เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301105320 นายพีรณัฐ กาฬภักดี วท.บ.10
2 6301105326 นายศุภัทรโชค วงค์เสือ วท.บ.10
3 6301125317 นายณัฐพงศ์ มณเฑียรรัตน์ วท.บ.10
4 6301125325 นายชัชวิทย์ พฤกษ์ภิรมย์รัก วท.บ.10
5 6301125307 นายจิรพนธ์ ทองแก้ว วท.บ.10
6 6301101311 นายดุริยะ ชื่นสงวน วท.บ.10
7 6301105324 นายวรวุฒิ พลอยขาว วท.บ.10
8 6301126304 นางสาวณัชธภากร สบายสุข 10
9 6201126321 นางสาววสกมล มูลรส 10
10 6301126303 นางสาวจุฬารัตน์ สุมทุม 10
11 6301126313 นางสาวกิรณา โคกสีอำนวย 10
12 6301126311 นางสาวสุพิชญา ต่อมดวงแก้ว 10
13 6301126307 นางสาวนุชสรา นันต๊ะนา 10
14 6301126312 นายนัฐพล แก้วเขียว 10
15 6301126309 นายศุภกิตต์ สิทธิธรรม 10
16 6301126314 นายชาญชล อิ่มใจ 10
17 6301126310 นายสรรเสริญ แซ่ฟุ้ง 10
18 6301126305 นายนนทวัฒน์ ยอดปานันท์ 10
19 6301126306 นายนวฤทธิ์ จันทร์ผ่อง 10
20 6301105314 นายตะวัน ลองจำนงค์ วท.บ.10
21 6301105315 นายธนกร เนียมเพราะ วท.บ.10
22 6301105309 นายชลภัทร รอสูงเนิน วท.บ.10
23 6301105313 นายดนุพล ล้านหล้า วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
24 6303103351 นางสาวสุพรรษา เจริญผล วท.บ.10
25 6303102328 นางสาวสุพิชชา กันทาวงศ์ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
26 6304106342 นางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ วท.บ.10
27 6304106335 นางสาวศศินา เฮงสิน วท.บ.10
28 6304106341 นางสาวอัญญารัตน์ อินทรมงคล วท.บ.10
29 6304106338 นายสุรเชษฐ ลาภโต วท.บ.10
30 6304106325 นายบวรทัต จำปาทอง วท.บ.10
31 6304106333 นายรัชชานนท์ เพ็ชรหาญ วท.บ.10
32 6304106329 นายภัคพล ปานบัว วท.บ.10
33 6304106330 นายภูรินท์ ทองแดง วท.บ.10
34 6304106309 นายเจษฎาพงษ์ ปุ๊ดใจ วท.บ.10
35 6304106327 นายพันธกานต์ คนเที่ยง วท.บ.10
36 6304106336 นายศุภกร เปียงเจริญ วท.บ.10
37 6304106316 นายทักษ์ดนัย ฤกษ์สกุลชัย วท.บ.10
38 6304106310 นายเจษฎาภรณ์ ปุ๊ดใจ วท.บ.10
39 6304106324 นายบรรพต รัตนดิลกกุล วท.บ.10
40 6304106321 นายธนศักดิ์ ราชล้อม วท.บ.10
41 6404102342 นายทัศโชติ เผ่าบัวทอง 10
42 6304105311 นางสาวอินทิดา มาพิทักษ์ วท.บ.10
43 6304105302 นางสาวชลธิชา ผ่านชมภู วท.บ.10
44 6304105307 นางสาวพรสุนีย์ ภักดีวงษาสกุล วท.บ.10
45 6304105304 นายธนาธร ลอยเลิศ วท.บ.10
46 6304105306 นายบรรณวัฒน์ ศรีเอี่ยมกุล วท.บ.10
47 6304105305 นายนัตดานัย แช่มช้อย วท.บ.10
48 6304105303 นายธนกฤต ไชยวงค์ วท.บ.10
49 6304105312 นายอิบรอเฮม มุสิกะพันธ์ วท.บ.10
50 6304106340 นางสาวอรพินท์ จันทา วท.บ.10
51 6304106305 นางสาวจณิตตา เจริญศิริ วท.บ.10
52 6304106334 นางสาววาสนา กิมอ่อน วท.บ.10
53 6304106339 นางสาวหัสยา ขาวใหม่ วท.บ.10
54 6304106307 นางสาวจุฑามาศ พงษ์เถื่อน วท.บ.10
55 6104103308 นางสาวขนิษฐา ภูจอมขาว วท.บ.10
56 6304106311 นางสาวชนาพร ภูนสุวรรณ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
57 6305105346 นางสาวรักตกันท์ กาละ รป.บ.10
