เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401122055 นางสาวภัทรศยา พินิจ วท.บ.10
2 6301113303 นายธนวัฒน์ ใจประเสริฐ วท.บ.10
3 6401122048 นางสาวขัตติยา หอมนาน วท.บ.10
4 6401122033 นางสาวเมธาวี ผากาเกตุ วท.บ.10
5 6401122007 นายกิตติพงษ์ เลิศพระพร วท.บ.10
6 6401122057 นายวรวุฒิ ไอ่คา วท.บ.10
7 6401122056 นายภานุวัฒน์ ตาอุต วท.บ.10
8 6401122051 นายดนุพงษ์ โรจนปกรณ์ วท.บ.10
9 6401122044 นายสุรเชษฐ์ ลาเศษ วท.บ.10
10 6401122028 นายภาสกร บุญหล้า วท.บ.10
11 6401122027 นายภานุวัติ อำนักมณี วท.บ.10
12 6401122024 นายพลพล ลีจา วท.บ.10
13 6401122023 นายปรีชา โขนกระโทก วท.บ.10
14 6401122022 นายปริญญา น้อยวงศ์ วท.บ.10
15 6401122019 นายธนัตถ์ แสงกุดเลาะ วท.บ.10
16 6401122014 นายณัฐวุฒิ มากมูล วท.บ.10
17 6401122013 นายณัฐพล มีเชื้อ วท.บ.10
18 6401122010 นายชนาธิป สินจักร วท.บ.10
19 6301113307 นางสาวอภิญญา นำนนท์ วท.บ.10
20 6301113305 นางสาววิลาวรรณ ชมภูเทพ วท.บ.10
21 6301113301 นายชัชวาลย์ แซ่ม้า วท.บ.10
22 6301113302 นายณัฐพล ตั้งเตี้ย วท.บ.10
23 6301113306 นายศรัญย์ ประทุมตรี วท.บ.10
24 6401122054 นางสาวปุณฑริกา ใหมทอง วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47