เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6422101557 นางสาววิราชินี สุขเจริญ วท.บ.10
2 6422101551 นางสาวอติกานต์ ไพศาลพงศ์ วท.บ.10
3 6422101550 นางสาวสุภมาศ คำปัน วท.บ.10
4 6422101549 นางสาวสุกัลยา ศรีประเสริฐ วท.บ.10
5 6422101547 นางสาวสกุลกาญจน์ สุขรอมแปง วท.บ.10
6 6422101546 นางสาวศิริรัตน์ หลงโสกเชือก วท.บ.10
7 6422101544 นางสาววรนิษฐา ดวงคำ วท.บ.10
8 6422101543 นางสาวรุ่งนภา อนันเอื้อ วท.บ.10
9 6422101540 นางสาวมลฑณา ลาโพธิ์ วท.บ.10
10 6422101539 นางสาวภัณฑิรา อภิชัย วท.บ.10
11 6422101535 นางสาวทิพาวรรณ์ สิงห์คำ วท.บ.10
12 6422101534 นางสาวทองชมพู หน่อสร้อยทอง วท.บ.10
13 6422101533 นางสาวณัฐวดี โตทรายมูล วท.บ.10
14 6422101532 นางสาวณัฐริกา โปร่งเมืองไพร วท.บ.10
15 6422101530 นางสาวช่อผกา ระมัดระวังภัย วท.บ.10
16 6422101527 นางสาวกัญญาณัฐ สะเดาว์ วท.บ.10
17 6422101526 นางสาวเอมมิกา ลครพล วท.บ.10
18 6422101524 นางสาวอุบลวรรณ สายธารชื่นจิต วท.บ.10
19 6422101523 นางสาวอินทิรา ประทูลทอด วท.บ.10
20 6422101522 นางสาวอารีรัตน์ เกาะรัมย์ วท.บ.10
21 6422101520 นางสาวอาณัฎธยา เวชวิกุล วท.บ.10
22 6422101519 นางสาวอัมราพร มูลอำคา วท.บ.10
23 6422101518 นางสาวอัญรัตน์ ทองดี วท.บ.10
24 6422101517 นางสาวอัญชริกา ฝั้นพยอม วท.บ.10
25 6422101516 นางสาวอรุณศิริ เงาใส วท.บ.10
26 6422101515 นางสาวอรนภา ไกรษร วท.บ.10
27 6422101512 นางสาวอภิษฐา ปันสอน วท.บ.10
28 6422101510 นางสาวอภิรดี ตามชู วท.บ.10
29 6422101509 นางสาวอนุสรา ใจปิน วท.บ.10
30 6422101507 นางสาวอนัญลักษณ์ ลังกาตุง วท.บ.10
31 6422101506 นางสาวอนงค์นุช ขำเขียว วท.บ.10
32 6422101501 นางสาวสุวรรณี ชัยชนะ วท.บ.10
33 6422101500 นางสาวสุเมษา ดวงแก้ว วท.บ.10
34 6422101498 นางสาวสุภาภรณ์ สุรินทร์เซ็ง วท.บ.10
35 6422101497 นางสาวสุภัสรา จอมมะเริง วท.บ.10
36 6422101496 นางสาวสุพพัตรา มั่นใจ วท.บ.10
37 6422101495 นางสาวสุนิชา สิทธิดง วท.บ.10
38 6422101494 นางสาวสุนทรี สีสนิท วท.บ.10
39 6422101488 นางสาวสุทธิดา รัตนะ วท.บ.10
40 6422101487 นางสาวสุทธิดา คำบุญเรือง วท.บ.10
41 6422101486 นางสาวสุชานาถ โฉมอินทร์ วท.บ.10
42 6422101485 นางสาวสิริวิมล ยุทธตานนท์ วท.บ.10
43 6422101481 นางสาวสาริน ดวงอาทิตย์ วท.บ.10
44 6422101478 นางสาวศุภสุตา ธาดา วท.บ.10
45 6422101476 นางสาวศุภมาส ชัยวรรณรัตน์ วท.บ.10
46 6422101475 นางสาวศิระประภา นุตตา วท.บ.10
47 6422101472 นางสาวศศิวิมล กันสุไลย์ วท.บ.10
48 6422101470 นางสาวศศิกานต์ บุญมี วท.บ.10
49 6422101469 นางสาววิไลพร ถาวรมิ่งศักดิ์ วท.บ.10
50 6422101466 นางสาววาสนา ดีบาล วท.บ.10
51 6422101465 นางสาววันวิสาข์ อ่ำชาวนา วท.บ.10
52 6422101464 นางสาววรินทร บุญอินทร์ วท.บ.10
53 6422101463 นางสาววรางคณา บัวชัย วท.บ.10
54 6422101457 นางสาวรุ่งไพลิน พิวขุนทด วท.บ.10