58 6305105340 นางสาวพัณณิตา ยอดดี รป.บ.10
59 6305105372 นางสาวอารีย์รัตน์ ลายะ รป.บ.10
60 6305105359 นางสาวสิริกานดา จดจำ รป.บ.10
61 6305105360 นางสาวสิริกานดา เลื่อนลอย รป.บ.10
62 6305105330 นางสาวนรีกานต์ ไทยนิยม รป.บ.10
63 6305105363 นางสาวสุพัตรา ว่างป่อ รป.บ.10
64 6305105365 นางสาวสุภิชา สมพงษ์ รป.บ.10
65 6305105358 นางสาวสายรุ้ง อาลัยไพรสณฑ์ รป.บ.10
66 6305105361 นางสาวสิรินดา สีเงา รป.บ.10
67 6305105333 นางสาวหนึ่งกมล พังแสงสุ รป.บ.10
68 6305105319 นางสาวณัฐวดี พุ่มชะเอม รป.บ.10
69 6305105339 นางสาวพรนัชชา วิภาสธวัช รป.บ.10
70 6305105318 นางสาวฐิตารีย์ ศรีจันทร์ รป.บ.10
71 6305105389 นางสาวชนิกานต์ สิงห์คำ รป.บ.10
72 6305105341 นางสาวพัทธนันท์ ยาปัน รป.บ.10
73 6305105351 นางสาววัชราภรณ์ ศรีบุญเรือง รป.บ.10
74 6305105317 นางสาวฐิตาพร ใจดี รป.บ.10
75 6305105362 นางสาวสุชาดา ช้างดี รป.บ.10
76 6305105335 นางสาวปฐมาวดี แก้วกุลศรี รป.บ.10
77 6305105338 นางสาวผกามาศ ไววาง รป.บ.10
78 6305105324 นางสาวสาธิดา ยศบุญเรือง รป.บ.10
79 6305105364 นางสาวสุภาพร เฟื่องฟูสมบูรณ์ รป.บ.10
80 6305105337 นางสาวปวีณ์นุช ภูครองหิน รป.บ.10
81 6305105386 นายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ รป.บ.10
82 6305105384 นายภูมิศักดิ์ หารสุโพธิ์ รป.บ.10
83 6305105367 นายแสงชัย อนุดีเก้า รป.บ.10
84 6305105343 นายพีชชญุตม์ ศรีสังวาลย์ รป.บ.10
85 6305105314 นายชินวัฒน์ พวงอภัย รป.บ.10
86 6305105392 นายรอซีดี ดอล๊ะ รป.บ.10
87 6305105378 นายถิรวัฒน์ ปถมสุข รป.บ.10
88 6305105328 นายนพรัตน์ ศิริ รป.บ.10
89 6305105348 นายวชิรากร ราษตรีสกล รป.บ.10
90 6305105307 นายคณรัฐ ชื่นรัมย์ รป.บ.10
91 6305105350 นายวรินทร์ คำมุลนา รป.บ.10
92 6305105375 นายจตุพร อินทจักร์ รป.บ.10
93 6305101407 นางสาวสิริกัญญา คำจันทร์ ร.บ.10
94 6305101409 นางสาวสุนิตา แก้วสาร ร.บ.10
95 6305101356 นางสาวปนัดดา นพเก้า ร.บ.10
96 6305101372 นางสาวพรสรวง สอาดศรี ร.บ.10
97 6305101402 นางสาวศิริญญา บิดาคำ ร.บ.10
98 6305101311 นางสาวจิดาภา บำรุงเจียม ร.บ.10
99 6305101328 นางสาวณฐมณ ป้อมเมือง ร.บ.10
100 6305101360 นางสาวปริยากร อินรุ่ง ร.บ.10
101 6305101399 นางสาวศศิกานต์ ฟักแก้ว ร.บ.10
102 6305101412 นางสาวสุภัสสรา ศรีมอยน้อย ร.บ.10
103 6305101425 นางสาวอัจฉราพร ดวงดี ร.บ.10
104 6305101410 นางสาวสุพัตรา อินนวน ร.บ.10
105 6305101411 นางสาวสุพิชชา บัวพันธ์ ร.บ.10
106 6305101391 นางสาวรัตนาวดี นิลวัฒน์ ร.บ.10
107 6305101350 นางสาวนฤตยา เมืองใจแก้ว ร.บ.10
108 6305101327 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วทา ร.บ.10
109 6305101373 นางสาวพลอยวรินทร์ คงนุ่น ร.บ.10
110 6305101395 นางสาววิมลพร มังคละแสน ร.บ.10
111 6305101371 นางสาวพรวิไล หล้าจู ร.บ.10
112 6305101318 นางสาวชนนิกานต์ แซ่แต้ ร.บ.10
113 6305101332 นางสาวณัฐธิตา อยู่สบาย ร.บ.10
114 6305101344 นางสาวธัญเรศ งามแสงสิริทรัพย์ ร.บ.10
115 6305101400 นางสาวศศิวิมล สุจาแสน ร.บ.10
