เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาดป300 : หลักปฐพีศาสตร์
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102372 นางสาวปิยาภัสร์ เจริญสลุง วท.บ.10
2 6301105334 นายวรเมธ เครือวัลย์ วท.บ.10
3 6301102359 นางสาวนวภรณ์ หลำเคลา วท.บ.10
4 6301102353 นางสาวธัญลักษณ์ คุ้มเขต วท.บ.10
5 6301102328 นางสาวชนินาถ โพธิ์ศรี วท.บ.10
6 6301102318 นางสาวคันธนีรา พละเสน วท.บ.10
7 6301102404 นางสาววิภาดา ลุงต๊ะ วท.บ.10
8 6301102433 นางสาวอาจรีย์ อ่อนโพนงาม วท.บ.10
9 6301102435 นางสาวอารุณรุ้ง จันทร์แรม วท.บ.10
10 6301102391 นางสาวเมธินี สิงห์สู่ วท.บ.10
11 6301102419 นางสาวสรินยา ปวริศร วท.บ.10
12 6301102319 นางสาวฆนณัฐ ทองดัง วท.บ.10
13 6301102348 นายธนกร อินทุรัตน์ วท.บ.10
14 6301102320 นายจตุพล เพ็งแจ่ม วท.บ.10
15 6301102361 นายนัฐวุฒิ ศรีสรรค์ วท.บ.10
16 6301102371 นายปิยวัตน์ ศรีโยธา วท.บ.10
17 6301102317 นายไกรครุบฑ์ นามเลย วท.บ.10
18 6301102443 นายภควัฒน์ โตเจริญ วท.บ.10
19 6301102374 นายพงษ์ภิวัฒน ชะนะภู วท.บ.10
20 6301102439 นางสาวชฎาพรรณ นายจาย วท.บ.10
21 6301102430 นางสาวอัฐภิญญา พรหมรักษา วท.บ.10
22 6301102429 นางสาวอัญมณี อินตาวงค์ วท.บ.10
23 6301102363 นางสาวนิราวรรณ สุนันตา วท.บ.10
24 6301102434 นางสาวอารญา พิทักษ์ไพรวัลย์ วท.บ.10
25 6301102428 นางสาวอรุณวดี ลาดทุ่ง วท.บ.10
26 6301102440 นางสาวณิชกานต์ โตเจริญ วท.บ.10
27 6301102438 นายเจษฎา นันตา วท.บ.10
28 6301102301 นางสาวกนกวรรณ ยะภูมิน วท.บ.10
29 6301102303 นางสาวกรรณิกา อริวรรณา วท.บ.10
30 6301102302 นางสาวกนิษฐา ชัยวุฒิ วท.บ.10
31 6301102309 นายกันต์พงษ์ ตันเจริญคีรี วท.บ.10
32 6301102330 นายชัยนันท์ ท้าวพรหม วท.บ.10
33 6301102314 นายกึ่งพุทธกาล รักษาชนม์ วท.บ.10
34 6301102329 นายชัยธวัช ใจรังษี วท.บ.10
35 6301102306 นายกฤษณะ วรรณภิละ วท.บ.10
36 6301102322 นายจิรพัฒน์ พงษ์ดัด วท.บ.10
37 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
38 6301102323 นายจิระพงศ์ มหาวงค์ วท.บ.10
39 6301102312 นายกิตติภณ อินหันต์ วท.บ.10
40 6301102326 นายชญานิน บัวผัน วท.บ.10
41 6301102305 นายกฤษฎา ครูเล่งกี่ วท.บ.10
42 6301105335 นางสาวสุกัญญา สงวนกลิ่น วท.บ.10
43 6201105344 นางสาวมัทธริกา อินต๊ะวิน วท.บ.10
44 6301102327 นางสาวชนิตา อินตาพวง วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47