เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102432 นางสาวศิริประภา วงกลม วท.บ.10
2 6401105314 นางสาวลัคนทิน สียะบุตร วท.บ.10
3 6401102452 นางสาวสุภาดา รักกระโทก วท.บ.10
4 6401102456 นายสุริยะ ไชยชนะ วท.บ.10
5 6401101360 นางสาวอาภัสรา ใหม่มามูล วท.บ.10
6 6401101359 นายอนุสรณ์ ทิมเปีย วท.บ.10
7 6401113307 นางสาวพิณมาดา มะโรหบุตร วท.บ.10
8 6401113302 นางสาวชมพูนุช เย็นอารมย์ วท.บ.10
9 6401113316 นางสาวแจ่มจันทร์ ตาเมือง วท.บ.10
10 6401113301 นางสาวจุไรรักษ์ ตันทอง วท.บ.10
11 6401113317 นางสาวกัลยภัคร์ สงค์ดำ วท.บ.10
12 6401113308 นางสาวภิญญดา สินเปียง วท.บ.10
13 6401113318 นางสาวนันท์นลิน ปะกินัง วท.บ.10
14 6401113303 นางสาวณัฏฐิชา วงค์คำลือ วท.บ.10
15 6401113309 นางสาวมลทิรา กิติยศ วท.บ.10
16 6401113312 นางสาวแสงจันทร์ ลุงส่วย วท.บ.10
17 6401113304 นางสาวนราทิพย์ พิมพ์บุษผา วท.บ.10
18 6401113305 นางสาวเนตรชนก น้ำเงิน วท.บ.10
19 6401113320 นายวันชนะ มะณี วท.บ.10
20 6401113313 นายอธิปัตย์ คำหุ่ง วท.บ.10
21 6401113306 นายพัฒพงษ์ ปินตาคำ วท.บ.10
22 6401113314 นายอินทรวิเชียร สีดาแก้ว วท.บ.10
23 6401113319 นายวรพล ปัญจาสุธารส วท.บ.10
24 6401113315 นายอุกฤษณ์ บุญทา วท.บ.10
25 6401105311 นางสาวปริยากร อยู่เย็น วท.บ.10
26 6401102433 นางสาวศิริลักษณ์ แข็งเจริญกสิกรณ์ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
27 6303101325 นางสาวพิมธิดา ศรีจันทร์ วศ.บ.10
28 6303101324 นางสาวพิชญาภา เทเพนทร์ วศ.บ.10
29 6303101332 นางสาวรติมา เอมหลำ วศ.บ.10
30 6303101302 นายกษิดิศ ศิลป์ประกอบ วศ.บ.10
31 6303101321 นายบุญเกิด จินดาประภาพร วศ.บ.10
32 6303101341 นายอัครชัย ปูดอก วศ.บ.10
33 6303101338 นายสุรยุทธ์ กึกก้องโลกา วศ.บ.10
34 6303101309 นายดนัย จันคำ วศ.บ.10
35 6303101340 นายอนุพงศ์ เขื่อนแก้ว วศ.บ.10
36 6303101337 นายสุภัควี อินดี วศ.บ.10
37 6303101344 นายอนุชา ประมวล วศ.บ.10
38 6303101327 นายภคนันท์ สังวรวิตร วศ.บ.10
39 6303101304 นายเกษมศักดิ์ ชนะชล วศ.บ.10
40 6303101317 นายธีรภัทร สกลทัศน์ วศ.บ.10
41 6303101329 นายภาคิน กองขุนทด วศ.บ.10
42 6303101335 นายศรายุทธ ธนันชัย วศ.บ.10
43 6303101307 นายณัฐพงษ์ คนเที่ยง วศ.บ.10
44 6303101312 นายธณนชัย ศรีภูมิ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
45 6404106339 นายสกล ภพภาณุมาศ วท.บ.10
46 6404106347 นางสาวอรญา กาจารี วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