116 6305101320 นางสาวชลดา ปิ่นเมธา ร.บ.10
117 6305101362 นายปารย์คณิน เอี่ยมสมบัติ ร.บ.10
118 6305101405 นายสิทธิกร ดู่คำ ร.บ.10
119 6305101358 นายประเสริฐ ชาตรีวินิจทอง ร.บ.10
120 6305101349 นายนฤตย์ ทุนอินทร์ ร.บ.10
121 6305101355 นายปกรณ์ สิงห์ปัญญา ร.บ.10
122 6305101418 นายอนุวัฒน์ วรรณเสน ร.บ.10
123 6305101304 นายกิตติพงษ์ ดีปุกเปียง ร.บ.10
124 6305101387 นายเมธาวี สารพัตร ร.บ.10
125 6305101414 นายสุวิทย์ เทพมา ร.บ.10
126 6305101406 นายสิทธิโชค ผิวทน ร.บ.10
127 6305101337 นายดิศรณ์ เจริญแก้ว ร.บ.10
128 6305101386 นายมงคล ทองพิมพ์ ร.บ.10
129 6305101408 นายสิริวัฒน์ เลิศธนวิรัตน์ ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
130 6306105313 นายทีปกร ไชยมงคล บธ.บ.10
131 6306103390 นายวิธวัช อินใจ บช.บ.10
132 6206102368 นายพัฒนากร เจริญทรัพย์ บธ.บ.10
133 6306104314 นายพัฐจักร ปัญญ์อภิลักษณ์ บธ.บ.10
134 6306103367 นางสาวภัคจิรา สมเพชร บช.บ.10
135 6306103419 นางสาวอาชิว แซ่เจ้า บช.บ.10
136 6306103307 นางสาวเขมิกา ภูดอนตอง บช.บ.10
137 6306103326 นางสาวณัฐริกา วงษ์ถา บช.บ.10
138 6306103366 นางสาวเพชรนภา วังสุนันท์ บช.บ.10
139 6306103416 นางสาวอรณัส เทศนิยม บช.บ.10
140 6306103394 นางสาวศรัณย์พร เมืองก้อน บช.บ.10
141 6306103335 นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์สายปัน บช.บ.10
142 6306103403 นางสาวสิริกัลยา บุญชัย บช.บ.10
143 6306103363 นางสาวพิมพิศา พันมะโน บช.บ.10
144 6306103362 นางสาวพิมพิวรรณ กิริยา บช.บ.10
145 6306103343 นางสาวนริศรา การิยา บช.บ.10
146 6306103407 นางสาวสุธินี ชัยยะ บช.บ.10
147 6306103333 นางสาวธนัชชา ทองแท่น บช.บ.10
148 6306103311 นางสาวจารุณี แซ่วะ บช.บ.10
149 6306103397 นางสาวศิริวิมล เรือนหน้อย บช.บ.10
150 6306103391 นางสาววิภารัตน์ เขียวหล้า บช.บ.10
151 6306103328 นางสาวณิชากร แหวนทอง บช.บ.10
152 6306103399 นางสาวศุภลักษณ์ พิสปิงคำ บช.บ.10
153 6306103336 นางสาวธัญสุดา แสนเขื่อน บช.บ.10
154 6306103395 นางสาวศิรดา สามัคคีสาธร บช.บ.10
155 6306103330 นางสาวทันญา บริสุทธิ์ บช.บ.10
156 6306103332 นางสาวทิพากร แสงนูญ บช.บ.10
157 6306103304 นางสาวกิ่งดาว โคสัย บช.บ.10
158 6306103398 นางสาวศุภกานต์ เรืองรัตน์วณิชยา บช.บ.10
159 6306103415 นางสาวอมรรัตน์ ทิยะ บช.บ.10
160 6306103396 นางสาวศิราพร สมคิด บช.บ.10
161 6306103329 นางสาวถิรพร กุศลทาน บช.บ.10
162 6306103327 นางสาวณัฐิดา มณีขัติย์ บช.บ.10
163 6306103401 นางสาวสวรรญา จิตต์ปราณี บช.บ.10
164 6306103384 นางสาวรุจิกาญจน์ ปาเมืองมูล บช.บ.10
165 6306103417 นางสาวอริยา ปราณีทะ บช.บ.10
166 6306103383 นางสาวรุ่งอรุณ ช่างเหล็ก บช.บ.10
167 6306103411 นางสาวสุภาพร สุทธเขต บช.บ.10
168 6306103317 นางสาวชลธิชา บาลี บช.บ.10
169 6306103409 นางสาวนราวดี นวลคำ บช.บ.10
170 6306103361 นางสาวพิชสินี เอี่ยมโพธิ์ บช.บ.10
171 6306103405 นางสาวสิริอัยการ ทะขุ่ย บช.บ.10
172 6306103400 นายศุภวิชญ์ คิดอ่าน บช.บ.10
