เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102519 นางสาวอิสตรี แก้วด้วง วท.บ.10
2 6401113311 นายศุภากร สุ่มใจยา วท.บ.10
3 6401102327 นายจีรัชญ์ ศรีทา วท.บ.10
4 6401102500 นายนารเมธ วีคำชัย วท.บ.10
5 6401102363 นายธนัตถ์ มโนราช วท.บ.10
6 6401102509 นายศรชัย สำราญใจ วท.บ.10
7 6401102490 นายฐปนพงศ์ ตะริโย วท.บ.10
8 6401102356 นายทักษิณ เลาหาง วท.บ.10
9 6401102427 นางสาววรัชยา มาประกอบ วท.บ.10
10 6401102421 นางสาวลิสา สูตรไชย์ วท.บ.10
11 6401102391 นางสาวปรียานุช สกาวเดือน วท.บ.10
12 6401102433 นางสาวศิริลักษณ์ แข็งเจริญกสิกรณ์ วท.บ.10
13 6401102452 นางสาวสุภาดา รักกระโทก วท.บ.10
14 6401102511 นางสาวศิริลักษณ์ สุพร วท.บ.10
15 6401102516 นางสาวสุปรีญา ไชยยืน วท.บ.10
16 6401102423 นายวชิรวิชญ์ จารุวสุศิริ วท.บ.10
17 6401102487 นายกิตติกร พิมสารี วท.บ.10
18 6401102456 นายสุริยะ ไชยชนะ วท.บ.10
19 6401102426 นายวรรธณพล ใหม่คามิ วท.บ.10
20 6401102429 นายวีรศักดิ์ แซ่เจ๊า วท.บ.10
21 6401102501 นายบุญญภัทร แสงนิล วท.บ.10
22 6401102397 นางสาวพนัชกร จำรัสศรี วท.บ.10
23 6401102406 นางสาวภัทรนันท์ กล้ากระทำ วท.บ.10
24 6401102425 นางสาววรรณวลัย สุขสมพร วท.บ.10
25 6401102472 นางสาวอังศุมาลี มาบวบ วท.บ.10
26 6401102496 นายธัญเทพ คงประเสริฐ วท.บ.10
27 6401102475 นายอัสดง เจริญสิทธิ์ วท.บ.10
28 6401102513 นายศุภณัฐ วรรณฤทธิ์ วท.บ.10
29 6401102462 นายหฤษฎ์ ก้อนสัมฤทธิ์ วท.บ.10
30 6401101359 นายอนุสรณ์ ทิมเปีย วท.บ.10
31 6401113307 นางสาวพิณมาดา มะโรหบุตร วท.บ.10
32 6401113302 นางสาวชมพูนุช เย็นอารมย์ วท.บ.10
33 6401113316 นางสาวแจ่มจันทร์ ตาเมือง วท.บ.10
34 6401113301 นางสาวจุไรรักษ์ ตันทอง วท.บ.10
35 6401113317 นางสาวนันท์นภัส สงค์ดำ วท.บ.10
36 6401113308 นางสาวภิญญดา สินเปียง วท.บ.10
37 6401113318 นางสาวนันท์นลิน ปะกินัง วท.บ.10
38 6401113303 นางสาวณัฏฐิชา วงค์คำลือ วท.บ.10
39 6401113309 นางสาวมลทิรา กิติยศ วท.บ.10
40 6401113312 นางสาวแสงจันทร์ ลุงส่วย วท.บ.10
41 6401113304 นางสาวนราทิพย์ พิมพ์บุษผา วท.บ.10
42 6401113305 นางสาวเนตรชนก น้ำเงิน วท.บ.10
43 6401113320 นายวันชนะ มะณี วท.บ.10
44 6401113313 นายอธิปัตย์ คำหุ่ง วท.บ.10
45 6401113306 นายพัฒพงษ์ ปินตาคำ วท.บ.10
46 6401113314 นายอินทรวิเชียร สีดาแก้ว วท.บ.10
47 6401113319 นายวรพล ปัญจาสุธารส วท.บ.10
48 6401113315 นายอุกฤษณ์ บุญทา วท.บ.10
49 6401102432 นางสาวศิริประภา วงกลม วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
