.บ.10
47 6409101311 นางสาวดาราทิพย์ เมืองมอง ศศ.บ.10
48 6409101310 นางสาวดวงดาว เรืองธีรนพคุณ ศศ.บ.10
49 6409101309 นางสาวณิชากานต์ บุญเกิดวัย ศศ.บ.10
50 6409101307 นางสาวชุติฬกาญจน์ ธีระกานตภิรัตน์ ศศ.บ.10
51 6409101305 นางสาวชนกสุดา โยสีดา ศศ.บ.10
52 6409101302 นางสาวกันยากร ดวงกาศ ศศ.บ.10
53 6409101371 นางสาวจิรัชญา นงค์ยา ศศ.บ.10
54 6409101369 นายอัฑฒ์ วิจารณ์พล ศศ.บ.10
55 6409101362 นายภูรินท์ ชุ่มอินทรจักร ศศ.บ.10
56 6409101359 นายพิชญุตม์ ศรีสุวรรณ ศศ.บ.10
57 6409101351 นายนรากร ศรีชัยวงค์ ศศ.บ.10
58 6409101348 นายธนานนท์ แซ่พ่าน ศศ.บ.10
59 6409101347 นายดรัณภพ ราชรักษ์ ศศ.บ.10
60 6409101346 นายณัฐธกรณ์ แซ่ไป๋ ศศ.บ.10
61 6409101330 นายสิทธิโชค สมบูรณ์ศรี ศศ.บ.10
62 6409101322 นายภัทรวรรธ บริสุทธิ์ ศศ.บ.10
63 6409101308 นายณัฎฐากร อำพรรณ์ ศศ.บ.10
64 6409101306 นายชุติพงศ์ สรรเสริญ ศศ.บ.10
65 6409101301 นายกนก กัณทะวงค์ ศศ.บ.10
66 6409101376 นายอธิพล ตั้งตรีธารทิพย์ ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
67 6319103553 นางสาวอวัศยา วิริยะวิทย์ สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47