173 6306103312 นายจิรายุ คงคร้าม บช.บ.10
174 6306105314 นายปิยวัช กาวิน บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
175 6309101400 นางสาววรัญญา ตะติรัตน์ ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
176 6312102326 นางสาวสุพัตรา ธรรมขัดดุก 10
177 6312101346 นายพงศกร อยู่ทอง ศ.บ.10
178 6312102306 นางสาวจิราภรณ์ อินเสาร์ 10
179 6312102302 นางสาวกัลยรัตน์ อวดสุข 10
180 6312101343 นายอิศรพงษ์ พวงบุญมี ศ.บ.10
181 6312101337 นายพัทธนันท์ ศิริกรานต์กุล ศ.บ.10
182 6312101310 นายตรีนิล จงงามวิไล ศ.บ.10
183 6312101313 นายนครินทร์ อินทาน ศ.บ.10
184 6312101330 นายศิวากร ผัดจันตา ศ.บ.10
185 6312101319 นายปฏิคม มุกกาศ ศ.บ.10
186 6312101321 นายพงศธร อ่ำกลาง ศ.บ.10
187 6312101309 นายณัฐวุฒิ แสนแอ่น ศ.บ.10
188 6312101339 นายอัครวงศ์ วงค์ธิดา ศ.บ.10
189 6312101342 นายอำนาจ ปรัชญาภูวดล ศ.บ.10
190 6312102303 นางสาวกาญจนา ศรีวิชัย 10
 ศิลปศาสตร์
191 6314102359 นางสาวธัญภัค บริสุทธิ์ B.A.10
192 6314102339 นางสาวณัฏฐณิชา ถวิลรักษ์ B.A.10
193 6314102365 นางสาวนภัสวรรณ ไชยพูน B.A.10
194 6314102409 นางสาวยอดชีวัน ผาทอง B.A.10
195 6314102468 นางสาวอารียา หอมบุญ B.A.10
196 6314102313 นางสาวกัญญารัตน์ แจ้งอุบล B.A.10
197 6314102417 นางสาวลักษิกา ทะทุมมา B.A.10
198 6314102377 นางสาวปฏิกานต์ เข่งเฮง B.A.10
199 6314102327 นายชัชนันท์ สัตรูพ่าย B.A.10
200 6314102428 นายวาสุกรี ขุนทอง B.A.10
201 6314102363 นายธาณุพงษ์ ทำทอง B.A.10
202 6314102460 นายอภิวัฒน์ สุทธิพัฒน์อนันต์ B.A.10
203 6314102353 นายจิรรรรรร พันทนาภูมิ B.A.10
204 6314102394 นายพิสิฐพงศ์ พันธุศาสตร์ B.A.10
205 6314102341 นายณัฐชนน เซ็งปี B.A.10
206 6314102314 นายกีรดิต หีมบุญช่วย B.A.10
207 6314102463 นายอัครพงศ์ กันใจ B.A.10
208 6314102392 นายพิชญุตม์ สุระพัฒน์พิชัย B.A.10
209 6314102334 นายณทกฤท สุวรรณศรี B.A.10
210 6314102435 นายวชิรวิชญ์ ลุนจักร B.A.10
211 6314102333 นายฐิตินัยน์ ดีใส B.A.10
212 6314102434 นายศตกฤต ผลประเสริฐ B.A.10
213 6314102450 นายสุทธิชัย ใจมุข B.A.10
214 6314102395 นายไพโรจน์ จันทรัตน์ B.A.10
215 6314102329 นายชินวรากรณ์ อินต๊ะ B.A.10
216 6314102364 นายธีรภัทร์ นามซื่อ B.A.10
217 6314102384 นายพงศธร วรรณรัตน์ B.A.10
218 6314102349 นายทิชานนท์ กันยาประสิทธิ์ B.A.10
219 6314102464 นายอัครวินท์ คงสมฤทธิ์ B.A.10
220 6314102336 นายณรงค์วัฒน์ เพชรสวัสดิ์ B.A.10
221 6314102328 นายชัยวัฒน์ ปัญญาศิริ B.A.10
222 6314102354 นายธนภัทร ไชยลังการ์ B.A.10
223 6314102370 นายนิติธร ศิริภูธร B.A.10
224 6314102355 นายธวัชชัย มาลี B.A.10
225 6314101349 นางสาวบัณฑิตา แก้ววีระสิงห์ ศศ.บ.10
226 6314101380 นางสาวมณฑิรา แดงใหม่ ศศ.บ.10
227 6314101433 นางสาวพรนภา ปัญญา ศศ.บ.10
228 6314101438 นายสุรเกียรติ์ สุคันธมาลย์ ศศ.บ.10
229 6314101398 นายศรายุธ เครื่องสกุล ศศ.บ.10
230 6314101372 นายพูนภัค วิสิฐสันติสุข ศศ.บ.10
231 6314102429 นางสาววิชุดา ขำฉนวน B.A.10
