เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301125325 นายชัชวิทย์ พฤกษ์ภิรมย์รัก วท.บ.10
2 6301105314 นายตะวัน ลองจำนงค์ วท.บ.10
3 6301105324 นายวรวุฒิ พลอยขาว วท.บ.10
4 6301126304 นางสาวณัชธภากร สบายสุข 10
5 6201126321 นางสาววสกมล มูลรส 10
6 6301126313 นางสาวกิรณา โคกสีอำนวย 10
7 6301126311 นางสาวสุพิชญา ต่อมดวงแก้ว 10
8 6301126307 นางสาวนุชสรา นันต๊ะนา 10
9 6301126312 นายนัฐพล แก้วเขียว 10
10 6301126309 นายศุภกิตต์ สิทธิธรรม 10
11 6301126314 นายชาญชล อิ่มใจ 10
12 6301126310 นายสรรเสริญ แซ่ฟุ้ง 10
13 6301126305 นายนนทวัฒน์ ยอดปานันท์ 10
14 6301126306 นายนวฤทธิ์ จันทร์ผ่อง 10
15 6301105320 นายพีรณัฐ กาฬภักดี วท.บ.10
16 6301105309 นายชลภัทร รอสูงเนิน วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
17 6303103351 นางสาวสุพรรษา เจริญผล วท.บ.10
18 6303102328 นางสาวสุพิชชา กันทาวงศ์ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
19 6104103308 นางสาวขนิษฐา ภูจอมขาว วท.บ.10
20 6304106307 นางสาวจุฑามาศ พงษ์เถื่อน วท.บ.10
21 6304106342 นางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ วท.บ.10
22 6304106338 นายสุรเชษฐ ลาภโต วท.บ.10
23 6304106324 นายบรรพต รัตนดิลกกุล วท.บ.10
24 6404102342 นายทัศโชติ เผ่าบัวทอง 10
25 6304105306 นายบรรณวัฒน์ ศรีเอี่ยมกุล วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
26 6305105372 นางสาวอารีย์รัตน์ ลายะ รป.บ.10
27 6305101408 นายสิริวัฒน์ เลิศธนวิรัตน์ ร.บ.10
28 6305105360 นางสาวสิริกานดา เลื่อนลอย รป.บ.10
29 6305105363 นางสาวสุพัตรา ว่างป่อ รป.บ.10
30 6305105361 นางสาวสิรินดา สีเงา รป.บ.10
31 6305105333 นางสาวหนึ่งกมล พังแสงสุ รป.บ.10
32 6305105362 นางสาวสุชาดา ช้างดี รป.บ.10
33 6305105335 นางสาวปฐมาวดี แก้วกุลศรี รป.บ.10
34 6305105324 นางสาวสาธิดา ยศบุญเรือง รป.บ.10
35 6305105337 นางสาวปวีณ์นุช ภูครองหิน รป.บ.10
36 6305105386 นายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ รป.บ.10
37 6305105343 นายพีชชญุตม์ ศรีสังวาลย์ รป.บ.10
38 6305105328 นายนพรัตน์ ศิริ รป.บ.10
39 6305105307 นายคณรัฐ ชื่นรัมย์ รป.บ.10
40 6305105350 นายวรินทร์ คำมุลนา รป.บ.10
41 6305105375 นายจตุพร อินทจักร์ รป.บ.10
42 6305101407 นางสาวสิริกัญญา คำจันทร์ ร.บ.10
43 6305101409 นางสาวสุนิตา แก้วสาร ร.บ.10
44 6305101311 นางสาวจิดาภา บำรุงเจียม ร.บ.10
45 6305101328 นางสาวณฐมณ ป้อมเมือง ร.บ.10
46 6305101425 นางสาวอัจฉราพร ดวงดี ร.บ.10
47 6305101410 นางสาวสุพัตรา อินนวน ร.บ.10
48 6305101395 นางสาววิมลพร มังคละแสน ร.บ.10
49 6305101371 นางสาวพรวิไล หล้าจู ร.บ.10
50 6305101318 นางสาวชนนิกานต์ แซ่แต้ ร.บ.10
51 6305101362 นายปารย์คณิน เอี่ยมสมบัติ ร.บ.10
52 6305101358 นายประเสริฐ ชาตรีวินิจทอง ร.บ.10
53 6305101355 นายปกรณ์ สิงห์ปัญญา ร.บ.10
54 6305101418 นายอนุวัฒน์ วรรณเสน ร.บ.10
55 6305101387 นายเมธาวี สารพัตร ร.บ.10
56 6305105359 นางสาวสิริกานดา จดจำ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
57 6306105313 นายทีปกร ไชยมงคล บธ.บ.10
58 6306103312 นายจิรายุ คงคร้าม บช.บ.10
59 6206102368 นายพัฒนากร เจริญทรัพย์ บธ.บ.10
60 6306104314 นายพัฐจักร ปัญญ์อภิลักษณ์ บธ.บ.10
61 6306103394 นางสาวศรัณย์พร เมืองก้อน บช.บ.10
62 6306103335 นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์สายปัน บช.บ.10
63 6306103343 นางสาวนริศรา การิยา บช.บ.10