50 6204109307 นายธีรภัทร อุ่นนันกาศ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
51 6204109305 นางสาวอิชยา รัตนสุพงษ์ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
 บริหารธุรกิจ
52 6406101335 นางสาวณัฐธิดา กาจินา บธ.บ.10
53 6406104341 นายระบิลธร วงษ์วรรณวิทย์ บธ.บ.10
54 6406102471 นายอติกิจ เกษมสุข บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
55 6409101360 นางสาวพิมพ์ชนก คิดเลิศล้ำ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
56 6410101338 นางสาวอารียา มูลเจริญ วท.บ10
57 6410101358 นายสุเมธัส เตชะ วท.บ10
58 6410101321 นางสาวฟ้าพราว ไตรณรงค์ วท.บ10
59 6410101355 นางสาวรุ่งทิวา ชนูดหอม วท.บ10
60 6410101357 นางสาววรัญญา มหายศ วท.บ10
61 6410101343 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนหล้า วท.บ10
62 6410101316 นางสาวปวริศา หมั่นเขตรกิจ วท.บ10
63 6410101356 นางสาววนิดา มณีรัตน์ วท.บ10
64 6410101363 นางสาวอภิสรา คำภิโลชัย วท.บ10
65 6410101303 นางสาวกุลธิดา ศรีโมรา วท.บ10
66 6410101335 นางสาวอนัญญา วัชโรทยาน วท.บ10
67 6410101324 นางสาวมิลิล ชัยแป้น วท.บ10
68 6410101319 นางสาวพิมพ์ใจ ศรีขัดเค้า วท.บ10
69 6410101318 นางสาวพิมพ์ขวัญ ลือสัก วท.บ10
70 6410101317 นางสาวพันพร ชนะจน วท.บ10
71 6410101350 นางสาวนิชธาวัลย์ ใจดี วท.บ10
72 6410101333 นางสาวสุพรรณวณี เกิดแก้ว วท.บ10
73 6410101301 นางสาวกมลลักษณ์ ศุภอักษร วท.บ10
74 6410101340 นางสาวไอยเรศ เสาร์คำ วท.บ10
75 6410101336 นางสาวอภิญญา พรหมมา วท.บ10
76 6410101320 นางสาวพุทธิดา สมบูรณ์ชัย วท.บ10
77 6410101307 นายเจตนิพัทธ์ รองชัยภูมิ วท.บ10
78 6410101329 นายศิวกร อินเพ็ญ วท.บ10
79 6410101306 นายจักริน คำหว่าง วท.บ10
80 6410101351 นายพลเชฎฐ์ ธุระวรรณ์ วท.บ10
81 6410101360 นายอชิรวัตติ์ งามผล วท.บ10
82 6410101302 นายกฤตยชญ์ คำสม วท.บ10
83 6410101352 นายพิชญวัฒน์ สูงสุวรรณ วท.บ10
84 6410101310 นายณัฐกุล คิดสุขุม วท.บ10
85 6410101348 นายนภนต์ มุ่งหมายผล วท.บ10
86 6410101323 นายภูวดล นิลมณี วท.บ10
87 6410101305 นายคณัสนันท์ จันต๊ะมงคล วท.บ10
88 6410101331 นายสรวิชญ์ จันทร์แดง วท.บ10
89 6410101312 นายธนกฤต ส่วนบุญ วท.บ10
90 6410101308 นายชญานนท์ บุญงาม วท.บ10
91 6410101342 นายจักรภพ ลิ่มสกุล วท.บ10
92 6410101304 นายเกรียงไกร เลเชอ วท.บ10
93 6410101332 นายสุทธิพงษ์ สุทธิจิต วท.บ10
94 6410101309 นายชัชวาลย์ โล่ห์ประเสริฐ วท.บ10