47 6406104325 นางสาวธิดาพร ติ๊บสีบุตร บธ.บ.10
48 6406104332 นางสาวภาวิณี อินทจักร์ บธ.บ.10
49 6406104335 นางสาววิภาวี บุตรพรม บธ.บ.10
50 6406104301 นางสาวกุลสตรี ดีมงคล บธ.บ.10
51 6406104322 นางสาวสุรัชรา หม่อง บธ.บ.10
52 6406104330 นางสาวภวิษย์พร ฉัตรจินตนาพร บธ.บ.10
53 6406104305 นางสาวชุติมนฑน์ สิงหาทา บธ.บ.10
54 6406104303 นางสาวจีราภรณ์ สุรินทร์ บธ.บ.10
55 6406104327 นางสาวเบญญาภา ตุละทา บธ.บ.10
56 6406104308 นางสาวเบญญาพร หนูหนุน บธ.บ.10
57 6406104339 นางสาวสโรชา สีกลาง บธ.บ.10
58 6406102356 นางสาวรัตนวดี พูลทอง บธ.บ.10
59 6406105320 นายกฤตนัย มะโนวรรณ บธ.บ.10
60 6406104336 นายวีรภัทร เอี่ยมสอาด บธ.บ.10
61 6406104304 นายฉันทัช ศิริชัย บธ.บ.10
62 6406104319 นายวิศวพัฒน์ มังสุลัย บธ.บ.10
63 6406104311 นายพุฒิชัย สมโน บธ.บ.10
64 6406104324 นายธนดล ศรีสวัสดิ์ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
65 6409101351 นายนรากร ศรีชัยวงค์ ศศ.บ.10
66 6409101308 นายณัฎฐากร อำพรรณ์ ศศ.บ.10
67 6409101376 นายอธิพล ตั้งตรีธารทิพย์ ศศ.บ.10
68 6409101359 นายพิชญุตม์ ศรีสุวรรณ ศศ.บ.10
69 6409101335 นางสาวอภิญญา ปาลี ศศ.บ.10
70 6409101358 นางสาวพัชรินทร์ ใจปวน ศศ.บ.10
71 6409101349 นางสาวธวัลรัตน์ วัฒนสันติ์ ศศ.บ.10
72 6409101320 นางสาวพิมพ์ภัสสร ศรีธิ ศศ.บ.10
73 6409101315 นางสาวนิรดา มะลิโค ศศ.บ.10
74 6409101316 นางสาวบุญญิสา ใจเพื่อพันธ์ ศศ.บ.10
75 6409101343 นางสาวจันทนา แซ่ย่าง ศศ.บ.10
76 6409101357 นางสาวปานตะวัน ชุ่มใจ ศศ.บ.10
77 6409101314 นางสาวนันทิชา ศรีนำปน ศศ.บ.10
78 6409101326 นางสาววรรณษา โสทัน ศศ.บ.10
79 6409101311 นางสาวดาราทิพย์ เมืองมอง ศศ.บ.10
80 6409101377 นางสาวทองทิพย์ บุตรเวียงพันธ์ ศศ.บ.10
81 6409101344 นางสาวฐาปณีย์ มณีโชติ ศศ.บ.10
82 6409101353 นางสาวบัวเงิน ดานุกุล ศศ.บ.10
83 6409101332 นางสาวสุดธิดา ผาบเลโลกุล ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
84 6412102304 นายภราดร ศรีปานรอด 10
85 6412102306 นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงธรรม 10
86 6412102303 นางสาวธัญชนก พรมมิ 10
87 6412102309 นางสาวอัจฉรา แผ้วเกษม 10
88 6412102302 นายจักรกฤษ พัฒนทรัพย์กุล 10
 ศิลปศาสตร์
89 6314101414 นายอนุชา กองมูล ศศ.บ.10
90 6414101340 นายรังสิมันต์ พรมมา ศศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
91 6418102480 นายศุภมิตร สุนทรเวช ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47