เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม10
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6404102341 นางสาวชาลิดา ชัยวันดี 10
2 6404102302 นายจรัญ เตชะ 10
3 6404102335 นางสาวยลดา ตาดี 10
4 6404102331 นางสาวพรรณวษา ขยันการ 10
5 6404102326 นางสาวอรัญญา วรพจน์ 10
6 6404102325 นางสาวเสาวลักษณ์ บัวทอง 10
7 6404102324 นางสาวสุภัสสร มณีย์ 10
8 6404102322 นางสาวสุทธิดา ท้าวทัยสงค์ 10
9 6404102321 นางสาวศิริลักษณ์ จันต๊ะนาเขต 10
10 6404102320 นางสาวศิริพิมพ์ ไทยลา 10
11 6404102318 นางสาววิศรุตา ไชยมงคล 10
12 6404102317 นางสาววริศรา เตชะอำไพ 10
13 6404102315 นางสาวเมธิรัตน์ หอคำเครื่อง 10
14 6404102314 นางสาวเพชรรดา ขันทะรักษ์ 10
15 6404102313 นางสาวพิมพกานต์ แก้วเฮ้า 10
16 6404102312 นางสาวพัชรินทร์ ศิริวงศ์ตระกูล 10
17 6404102311 นางสาวพรรณภัค สุนทร 10
18 6404102309 นางสาวบุณยวีร์ บุญจันทร์ 10
19 6404102308 นางสาวนัฏฌาริกา ปานเนียม 10
20 6404102307 นางสาวธันน์ชนก ธารศรีศักดิ์สกุล 10
21 6404102305 นางสาวณัฐธิดา เนื่องสุนันท์ 10
22 6404102304 นางสาวจุฑามาศ จาดภักดี 10
23 6404102316 นายราเมศวร์ คำเพ็ง 10
24 6404102310 นายพงศ์พิสุทธิ์ เนียมใย 10
25 6404102339 นางสาวไอยญารินทร์ พรหมายน 10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47