เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสด282 : การออกแบบกราฟิก
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1 6318102375 นางสาวพรชิตา ถาวร ศศ.บ.10
2 6318102358 นายนราธิป นวลจันทร์ ศศ.บ.10
3 6318102368 นางสาวปัณฑิตา แก้วปัน ศศ.บ.10
4 6318102376 นางสาวพรธิภา จันทร์ดาพรหม ศศ.บ.10
5 6318102384 นายพัทธดลย์ นาคมณี ศศ.บ.10
6 6318102361 นายนิติพล ยืนยง ศศ.บ.10
7 6318102306 นายกิตติพงศ์ ฟูเต็มวงค์ ศศ.บ.10
8 6318102355 นายนพรุจ ภู่พารา ศศ.บ.10
9 6318102385 นายพัทธนะ เพชรจรัสชัย ศศ.บ.10
10 6318102316 นายจักรกฤษ บุณยพานิช ศศ.บ.10
11 6318102352 นายธิติวัฒน์ มณีวรรณ ศศ.บ.10
12 6318102371 นายปุวริศศร จำนงค์วัฒน์ ศศ.บ.10
13 6318102395 นายภาณุภัทร คำสี ศศ.บ.10
14 6318102402 นายวงศกร ดวงรุ่งนภา ศศ.บ.10
15 6318102396 นายภานุวัฒน์ พูลสุข ศศ.บ.10
16 6318102383 นายพัฒนพงค์ สุทธคำ ศศ.บ.10
17 6318102379 นายพลากร ศรีวงศ์ ศศ.บ.10
18 6318102398 นายเมธี พรหมฝาย ศศ.บ.10
19 6318102380 นายพัชรพล ศรีมณี ศศ.บ.10
20 6318102340 นายณัฐภพ มีชำนาญ ศศ.บ.10
21 6318102359 นายนราวิชญ์ บุญสิงห์ ศศ.บ.10
22 6318102357 นายนรวร เตชะสร ศศ.บ.10
23 6318102400 นายรัชพล นุชเนื่อง ศศ.บ.10
24 6318102397 นายภูสิทธิ์ รื่นพิทักษ์ ศศ.บ.10
25 6318102399 นางสาวยลดา คล้ายสิทธิ์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47