55 6422101456 นางสาวรุ่งนภา สุขทวี วท.บ.10
56 6422101455 นางสาวรัตนพร วรรณศรี วท.บ.10
57 6422101454 นางสาวรัตติกาล ล้อมประเสริฐ วท.บ.10
58 6422101452 นางสาวรัชฎาพร ใจเขื่อนแก้ว วท.บ.10
59 6422101451 นางสาวรัชฎากร รู้เจน วท.บ.10
60 6422101448 นางสาวยลดา สืบเกลี้ยง วท.บ.10
61 6422101445 นางสาวภูษิตา สุบรรณรัตน์ วท.บ.10
62 6422101441 นางสาวภัทราพร เจ๊กพ่วง วท.บ.10
63 6422101440 นางสาวภัทรวดี สงโสด วท.บ.10
64 6422101439 นางสาวภัทรเนตร รังศรีคาร วท.บ.10
65 6422101437 นางสาวภรภัทร ใจโพธา วท.บ.10
66 6422101434 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทองขำ วท.บ.10
67 6422101433 นางสาวเพชรดารินทร์ ธนดาวพิจารณ์ วท.บ.10
68 6422101429 นางสาวพิมพ์ญาดา สุธรรมวรไชย วท.บ.10
69 6422101428 นางสาวพิมชนก ภูนี วท.บ.10
70 6422101424 นางสาวพิชญาพร โคตรแก้ว วท.บ.10
71 6422101419 นางสาวพลอยกาญน์ คำศรี วท.บ.10
72 6422101418 นางสาวพริมา นะวะกะ วท.บ.10
73 6422101417 นางสาวพรรณปพร ปานคำ วท.บ.10
74 6422101416 นางสาวผกาวดี อังคะนาวิน วท.บ.10
75 6422101415 นางสาวผกามาศ แสนสี วท.บ.10
76 6422101414 นางสาวปุณยนุช สีดาโชติ วท.บ.10
77 6422101413 นางสาวปิยวรรณ หลีพันธ์ วท.บ.10
78 6422101412 นางสาวปาริชาติ ขจรบุญญาฤทธิ์ วท.บ.10
79 6422101409 นางสาวปรียานุช สำรวมจิตร์ วท.บ.10
80 6422101406 นางสาวประติมากร กางทอง วท.บ.10
81 6422101404 นางสาวปฐมภรณ์ วันรักชาติ วท.บ.10
82 6422101401 นางสาวบุลพร ศรีสกุณาสีทอง วท.บ.10
83 6422101398 นางสาวบัณฑิตา กันธิมาพงค์ วท.บ.10
84 6422101397 นางสาวเนตรนภา สวนจันทร์ วท.บ.10
85 6422101396 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ วท.บ.10
86 6422101393 นางสาวนันทิดา สืบสอน วท.บ.10
87 6422101392 นางสาวนันทรัตน์ บุญปั๋น วท.บ.10
88 6422101391 นางสาวนันทกา ริยะป่า วท.บ.10
89 6422101389 นางสาวนลินี เต๋จ๊ะแก้ว วท.บ.10
90 6422101387 นางสาวนรบดี ศรีแดง วท.บ.10
91 6422101386 นางสาวนภัส พรมทับ วท.บ.10
92 6422101383 นางสาวนภเกตน์ เลิศคำ วท.บ.10
93 6422101378 นางสาวธิดาพร อุดมพนา วท.บ.10
94 6422101377 นางสาวธารารัตน์ ก้านเพชร วท.บ.10
95 6422101375 นางสาวธัญลักษณ์ สังฆกูล วท.บ.10
96 6422101374 นางสาวธัญภรณ์ เทพภักดี วท.บ.10
97 6422101372 นางสาวธนาภรณ์ เติมดี วท.บ.10
98 6422101370 นางสาวธนัญญา นามฮาด วท.บ.10
99 6422101369 นางสาวธนัชญา ธรรมสุขี วท.บ.10
100 6422101358 นางสาวดวงกมล ใจหลวง วท.บ.10
101 6422101356 นางสาวณัฐพร อินหล่อ วท.บ.10
102 6422101354 นางสาวณัฐนันท์ สันเดช วท.บ.10
103 6422101353 นางสาวณัฐนรี คูนา วท.บ.10
104 6422101351 นางสาวณัฐชา เรือนมูล วท.บ.10
105 6422101349 นางสาวณัชชา น้อยมหาพรม วท.บ.10
106 6422101347 นางสาวฐิติมา แดนโคกสูง วท.บ.10
107 6422101345 นางสาวญาณิศา ตันคำแดง วท.บ.10