95 6410101313 นายธนดล คำลือ วท.บ10
96 6410101346 นายญาณวุฒิ เล็กศรัณยพงศ์ วท.บ10
97 6410101325 นายยศพนธ์ วรรณสิงห์ วท.บ10
98 6410101315 นายธีรนันต์ ไกรนุกูล วท.บ10
99 6410101314 นายธนากร วิชาวรณ์ วท.บ10
100 6410101364 นายนภัสกร ภิรมย์ วท.บ10
101 6410101311 นายณัฐนัย พิลาวุธ วท.บ10
102 6410101353 นายภัสกร ชายทุ่ย วท.บ10
103 6410101326 นางสาวระพีพรรณ มะโนสกูล วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
104 6412102306 นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงธรรม 10
105 6412101358 นายอัมรินทร์ ศิลมั่น ศ.บ.10
106 6412102303 นางสาวธัญชนก พรมมิ 10
107 6412102309 นางสาวอัจฉรา แผ้วเกษม 10
108 6412102302 นายจักรกฤษ พัฒนทรัพย์กุล 10
109 6412101328 นางสาวสุพิชชา นามกุณณา ศ.บ.10
110 6412101303 นางสาวชนกานต์ ภาคีขาว ศ.บ.10
111 6412101360 นางสาวนิภาพร ไชยยศ ศ.บ.10
112 6412101343 นางสาวพรชิตา ยาวังเสน ศ.บ.10
113 6412101356 นางสาวสุภัทสร วงศ์รัตนชัย ศ.บ.10
114 6412101302 นางสาวจิรัญญาภรณ์ โนทัย ศ.บ.10
115 6412101315 นางสาวภัครมัย ทังแก้ว ศ.บ.10
116 6412101353 นางสาวศิรภัสสร ใยมาก ศ.บ.10
117 6412101344 นางสาวเพชรลดา ฝั้นหลี ศ.บ.10
118 6412101345 นางสาวภัทธิยา ขันทยศ ศ.บ.10
119 6412101340 นางสาวปนัดดา จันจรมานิต ศ.บ.10
120 6312101317 นางสาวนุชนพิน อินขาว ศ.บ.10
121 6312101315 นางสาวนัตถรัตน์ อิ่นแจ้ ศ.บ.10
122 6412101304 นางสาวณัฐณิชา แก้วเสน ศ.บ.10
123 6312101318 นางสาวเบญจมาศ อัมภรัตน์ ศ.บ.10
124 6412101301 นางสาวกานต์ธิดา เครือโป้ ศ.บ.10
125 6412101347 นางสาวภิรมรัช นัยวิภาค ศ.บ.10
126 6412101319 นางสาวรัตนาภรณ์ เนื่องโพล้ง ศ.บ.10
127 6412101346 นางสาวภิญญประภา บุญเรือง ศ.บ.10
128 6412101335 นางสาวณัฐธิดา อาทร ศ.บ.10
129 6412101350 นางสาววันวิสา แซ่เห๋อ ศ.บ.10
130 6412101323 นางสาวศิริขวัญ เสือคำรณ ศ.บ.10
131 6412101357 นายสุริยา มาหลวง ศ.บ.10
132 6412101306 นายธนวัฒน์ คิชวงค์ ศ.บ.10
133 6412101331 นายกนก ทอสาร ศ.บ.10
134 6412101349 นายวรพล ศรีชุมพล ศ.บ.10
135 6412101332 นายจักรพรรดิ์ มูลอินทร์ ศ.บ.10
136 6412101308 นายนพดล ครุธพันธ์ ศ.บ.10
137 6412101307 นายธรรมนูญ บุญทวี ศ.บ.10
138 6412101320 นายวชิรวิทย์ ปินไชย ศ.บ.10
139 6412101313 นายพิพัฒพงศ์ มูลละ ศ.บ.10
140 6412101336 นายธนกร เนื้อไม้ ศ.บ.10
141 6412101305 นายธนดล กองสิน ศ.บ.10
142 6412101312 นายพัชรพฤกษ์ จุลพวก ศ.บ.10
143 6412101316 นายภูตะวัน ตุยทัง ศ.บ.10
144 6412101355 นายสุกฤษฎิ์ พลเจริญ ศ.บ.10