232 6314102383 นางสาวผกามาส คำคง B.A.10
233 6314102458 นางสาวอนัญพร นันกด B.A.10
234 6314102379 นางสาวปรียาพร ฤทธิโยธิน B.A.10
235 6314102389 นางสาวพรอุมา นามเดช B.A.10
236 6314102315 นางสาวกุลภิกา ไหวพริบ B.A.10
237 6314102371 นางสาวนิสรีนทร์ หมาดเต๊ะ B.A.10
238 6314102470 นางสาวอุมาพร ฟักสุวรรณ B.A.10
239 6314102452 นางสาวสุพัตรา เพ็งหมู B.A.10
240 6314102410 นางสาวเยาวลักษณ์ นอสร้อยทอง B.A.10
241 6314102362 นางสาวธันยา รมนา B.A.10
242 6314102385 นางสาวพชรพร พรมอ้าย B.A.10
243 6314102386 นางสาวพนิดา จันทร์แก้ว B.A.10
244 6314102375 นางสาวภิรฎา เทียนดำ B.A.10
245 6314102357 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีไพศาล B.A.10
246 6314102451 นางสาวสุปริญา หมายมั่น B.A.10
247 6314102432 นางสาววีรดา นิถาทานัง B.A.10
248 6314102420 นางสาววณพันธน์ อิงควระ B.A.10
249 6314102414 นางสาวรินลณี ครูบรรณ์ B.A.10
250 6314102302 นางสาวกนกพร บุญเฉลียว B.A.10
251 6314102422 นางสาววรรณทสา ขืนเขียว B.A.10
252 6314102345 นางสาวดนุนุช สุจา B.A.10
253 6314102378 นางสาวปทิตตา อ่ำรัศมี B.A.10
254 6314102323 นางสาวชนกนาถ ปู่หวาน B.A.10
255 6314102430 นางสาววิญาดา ห้าด่านจาก B.A.10
256 6314102351 นางสาวทิพรัตน์ บำรุงวุฒิ B.A.10
257 6314102424 นางสาววราภรณ์ แซ่ห่วง B.A.10
258 6314102431 นางสาววิลาสินี เที่ยงทุกข์ B.A.10
259 6314102444 นางสาวสโรชา พาพรหม B.A.10
260 6314102408 นางสาวยศวดี เพ็ญพิชัย B.A.10
261 6314102416 นางสาวลภัสรดา วงค์ราชสีห์ B.A.10
262 6314102412 นางสาวรัชนีกร ดาวประดับ B.A.10
263 6314102459 นางสาวอภัชญา เจริญศุภมิต B.A.10
264 6314102466 นางสาวอานีส ลานง B.A.10
265 6314102403 นางสาวมณีนพรัษน์ สว่างคำ B.A.10
266 6314102393 นางสาวพิมฤทัย ไชยวาน B.A.10
267 6314102337 นางสาวณัชชา คงกล่ำ B.A.10
268 6314102304 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพวง B.A.10
269 6314102366 นางสาวนภัสวรรณ สวรรค์ไพร B.A.10
270 6314102455 นางสาวสุรางค์วรรณ สุขเกษม B.A.10
271 6314102461 นางสาวอรุณี ดอกไม้ B.A.10
272 6314102368 นางสาวนริศรา อำนวยพร B.A.10
273 6314102369 นางสาวนลินี ลาไผ่ B.A.10
274 6314102445 นางสาวสาวิตรี เทียนแก้ว B.A.10
275 6314102465 นางสาวอาณาประกาย ไชยวงค์ B.A.10
276 6314102330 นางสาวญาณิศา อุดมวงษ์ B.A.10
277 6314102316 นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คำ B.A.10
278 6314102405 นางสาวมาลินี ลำสกุล B.A.10
279 6314102356 นางสาวธวัลรัตน์ จันทรัตน์ B.A.10
280 6314102418 นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกุล B.A.10
281 6314102380 นางสาวปัญญาพร ทันพรมมา B.A.10
282 6314102321 นางสาวจุฑารัตน์ ติ๊บแดง B.A.10
283 6314102372 นางสาวนุชนาฎ ทองคำ B.A.10
284 6314102373 นางสาวนูรอิห์ซาน อินนูยูซี B.A.10
285 6314102456 นางสาวหทัยกานต์ ต้นสวรรค์ B.A.10
286 6314102472 นางสาวอนีตา ชัยรัตน์ B.A.10
287 6314102322 นางสาวฉัตรพร สกุลธนาภา B.A.10