108 6422101344 นางสาวชุติกาญจน์ ต๊กควรเฮง วท.บ.10
109 6422101338 นางสาวชนกานต์ ชูพิริยะพฤกษ์ วท.บ.10
110 6422101337 นางสาวชฎาพร วงค์คม วท.บ.10
111 6422101333 นางสาวเจนฤทัย ปางชาติ วท.บ.10
112 6422101332 นางสาวจิราวรรณ บุญทอง วท.บ.10
113 6422101330 นางสาวจิราภา สำราญกลาง วท.บ.10
114 6422101329 นางสาวจินดารัตน์ ยาง วท.บ.10
115 6422101328 นางสาวจิตต์ลาวัณย์ สมขุน วท.บ.10
116 6422101327 นางสาวจันทร์จิรา ไชยศรีฮาด วท.บ.10
117 6422101326 นางสาวจณิสตา นางวงษ์ วท.บ.10
118 6422101322 นางสาวเขมจิรา สิงห์สา วท.บ.10
119 6422101320 นางสาวเกษราภรณ์ ถมมา วท.บ.10
120 6422101319 นางสาวกุลธิดา สุนทรกุมาร วท.บ.10
121 6422101318 นางสาวกุลธิดา บุญมี วท.บ.10
122 6422101317 นางสาวกิติมา การอ้วน วท.บ.10
123 6422101316 นางสาวกิตติกา ขอร่มกลาง วท.บ.10
124 6422101315 นางสาวกานต์ธิดา ยังสงบสุข วท.บ.10
125 6422101314 นางสาวกัลยรัตน์ คนสม วท.บ.10
126 6422101313 นางสาวกันยารัตน์ ทองนอก วท.บ.10
127 6422101311 นางสาวกัญญาณัฐ วงค์บุตร วท.บ.10
128 6422101310 นางสาวกังสดาน พูลประสาท วท.บ.10
129 6422101309 นางสาวกวินธิดา ขอนกระโทก วท.บ.10
130 6422101304 นางสาวกฤติมา เขียวป้อง วท.บ.10
131 6422101303 นางสาวกรรณิการ์ แสนมาลัย วท.บ.10
132 6422101302 นางสาวกมลลักษณ์ พูลทอง วท.บ.10
133 6422101301 นางสาวกนกวรรณ บัวหาญ วท.บ.10
134 6422101556 นางสาวรัชฎาภรณ์ เขื่อนแก้ว วท.บ.10
135 6422101555 นายอิทธิพล บุญรักษา วท.บ.10
136 6422101554 นายอาปอ โว่ยแม วท.บ.10
137 6422101553 นายอัษศราวุธ สุวรรณเทศ วท.บ.10
138 6422101552 นายอภิวิชญ์ ยอดกิจอุดมยิ่ง วท.บ.10
139 6422101542 นายรัตตัญญู โพธิพฤกษ์ วท.บ.10
140 6422101541 นายโยนาห์ บงกชชลาลัย วท.บ.10
141 6422101537 นายปฐมพงษ์ ใจจันตา วท.บ.10
142 6422101536 นายนิติภูมิ วนคีตา วท.บ.10
143 6422101531 นายโชคชัย อินทร์สอน วท.บ.10
144 6422101525 นายเอกฉัตร ศิริภูมิ วท.บ.10
145 6422101521 นายอานุภาพ ชัยสุวรรณ วท.บ.10
146 6422101514 นายอภิสิทธิ์โชคชัย หมายมั่น วท.บ.10
147 6422101513 นายอภิสิทธิ์ ขาวสลับ วท.บ.10
148 6422101511 นายอภิวิชญ์ โพธิ์สิทธิสีดา วท.บ.10
149 6422101508 นายอนุรักษ์ ปุจะปิปะ วท.บ.10
150 6422101503 นายสุวินชนันท์ ปานสมุทร วท.บ.10
151 6422101502 นายสุวัฒน์ ตวงลาภ วท.บ.10
152 6422101492 นายสุธิเดช วงษ์พรม วท.บ.10
153 6422101489 นายสุทธิ์ธนิน ปัญญาฝั้น วท.บ.10
154 6422101484 นายสิทธิพร พิมพิลา วท.บ.10
155 6422101483 นายสิทธินนท์ เพ็งภา วท.บ.10
156 6422101479 นายสมพร โบราญศรี วท.บ.10
157 6422101477 นายศุภสิน ธรรมใจ วท.บ.10
158 6422101474 นายศิรวิชญ์ ดิ๊ข่อ วท.บ.10
159 6422101468 นายวิทวัส คำน้อย วท.บ.10
160 6422101462 นายวรากรณ์ ป้วนป้อม วท.บ.10
161 6422101460 นายวณธิป อุดมพงศ์วัฒนา วท.บ.10
162 6422101459 นายวชิรวิท เช้าเครือ วท.บ.10
