เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว220 : สัตววิทยา
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6422101440 นางสาวภัทรวดี สงโสด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
2 6422101432 นายพุทธพงษ์ ยุทธยงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
3 6422101459 นายวชิรวิท เช้าเครือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
4 6422101444 นายภูริณัฐ สงวนรัษฎ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
5 6422101443 นายภูริณัฐ คะเชนมาตย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
6 6422101442 นายภานุรักษ์ บุญเงิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
7 6422101455 นางสาวรัตนพร วรรณศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
8 6422101451 นางสาวรัชฎากร รู้เจน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
9 6422101441 นางสาวภัทราพร เจ๊กพ่วง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
10 6422101429 นางสาวพิมพ์ญาดา สุธรรมวรไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
11 6422101460 นายวณธิป อุดมพงศ์วัฒนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
12 6422101458 นายวงศธร ศรีจันทร์ทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
13 6422101435 นายไพรัตน์ สวยล้ำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
14 6422101454 นางสาวรัตติกาล ล้อมประเสริฐ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
15 6422101448 นางสาวยลดา สืบเกลี้ยง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
16 6422101433 นางสาวเพชรดารินทร์ ธนดาวพิจารณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
17 6322101442 นายณภัทร ขวัญนาค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
18 6422101450 นายรัชชานนทร์ ปิดสุวรรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
19 6422101447 นายเมธาสิทธิ์ วารินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
20 6422101431 นายพีรกานต์ เม้าพิมพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
21 6422101457 นางสาวรุ่งไพลิน พิวขุนทด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
22 6422101456 นางสาวรุ่งนภา สุขทวี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
23 6422101452 นางสาวรัชฎาพร ใจเขื่อนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6422101445 นางสาวภูษิตา สุบรรณรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6422101439 นางสาวภัทรเนตร รังศรีคาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6422101437 นางสาวภรภัทร ใจโพธา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6422101446 นายมนต์ธัช คำลือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6422101438 นายภราดร ภูงามแง้ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6422101434 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ทองขำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47