145 6412101339 นายนิธิวุฒิ การะบูรณ์ ศ.บ.10
146 6412101324 นายสรวิชญ์ เลิศคาลี ศ.บ.10
147 6412101333 นายจิรัฏฐ์ ทองพิทักษ์วงศ์ ศ.บ.10
148 6412101342 นายปุณวิช เหมืองหม้อ ศ.บ.10
149 6412101310 นายพงษ์เพชร ดอกหล้า ศ.บ.10
150 6412101341 นายปิยวัฒน์ ถาตา ศ.บ.10
151 6412101359 นายพิษณุ แก้วคำน้อย ศ.บ.10
152 6412101330 นายเอกบดินทร์ วงศ์ธิดา ศ.บ.10
153 6412102305 นางสาวโศภิตนภา มายะลา 10
 ศิลปศาสตร์
154 6314101319 นางสาวฐิติพร แดงเป้า ศศ.บ.10
155 6314101330 นางสาวทัชชญา ฉิมบุรี ศศ.บ.10
156 6314101317 นางสาวญาณิกา ขันทะธง ศศ.บ.10
157 6314101337 นางสาวธันย์ชนก อ่องบางน้อย ศศ.บ.10
158 6314101364 นางสาวพรรณพิชชา ยิ้มเจริญ ศศ.บ.10
159 6314101343 นางสาวนันท์นภัส ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ศศ.บ.10
160 6414102348 นางสาวสุพัชชา สุวิมลทราทิพย์ B.A.10
161 6314101333 นายธนพัชญ์ รักษ์ชน ศศ.บ.10
162 6314101306 นายกฤศธพัฒญ์ แก่นท้าว ศศ.บ.10
163 6314101331 นายเทพพิทักษ์ รัตนสากล ศศ.บ.10
164 6414102302 นางสาวกัญญาณัฐ ทองเซ B.A.10
165 6414102304 นางสาวกัลยรัตน์ หล้าปวงคำ B.A.10
166 6314101320 นางสาวณชพร บุตรกูล ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
167 6318102334 นางสาวณัฏฐกันย์ สุรินทร์แก้ว ศศ.บ.10
168 6418102474 นางสาววริศรา มงคลพงษ์ ศศ.บ.10
169 6418102403 นางสาวอรพรรณ อินทรา ศศ.บ.10
170 6418102429 นางสาวฐิติภา คงคา ศศ.บ.10
171 6418102401 นางสาวอนุธิดา ราชวงค์ ศศ.บ.10
172 6418102485 นางสาวอร คำใส ศศ.บ.10
173 6418102444 นางสาวธารพระพร ราชกิจเจริญ ศศ.บ.10
174 6318102336 นางสาวณัฐกานต์ แจ้งมงคล ศศ.บ.10
175 6318102399 นางสาวยลดา คล้ายสิทธิ์ ศศ.บ.10
176 6418102479 นางสาวศิรินภา เศษกำปัง ศศ.บ.10
177 6418102476 นางสาววิศัลย์ศยา เตชะพงศ์ ศศ.บ.10
178 6418102443 นางสาวธัญวรัตน์ ธงชัยอภิสุมา ศศ.บ.10
179 6318102323 นางสาวชญาดา คำวัน ศศ.บ.10
180 6418102451 นางสาวปณิตตรา ทูนแก้ว ศศ.บ.10
181 6418102467 นางสาวภูริชญา คงมา ศศ.บ.10
182 6418102399 นางสาวหะนาน อับดุลศอมัด ศศ.บ.10
183 6318102345 นางสาวธนพร สุวัณณกีฏะ ศศ.บ.10
184 6318102321 นางสาวจุไรวรรณ สมดุลย์ ศศ.บ.10
185 6418102454 นางสาวเปรมิกา ชุ่มอินทร์จักร์ ศศ.บ.10
186 6418102452 นางสาวปราณปริยา มีสินธุ์ ศศ.บ.10
187 6418102420 นางสาวจุฬาวาสน์ วงค์หาญ ศศ.บ.10
188 6418102323 นายณัฐดนัย คำแสน ศศ.บ.10
189 6318102352 นายธิติวัฒน์ มณีวรรณ ศศ.บ.10
190 6318102442 นายสหัสวรรษ ติดผาย ศศ.บ.10