64 6306103407 นางสาวสุธินี ชัยยะ บช.บ.10
65 6306103397 นางสาวศิริวิมล เรือนหน้อย บช.บ.10
66 6306103328 นางสาวณิชากร แหวนทอง บช.บ.10
67 6306103399 นางสาวศุภลักษณ์ พิสปิงคำ บช.บ.10
68 6306103336 นางสาวธัญสุดา แสนเขื่อน บช.บ.10
69 6306103395 นางสาวศิรดา สามัคคีสาธร บช.บ.10
70 6306103415 นางสาวอมรรัตน์ ทิยะ บช.บ.10
71 6306103329 นางสาวถิรพร กุศลทาน บช.บ.10
72 6306103327 นางสาวณัฐิดา มณีขัติย์ บช.บ.10
73 6306103401 นางสาวสวรรญา จิตต์ปราณี บช.บ.10
74 6306103383 นางสาวรุ่งอรุณ ช่างเหล็ก บช.บ.10
75 6306103411 นางสาวสุภาพร สุทธเขต บช.บ.10
76 6306103409 นางสาวนราวดี นวลคำ บช.บ.10
77 6306103361 นางสาวพิชสินี เอี่ยมโพธิ์ บช.บ.10
78 6306103400 นายศุภวิชญ์ คิดอ่าน บช.บ.10
79 6306105314 นายปิยวัช กาวิน บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
80 6309101400 นางสาววรัญญา ตะติรัตน์ ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
81 6312101337 นายพัทธนันท์ ศิริกรานต์กุล ศ.บ.10
82 6312101339 นายอัครวงศ์ วงค์ธิดา ศ.บ.10
83 6312101309 นายณัฐวุฒิ แสนแอ่น ศ.บ.10
84 6312101319 นายปฏิคม มุกกาศ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
85 6314101349 นางสาวบัณฑิตา แก้ววีระสิงห์ ศศ.บ.10
86 6314102354 นายธนภัทร ไชยลังการ์ B.A.10
87 6314101438 นายสุรเกียรติ์ สุคันธมาลย์ ศศ.บ.10
88 6314102315 นางสาวกุลภิกา ไหวพริบ B.A.10
89 6314102357 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีไพศาล B.A.10
90 6314102422 นางสาววรรณทสา ขืนเขียว B.A.10
91 6314102351 นางสาวทิพรัตน์ บำรุงวุฒิ B.A.10
92 6314102466 นางสาวอานีส ลานง B.A.10
93 6314102304 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพวง B.A.10
94 6314102369 นางสาวนลินี ลาไผ่ B.A.10
95 6314102456 นางสาวหทัยกานต์ ต้นสวรรค์ B.A.10
96 6314102417 นางสาวลักษิกา ทะทุมมา B.A.10
97 6314102363 นายธาณุพงษ์ ทำทอง B.A.10
98 6314102333 นายฐิตินัยน์ ดีใส B.A.10
99 6314102434 นายศตกฤต ผลประเสริฐ B.A.10
100 6314102384 นายพงศธร วรรณรัตน์ B.A.10
101 6314102336 นายณรงค์วัฒน์ เพชรสวัสดิ์ B.A.10
102 6314101433 นางสาวพรนภา ปัญญา ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
103 6418102504 นายชลสิทธิ์ รักษา ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
104 6319101312 นางสาวมณีวรรณ ธิติอภินันท์ ทล.บ.10
105 6319101304 นางสาวจิรัชฌา ชัยเลิศ ทล.บ.10
106 6319101313 นางสาวรูสนา ลาแซ ทล.บ.10
107 6319101319 นางสาวธัญจิรา ทรายทอง ทล.บ.10
108 6319101305 นางสาวญาวีนันท์ จรรยา ทล.บ.10
109 6319101301 Mr.Sokmanuth Sorn ทล.บ.10
110 6319101306 นายตะวัน ศรีสร้างคอม ทล.บ.10
111 6319101311 นายภูมิทัศน์ ชูมณี ทล.บ.10
112 6319101316 นายอนุวัฒน์ ก๋าแก่น ทล.บ.10
113 6319101310 นายพุฒิพงศ์ แสงทอง ทล.บ.10
114 6319101318 นายแดง นายคำ ทล.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
115 6322101327 นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
116 6322101382 นายไมเคิล ฟานเนียฟัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
117 6322101330 นายณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
118 6322101390 นางสาวลฎาภา เสาร์ไชย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
119 6322101378 นายภคิน บัวเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
120 6322101380 นางสาวมนธิญา สุตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47