เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303103336 นางสาวรุ่งฤดี คำแดง วท.บ.10
2 6303103363 นางสาวณัฎฐณิชา เทาทา วท.บ.10
3 6303103329 นางสาวพัทธมน ปู่แหลง วท.บ.10
4 6303103337 นางสาวรุ่งอรุณ ชูเชิด วท.บ.10
5 6303103324 นางสาวปิญชาทิตย์ บัวอินทร์ วท.บ.10
6 6303103350 นางสาวสุธิมา ลูกมณี วท.บ.10
7 6303103306 นางสาวกุลนิดา สุขเสรี วท.บ.10
8 6303103317 นางสาวนวรัตน์ พงษ์พันธ์ วท.บ.10
9 6303103345 นางสาวศรีสุดา ซั่วเซ่งอี่ วท.บ.10
10 6303103328 นางสาวพัชรนันท์ โรจะนะ วท.บ.10
11 6303103321 นางสาวบุชายา กองมา วท.บ.10
12 6303103318 นางสาวนันท์นภัส ไชยชนะชมภู วท.บ.10
13 6303103357 นางสาวอรอนงค์ หัวใจคง วท.บ.10
14 6303103351 นางสาวสุพรรษา เจริญผล วท.บ.10
15 6303103339 นางสาวลูกชุบ ทับศรี วท.บ.10
16 6303103320 นางสาวนูรซากิช อิสสภาพ วท.บ.10
17 6303103349 นางสาวสุทธิดา จันทร์ผาย วท.บ.10
18 6303103319 นางสาวนิชนันท์ จางกอน วท.บ.10
19 6303103310 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีนวล วท.บ.10
20 6303103343 นางสาววริษฐา เรือนอ้าย วท.บ.10
21 6303103326 นางสาวพจนารถ สิงหเสนี วท.บ.10
22 6303103327 นางสาวพรไพลิน เรวัตโต วท.บ.10
23 6303103353 นางสาวสุพัดตรา คำดวง วท.บ.10
24 6303103312 นางสาวชญานิษฐ์ จักรใจวงค์ วท.บ.10
25 6303103356 นางสาวอรสินี ปันไฝ วท.บ.10
26 6303103316 นางสาวทิพย์ตะวัน วารินทร์ วท.บ.10
27 6303103338 นางสาวลักษมี เรียบร้อยเจริญ วท.บ.10
28 6303103304 นางสาวกฤติกาญจน์ เชื้อวังคำ วท.บ.10
29 6303103331 นางสาวภาณุมาศ ยกทอง วท.บ.10
30 6303103347 นางสาวสกุณา แซ่ย่าง วท.บ.10
31 6303103360 นางสาวอินทิรา หมื่นจำเริญ วท.บ.10
32 6303103346 นางสาวศศิปภา ทองเปิ่ง วท.บ.10
33 6303103344 นางสาววิรัญญา ศรีสุข วท.บ.10
34 6303103342 นางสาววรรณภา ช่วยประดิษฐ์ วท.บ.10
35 6303103305 นางสาวกัญญาณัฐ ไกรรัตน์ วท.บ.10
36 6303103333 นางสาวมลิวัลย์ นางเมาะ วท.บ.10
37 6303103348 นางสาวสุกัญญา เที่ยงผดุง วท.บ.10
38 6303103325 นางสาวปิยฉัตร อารีย์ วท.บ.10
39 6303103354 นางสาวสุวนันท์ อุดมขันธุ์ วท.บ.10
40 6303103330 นางสาวเฟื่องฟ้า ชัยบุตร วท.บ.10
41 6303103314 นางสาวชัญญานุช บุญพันธ์ วท.บ.10
42 6303103322 นางสาวบุษญา มะโน วท.บ.10
43 6303103362 นางสาวพิมวดี ทองเสงี่ยม วท.บ.10
44 6303103361 นางสาวชุติกาญจน์ มงคลธนารักษ์ วท.บ.10
45 6303103309 นางสาวจินตนา พิมพ์ใจมวล วท.บ.10
46 6303103308 นางสาวเข็มอักษร เพ็ญกรรณ วท.บ.10
47 6303103307 นายเกริกฤทธิ์ เกษนาวา วท.บ.10
48 6303103358 นายอลงกรณ์ แสงอินทร์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
49 6304102319 นางสาวเวียงพิงค์ ขัดสีแสง 10
50 6304102322 นายอดิพงษ์ โพธิจักร์ 10
51 6304102312 นางสาวพรรณกร กำเนิดเกิด 10
52 6304102318 นางสาววรางคณา โสภา 10
53 6304102321 นางสาวสุธิษา ขัติหอม 10
54 6304102304 นางสาวจิราวรรณ เชียงตา 10
55 6304102320 นางสาวศุภรดา สมบูรณ์ 10
56 6304102311 นางสาวพนิตา วนาอาสา 10
57 6304102307 นางสาวชลิดา ภานุรัตน์ 10
58 6304102309 นางสาวประภาวัลย์ นามเป็น 10
59 6304102308 นางสาวณัฏฐนิช วิทยาดีมาก 10
60 6304102303 นางสาวกิตติกา แก้วริน 10
61 6304102305 นางสาวชนาพร ขันแก้ว 10
62 6304102301 นางสาวกรกนก หงสาอ่อน 10
63 6304102315 นางสาวมณฑกานต์ มณีวรรณ 10
64 6304102306 นายชยุตพงศ์ ยาดี 10
65 6404102342 นายทัศโชติ เผ่าบัวทอง 10
66 6304102314 นายภาณุวัฒน์ บัวระวงค์ 10
67 6304102313 นางสาวพิณญาพร วงค์สามาร 10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47