191 6418102389 นายศรัณย์ อ่ำทอง ศศ.บ.10
192 6418102412 นายกัณทชาติ หลำชาวนา ศศ.บ.10
193 6318102391 นายภราดร อินพุฒิ ศศ.บ.10
194 6418102494 นายปิยะดนัย ปลื้มประมล ศศ.บ.10
195 6318102389 นายพีณพัฒน์ บุณณสิริ ศศ.บ.10
196 6418102435 นายธนธรณ์ บุญจันทร์ ศศ.บ.10
197 6418102462 นายภัคพล นันตา ศศ.บ.10
198 6318102302 นายกษิดิศ นิยมสำรวจ ศศ.บ.10
199 6418102477 นายศักดิ์ศิกานต์ อุตราช ศศ.บ.10
200 6418102408 นายกฤศ กิจพิทักษ์ ศศ.บ.10
201 6418102434 นายธนโชติ พาระตะ ศศ.บ.10
202 6318102398 นายเมธี พรหมฝาย ศศ.บ.10
203 6418102423 นายชนินทร ชุมรัมย์ ศศ.บ.10
204 6418102367 นายพิษณุ อิ่มพิทักษ์ ศศ.บ.10
205 6318102394 นายภาณุพัฒน์ มัธยะจันทร์ ศศ.บ.10
206 6418102490 นายภูริวัฒน์ แสนหลวง ศศ.บ.10
207 6418102404 นายอัฑฒกร ชัยวงค์ ศศ.บ.10
208 6318102411 นายศราวุฒิ จันต๊ะตึง ศศ.บ.10
209 6318102383 นายพัฒนพงค์ สุทธคำ ศศ.บ.10
210 6418102466 นายภีรพล กุสุมาภิรมย์ ศศ.บ.10
211 6318102437 นายธนาวุธ เขมาชะ ศศ.บ.10
212 6418102500 นายสหราช รัตนไพบูลย์ ศศ.บ.10
213 6318102374 นายพงศฑร รัตนบุรี ศศ.บ.10
214 6418102445 นายธีรเทพ ภัยพิลัย ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
215 6419102527 นางสาวญาณิศา โยธาภักดี ภ.สถ.บ.10
216 6419102535 นายพีรวัส โมทนากาล ภ.สถ.บ.10
217 6419102533 นางสาวปภาดา เป็งกาสิทธิ์ ภ.สถ.บ.10
218 6419102517 นางสาวเมธาวี พรมเจริญ ภ.สถ.บ.10
219 6419102504 นางสาวชณิชชล มูลทาทอง ภ.สถ.บ.10
220 6419102528 นางสาวทิวา รัตนอินทร์ ภ.สถ.บ.10
221 6419102523 นางสาวสิริกร ทิศานุรักษ์ ภ.สถ.บ.10
222 6419102505 นางสาวญาณนันท์ ศรีสุขเกษม ภ.สถ.บ.10
223 6419102515 นางสาวภคพร ใสแจ่ม ภ.สถ.บ.10
224 6419102520 นางสาวศิริกัญญา แกระหัน ภ.สถ.บ.10
225 6419102538 นางสาววิรวรรณ แซ่โง้ว ภ.สถ.บ.10
226 6419102536 นางสาววัชรินทร์ ชุ่มกลาง ภ.สถ.บ.10
227 6419102531 นายธีรภัทร์ ทาสุรินท์ ภ.สถ.บ.10
228 6419102516 นายภูมิปัญญา บุญสวัสดิ์ ภ.สถ.บ.10
229 6419102512 นายปฐพี สองเมือง ภ.สถ.บ.10
230 6419102539 นายศุทธสิทธิ์ รอดพันธ์ ภ.สถ.บ.10
231 6419102510 นางสาวนูรภาสินี การี ภ.สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
232 6422101534 นางสาวทองชมพู หน่อสร้อยทอง วท.บ.10
233 6422101334 นายเจริญ แซ่เล่า วท.บ.10
234 6422101341 นายชัยธวัช ชาติเสนา วท.บ.10
235 6422101444 นายภูริณัฐ สงวนรัษฎ์ วท.บ.10
236 6422101402 นายปกรณ์ เอื้อนไธสง วท.บ.10
237 6422101361 นายทินกร เพียรสวรรค์ วท.บ.10
