เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาบธ201 : ธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 บริหารธุรกิจ
1 6306103415 นางสาวอมรรัตน์ ทิยะ บช.บ.10
2 6306103417 นางสาวอริยา ปราณีทะ บช.บ.10
3 6306103403 นางสาวสิริกัลยา บุญชัย บช.บ.10
4 6306103389 นางสาววาษิณี คำมูลใจ บช.บ.10
5 6306103344 นางสาวนริศรา แซ่เย่ บช.บ.10
6 6306103418 นางสาวอังค์วรา ทนันชัย บช.บ.10
7 6306103308 นางสาวคุณัญญา เรือนสม บช.บ.10
8 6306103302 นางสาวกฤติยาภรณ์ คำเขียว บช.บ.10
9 6306103346 นางสาวนฤมล ดาวเงิน บช.บ.10
10 6306103345 นางสาวนริศรา ทานัน บช.บ.10
11 6306103391 นางสาววิภารัตน์ เขียวหล้า บช.บ.10
12 6306103343 นางสาวนริศรา การิยา บช.บ.10
13 6306103386 นางสาววริสรา ชุมภู บช.บ.10
14 6306103309 นางสาวจรรยาพร นาคิน บช.บ.10
15 6306103392 นางสาววิยดา สีกล่อม บช.บ.10
16 6306103401 นางสาวสวรรญา จิตต์ปราณี บช.บ.10
17 6306103413 นางสาวอนันตญา อาษา บช.บ.10
18 6306103366 นางสาวเพชรนภา วังสุนันท์ บช.บ.10
19 6306103419 นางสาวอาชิว แซ่เจ้า บช.บ.10
20 6306103362 นางสาวพิมพิวรรณ กิริยา บช.บ.10
21 6306103306 นางสาวเกตน์นิภา ชนะราช บช.บ.10
22 6306103416 นางสาวอรณัส เทศนิยม บช.บ.10
23 6306103407 นางสาวสุธินี ชัยยะ บช.บ.10
24 6306103380 นางสาวระพีพัฒน์ เพชรศรีงาม บช.บ.10
25 6306103405 นางสาวสิริอัยการ ทะขุ่ย บช.บ.10
26 6306103326 นางสาวณัฐริกา วงษ์ถา บช.บ.10
27 6306103384 นางสาวรุจิกาญจน์ ปาเมืองมูล บช.บ.10
28 6306103396 นางสาวศิราพร สมคิด บช.บ.10
29 6306103332 นางสาวทิพากร แสงนูญ บช.บ.10
30 6306103381 นางสาวรัตติยา ปัญญา บช.บ.10
31 6306103394 นางสาวศรัณย์พร เมืองก้อน บช.บ.10
32 6306103420 นางสาวปิยะดา ตันดี บช.บ.10
33 6306103414 นางสาวอภิชญา โยกฟ้า บช.บ.10
34 6306103406 นางสาวสุชาดา สังเทพ บช.บ.10
35 6306103393 นางสาวศกาวรัตน์ วิทยาเลิศวจี บช.บ.10
36 6306103395 นางสาวศิรดา สามัคคีสาธร บช.บ.10
37 6306103303 นางสาวกัลยกร พรรณเผือก บช.บ.10
38 6306103367 นางสาวภัคจิรา สมเพชร บช.บ.10
39 6306103399 นางสาวศุภลักษณ์ พิสปิงคำ บช.บ.10
40 6306103421 นางสาวพรทิพา บุญช่วย บช.บ.10
41 6306103342 นายนราวิชญ์ ศรีโพธิ์วัง บช.บ.10
42 6306103315 นายเฉลิมพล ทะตัน บช.บ.10
43 6306103334 นายธนายุ ศรีกุลภัทร บช.บ.10
44 6306103331 นายทิชากร สุขทิพย์คงคา บช.บ.10
45 6306103352 นายปราชญ์ ขาวนุช บช.บ.10
46 6306103316 นายชญานนท์ อริยะ บช.บ.10
47 6306103408 นายสุปรีชา ดีอินทร์ บช.บ.10
 ศิลปศาสตร์
48 6314102473 นางสาวรวีวร ก้างออนตา B.A.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47