เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม100 : เคมีทั่วไป
กลุ่ม23
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6422101540 นางสาวมลฑณา ลาโพธิ์ วท.บ.10
2 6422101521 นายอานุภาพ ชัยสุวรรณ วท.บ.10
3 6422101535 นางสาวทิพาวรรณ์ สิงห์คำ วท.บ.10
4 6422101534 นางสาวทองชมพู หน่อสร้อยทอง วท.บ.10
5 6422101533 นางสาวณัฐวดี โตทรายมูล วท.บ.10
6 6422101532 นางสาวณัฐริกา โปร่งเมืองไพร วท.บ.10
7 6422101530 นางสาวช่อผกา ระมัดระวังภัย วท.บ.10
8 6422101527 นางสาวกัญญาณัฐ สะเดาว์ วท.บ.10
9 6422101526 นางสาวเอมมิกา ลครพล วท.บ.10
10 6422101524 นางสาวอุบลวรรณ สายธารชื่นจิต วท.บ.10
11 6422101523 นางสาวอินทิรา ประทูลทอด วท.บ.10
12 6422101522 นางสาวอารีรัตน์ เกาะรัมย์ วท.บ.10
13 6422101520 นางสาวอาณัฎธยา เวชวิกุล วท.บ.10
14 6422101519 นางสาวอัมราพร มูลอำคา วท.บ.10
15 6422101518 นางสาวอัญรัตน์ ทองดี วท.บ.10
16 6422101517 นางสาวอัญชริกา ฝั้นพยอม วท.บ.10
17 6422101537 นายปฐมพงษ์ ใจจันตา วท.บ.10
18 6422101536 นายนิติภูมิ วนคีตา วท.บ.10
19 6422101531 นายโชคชัย อินทร์สอน วท.บ.10
20 6422101525 นายเอกฉัตร ศิริภูมิ วท.บ.10
21 6422101539 นางสาวภัณฑิรา อภิชัย วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47