288 6314102318 นางสาวจันทร์ธิดา เปียงแหล่ B.A.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
289 6418102504 นายชลสิทธิ์ รักษา ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
290 6319101312 นางสาวมณีวรรณ ธิติอภินันท์ ทล.บ.10
291 6319101304 นางสาวจิรัชฌา ชัยเลิศ ทล.บ.10
292 6319101313 นางสาวรูสนา ลาแซ ทล.บ.10
293 6319101319 นางสาวธัญจิรา ทรายทอง ทล.บ.10
294 6319101305 นางสาวญาวีนันท์ จรรยา ทล.บ.10
295 6319101301 Mr.Sokmanuth Sorn ทล.บ.10
296 6319101306 นายตะวัน ศรีสร้างคอม ทล.บ.10
297 6319101311 นายภูมิทัศน์ ชูมณี ทล.บ.10
298 6319101316 นายอนุวัฒน์ ก๋าแก่น ทล.บ.10
299 6319101310 นายพุฒิพงศ์ แสงทอง ทล.บ.10
300 6319101318 นายแดง นายคำ ทล.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
301 6322101389 นางสาวรินรดา เทียนสว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
302 6322101330 นายณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
303 6322101317 นายจิรายุ หวันมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
304 6322101321 นายเจษฎา พานทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
305 6322101326 นายชัยทัศน์ กลึงสำโรง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
306 6322101327 นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
307 6322101382 นายไมเคิล ฟานเนียฟัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
308 6322101332 นายณัฐชนน วาดสูงเนิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
309 6322101380 นางสาวมนธิญา สุตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
310 6322101411 นางสาวศุภลักษณ์ ทองเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
311 6322101354 นางสาวนัสริน ปิ่นธุรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
312 6322101370 นางสาวพรพิมล สืบพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
313 6322101412 นางสาวสรัลพร ส่องแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
314 6322101351 นางสาวนลัทพร เสียวกระแส วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
315 6322101331 นางสาวณัฏฐณิชา ปันกัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
316 6322101302 นางสาวกัญญพัชร นันทกิจรุ่งโรจน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
317 6322101359 นางสาวปนัดดา เกิดสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
318 6322101391 นางสาวลลิตา เปียงใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
319 6322101388 นางสาวรัตติกาล แต้มมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
320 6322101390 นางสาวลฎาภา เสาร์ไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
321 6322101378 นายภคิน บัวเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
322 6322101353 นางสาวนันทนี นัดครีบ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47