238 6422101366 นายธนวัฒน์ คำมณี วท.บ.10
239 6422101421 นายพสิษฐ สุปรีย์วัฒนะสกุล วท.บ.10
240 6422101438 นายภราดร ภูงามแง้ วท.บ.10
241 6422101305 นายกฤษกร ศรีวิชัย วท.บ.10
242 6422101363 นายธนกฤต บุญสม วท.บ.10
243 6422101537 นายปฐมพงษ์ ใจจันตา วท.บ.10
244 6422101477 นายศุภสิน ธรรมใจ วท.บ.10
245 6422101473 นายศาสตร์ศิลป์ พรมสวัสดิ์ วท.บ.10
246 6422101552 นายอภิวิชญ์ ยอดกิจอุดมยิ่ง วท.บ.10
247 6422101443 นายภูริณัฐ คะเชนมาตย์ วท.บ.10
248 6422101384 นายนภดล วงศ์อินทร์ วท.บ.10
249 6422101405 นายปภาวิน เสนางาม วท.บ.10
250 6422101432 นายพุทธพงษ์ ยุทธยงค์ วท.บ.10
251 6422101467 นายวิชชากร บุญเสริม วท.บ.10
252 6422101324 นายคุณากร เอกอุดมพงษ์ วท.บ.10
253 6422101555 นายอิทธิพล บุญรักษา วท.บ.10
254 6422101483 นายสิทธินนท์ เพ็งภา วท.บ.10
255 6422101521 นายอานุภาพ ชัยสุวรรณ วท.บ.10
256 6422101411 นายปัณณทัต บุรินทร์ วท.บ.10
257 6422101513 นายอภิสิทธิ์ ขาวสลับ วท.บ.10
258 6422101425 นายพิชัยยุทธ แสงมณี วท.บ.10
259 6422101460 นายวณธิป อุดมพงศ์วัฒนา วท.บ.10
260 6422101525 นายเอกฉัตร ศิริภูมิ วท.บ.10
261 6422101536 นายนิติภูมิ วนคีตา วท.บ.10
262 6422101489 นายสุทธิ์ธนิน ปัญญาฝั้น วท.บ.10
263 6422101450 นายรัชชานนทร์ ปิดสุวรรณ์ วท.บ.10
264 6422101514 นายอภิสิทธิ์โชคชัย หมายมั่น วท.บ.10
265 6422101474 นายศิรวิชญ์ ดิ๊ข่อ วท.บ.10
266 6422101484 นายสิทธิพร พิมพิลา วท.บ.10
267 6422101423 นายพิชญะ โอดปะละ วท.บ.10
268 6422101317 นางสาวกิติมา การอ้วน วท.บ.10
269 6422101469 นางสาววิไลพร ถาวรมิ่งศักดิ์ วท.บ.10
270 6422101391 นางสาวนันทกา ริยะป่า วท.บ.10
271 6422101488 นางสาวสุทธิดา รัตนะ วท.บ.10
272 6422101406 นางสาวประติมากร กางทอง วท.บ.10
273 6422101347 นางสาวฐิติมา แดนโคกสูง วท.บ.10
274 6422101540 นางสาวมลฑณา ลาโพธิ์ วท.บ.10
275 6422101445 นางสาวภูษิตา สุบรรณรัตน์ วท.บ.10
276 6422101428 นางสาวพิมชนก ภูนี วท.บ.10
277 6422101374 นางสาวธัญภรณ์ เทพภักดี วท.บ.10
278 6422101551 นางสาวอติกานต์ ไพศาลพงศ์ วท.บ.10
279 6422101333 นางสาวเจนฤทัย ปางชาติ วท.บ.10
280 6422101313 นางสาวกันยารัตน์ ทองนอก วท.บ.10
281 6422101383 นางสาวนภเกตน์ เลิศคำ วท.บ.10
282 6422101495 นางสาวสุนิชา สิทธิดง วท.บ.10
283 6422101520 นางสาวอาณัฎธยา เวชวิกุล วท.บ.10
284 6422101557 นางสาววิราชินี สุขเจริญ วท.บ.10
285 6422101369 นางสาวธนัชญา ธรรมสุขี วท.บ.10
286 6422101543 นางสาวรุ่งนภา อนันเอื้อ วท.บ.10
