เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102489 นายชาญวิทย์ อุปรี วท.บ.10
2 6401101323 นางสาวปรีญาฎา อินตา วท.บ.10
3 6401101322 นางสาวเบญญทิพย์ นนทะนำ วท.บ.10
4 6401101321 นางสาวนิชานนท์ ทับไธสง วท.บ.10
5 6401101319 นางสาวนรินทิพย์ กันทิยะ วท.บ.10
6 6401101316 นางสาวณิชา ติตะสี วท.บ.10
7 6401101315 นางสาวณัฐวดี ยอดแสง วท.บ.10
8 6401101312 นางสาวชลิดา ไตรยวงษ์ วท.บ.10
9 6401101311 นางสาวชลธิชา ชื่นตา วท.บ.10
10 6401101309 นางสาวจันทวรรณ จันทร์อ่อน วท.บ.10
11 6401101307 นางสาวกันทิยา ขานทอง วท.บ.10
12 6401101304 นางสาวกมลลักษณ์ แสนว่าง วท.บ.10
13 6401101303 นางสาวกมลชนก เมืองนาค วท.บ.10
14 6401101302 นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง วท.บ.10
15 6401101301 นางสาวกชกร คำเผือ วท.บ.10
16 6401101320 นายนัฐตพล ภูทองเงิน วท.บ.10
17 6401101318 นายธีรภัทร ดีขามป้อม วท.บ.10
18 6401101317 นายต่อตระกูล ดอนโอฬาร วท.บ.10
19 6401101314 นายฐาปนา ทองมนต์ วท.บ.10
20 6401101313 นายชินกฤต รักชาวไร่ วท.บ.10
21 6401101308 นายกิตติคุณ ศรีคำมา วท.บ.10
22 6401101306 นายกลาง ลุงกอ วท.บ.10
23 6401101305 นายกฤตชนะ เหมืองจา วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
24 6004101400 นายสิทธินนท์ ทัศนสมบูรณ์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47