163 6422101458 นายวงศธร ศรีจันทร์ทอง วท.บ.10
164 6422101450 นายรัชชานนทร์ ปิดสุวรรณ์ วท.บ.10
165 6422101447 นายเมธาสิทธิ์ วารินทร์ วท.บ.10
166 6422101446 นายมนต์ธัช คำลือ วท.บ.10
167 6422101444 นายภูริณัฐ สงวนรัษฎ์ วท.บ.10
168 6422101443 นายภูริณัฐ คะเชนมาตย์ วท.บ.10
169 6422101442 นายภานุรักษ์ บุญเงิน วท.บ.10
170 6422101438 นายภราดร ภูงามแง้ วท.บ.10
171 6422101435 นายไพรัตน์ สวยล้ำ วท.บ.10
172 6422101432 นายพุทธพงษ์ ยุทธยงค์ วท.บ.10
173 6422101431 นายพีรกานต์ เม้าพิมพา วท.บ.10
174 6422101427 นายพิทักษ์พงศ์ ชนะภัย วท.บ.10
175 6422101425 นายพิชัยยุทธ แสงมณี วท.บ.10
176 6422101423 นายพิชญะ โอดปะละ วท.บ.10
177 6422101422 นายพันธวัช มาที วท.บ.10
178 6422101421 นายพสิษฐ สุปรีย์วัฒนะสกุล วท.บ.10
179 6422101411 นายปัณณทัต บุรินทร์ วท.บ.10
180 6422101410 นายปัญญพล ประวะเค วท.บ.10
181 6422101408 นายปรัชญา พุดสูงเนิน วท.บ.10
182 6422101407 นายปรัชญา บุญระชัยสวรรค์ วท.บ.10
183 6422101405 นายปภาวิน เสนางาม วท.บ.10
184 6422101403 นายปฏิภาณ ปัญโญใหญ่ วท.บ.10
185 6422101402 นายปกรณ์ เอื้อนไธสง วท.บ.10
186 6422101399 นายบุญฤทธิ์ บุตรแวง วท.บ.10
187 6422101390 นายนัทธพงศ์ จิตอารีย์ วท.บ.10
188 6422101385 นายนภพล บุตรการ วท.บ.10
189 6422101384 นายนภดล วงศ์อินทร์ วท.บ.10
190 6422101382 นายนนทวัฒน์ ศรีทวีวัธน์ วท.บ.10
191 6422101380 นายธีรเมธ ทองแสงแก้ว วท.บ.10
192 6422101379 นายธีรภัทร สมสา วท.บ.10
193 6422101371 นายธนัตถ์ ดวงแสง วท.บ.10
194 6422101368 นายธนัชชา พุ่มทอง วท.บ.10
195 6422101367 นายธนวัฒน์ เหล่าหมวด วท.บ.10
196 6422101366 นายธนวัฒน์ คำมณี วท.บ.10
197 6422101364 นายธนภัทร เเน่นอุดร วท.บ.10
198 6422101363 นายธนกฤต บุญสม วท.บ.10
199 6422101362 นายธนกร บุญศิวัช วท.บ.10
200 6422101361 นายทินกร เพียรสวรรค์ วท.บ.10
201 6422101360 นายทนงศักดิ์ ทองรัตน์ วท.บ.10
202 6422101359 นายตะวัน แซ่เล่า วท.บ.10
203 6422101357 นายณัฐพล มณีกุล วท.บ.10
204 6422101355 นายณัฐพนธ์ สุทธวงค์ วท.บ.10
205 6422101352 นายณัฐนนท์ ธรรมนิยม วท.บ.10
206 6422101350 นายณัฐกานต์ ศิลธรรม วท.บ.10
207 6422101348 นายณพปกรณ์ โสพิกุล วท.บ.10
208 6422101346 นายฐานันดร หนูยิ้มซ้าย วท.บ.10
209 6422101341 นายชัยธวัช ชาติเสนา วท.บ.10
210 6422101336 นายชญานิศ ถนอมจันทร์ วท.บ.10
211 6422101335 นายเจษฎา อรัญสุดประเสริฐ วท.บ.10
212 6422101334 นายเจริญ แซ่เล่า วท.บ.10
213 6422101325 นายคุณาสิน เดชพรม วท.บ.10
214 6422101324 นายคุณากร เอกอุดมพงษ์ วท.บ.10
215 6422101323 นายคามิน มารแพ้ วท.บ.10
216 6422101321 นายเกียรติศักดิ์ คำพร วท.บ.10
217 6422101308 นายกฤษณพงศ์ ระโยธี วท.บ.10
218 6422101306 นายกฤษฎา ปลื้มสุด วท.บ.10
219 6422101305 นายกฤษกร ศรีวิชัย วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47