287 6422101320 นางสาวเกษราภรณ์ ถมมา วท.บ.10
288 6422101309 นางสาวกวินธิดา ขอนกระโทก วท.บ.10
289 6422101475 นางสาวศิระประภา นุตตา วท.บ.10
290 6422101370 นางสาวธนัญญา นามฮาด วท.บ.10
291 6422101344 นางสาวชุติกาญจน์ ต๊กควรเฮง วท.บ.10
292 6422101535 นางสาวทิพาวรรณ์ สิงห์คำ วท.บ.10
293 6422101506 นางสาวอนงค์นุช ขำเขียว วท.บ.10
294 6422101530 นางสาวช่อผกา ระมัดระวังภัย วท.บ.10
295 6422101301 นางสาวกนกวรรณ บัวหาญ วท.บ.10
296 6422101377 นางสาวธารารัตน์ ก้านเพชร วท.บ.10
297 6422101386 นางสาวนภัส พรมทับ วท.บ.10
298 6422101413 นางสาวปิยวรรณ หลีพันธ์ วท.บ.10
299 6422101396 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ วท.บ.10
300 6422101465 นางสาววันวิสาข์ อ่ำชาวนา วท.บ.10
301 6422101316 นางสาวกิตติกา ขอร่มกลาง วท.บ.10
302 6422101397 นางสาวเนตรนภา สวนจันทร์ วท.บ.10
303 6422101522 นางสาวอารีรัตน์ เกาะรัมย์ วท.บ.10
304 6422101332 นางสาวจิราวรรณ บุญทอง วท.บ.10
305 6422101518 นางสาวอัญรัตน์ ทองดี วท.บ.10
306 6422101429 นางสาวพิมพ์ญาดา สุธรรมวรไชย วท.บ.10
307 6422101389 นางสาวนลินี เต๋จ๊ะแก้ว วท.บ.10
308 6422101556 นางสาวรัชฎาภรณ์ เขื่อนแก้ว วท.บ.10
309 6422101328 นางสาวจิตต์ลาวัณย์ สมขุน วท.บ.10
310 6422101372 นางสาวธนาภรณ์ เติมดี วท.บ.10
311 6422101302 นางสาวกมลลักษณ์ พูลทอง วท.บ.10
312 6422101327 นางสาวจันทร์จิรา ไชยศรีฮาด วท.บ.10
313 6422101497 นางสาวสุภัสรา จอมมะเริง วท.บ.10
314 6422101418 นางสาวพริมา นะวะกะ วท.บ.10
315 6422101338 นางสาวชนกานต์ ชูพิริยะพฤกษ์ วท.บ.10
316 6422101319 นางสาวกุลธิดา สุนทรกุมาร วท.บ.10
317 6422101439 นางสาวภัทรเนตร รังศรีคาร วท.บ.10
318 6422101329 นางสาวจินดารัตน์ ยาง วท.บ.10
319 6422101466 นางสาววาสนา ดีบาล วท.บ.10
320 6422101304 นางสาวกฤติมา เขียวป้อง วท.บ.10
321 6422101392 นางสาวนันทรัตน์ บุญปั๋น วท.บ.10
322 6422101424 นางสาวพิชญาพร โคตรแก้ว วท.บ.10
323 6422101549 นางสาวสุกัลยา ศรีประเสริฐ วท.บ.10
324 6422101345 นางสาวญาณิศา ตันคำแดง วท.บ.10
325 6422101533 นางสาวณัฐวดี โตทรายมูล วท.บ.10
326 6422101517 นางสาวอัญชริกา ฝั้นพยอม วท.บ.10
327 6422101471 นางสาวศศินัดดา จันทะคุณ วท.บ.10
328 6422101476 นางสาวศุภมาส ชัยวรรณรัตน์ วท.บ.10
329 6422101532 นางสาวณัฐริกา โปร่งเมืองไพร วท.บ.10
330 6422101378 นางสาวธิดาพร อุดมพนา วท.บ.10
331 6422101311 นางสาวกัญญาณัฐ วงค์บุตร วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47