เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102521 นายรัฐพล ไชยชาญ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 6303101339 นางสาวอธิตญา จันทร์สม วศ.บ.10
3 6203101320 นายธีระยุทธ์ พวงจีน วศ.บ.10
4 6403103325 นางสาวพรนภา วันบุญ วท.บ.10
5 6303103317 นางสาวนวรัตน์ พงษ์พันธ์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
6 6404101367 นายเพชรยุทธ วงศ์เพชร วท.บ.10
7 6204101301 นายกฎกฤษ รัตนวงค์ วท.บ.10
8 6304101343 นายบัณฑิต สมบูรณ์ชัย วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
9 6405105410 นางสาวชนกนันท์ กันทะสี รป.บ.10
10 6305105390 นายฐิติพงศ์ สิทธิมูล รป.บ.10
11 6405105310 นางสาวชัชฎาภรณ์ ปัญญารัตน์ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
12 6406103077 นางสาวลลิตา สุตาขัน บช.บ.10
13 6406101510 นางสาวสรินทร์พัสตร์ เฉลียว บธ.บ.10
14 6406101521 นางสาวอลิชา บรรจงวิลาศ บธ.บ.10
15 6406102448 นายศุภกฤต ปํญญาเปียง บธ.บ.10
16 6406102456 นายสุนทร วงศ์หล้า บธ.บ.10
17 6406103315 นางสาวชื่นกมล ศรีอุทัย บช.บ.10
18 6406103325 นางสาวปาริฉัตร อ๋อประเสริฐ บช.บ.10
19 6406103067 นางสาวภาวิณี ปันทิพย์ บช.บ.10
20 6406103106 นางสาวอภิญญา รังสรรค์ บช.บ.10
21 6406103440 นางสาวศศิวิมล เกลี้ยงเกิด บช.บ.10
22 6406103348 นางสาวศุภาวรรณ แก้วชายเพ็ญ บช.บ.10
23 6406103360 นางสาวอภิสรา จันทร์แดง บช.บ.10
24 6206103381 นางสาววรางคณา คุณมี บช.บ.10
25 6406103029 นางสาวณัฐกิตติญา ฉัตรชัย บช.บ.10
26 6406103107 นางสาวอภิสรา ภูริชวรโชติ บช.บ.10
27 6406103047 นางสาวบุญยานุช บุญเถิง บช.บ.10
28 6406103052 นางสาวปิ่นทอง มะโนยะ บช.บ.10
29 6206103380 นางสาววรลักษณ์ หลินศุวนนท์ บช.บ.10
30 6306106321 นางสาวอาทิมา พันธุ บธ.บ.10
31 6406103006 นางสาวกรรณิการ์ น้อยปวง บช.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
32 6409101014 นายฐณกร สุทธิยุทธ์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
33 6409101347 นายดรัณภพ ราชรักษ์ ศศ.บ.10
34 6409101360 นางสาวพิมพ์ชนก คิดเลิศล้ำ ศศ.บ.10
35 6409101341 นางสาวกชกร เปรมไพบูลย์ ศศ.บ.10
36 6309101325 นายปรียาภัทร์ ทรงชนะพิพัฒน์ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
37 6310101307 นางสาวเจษฎาพร เต่งมาก วท.บ10
38 6310101308 นายชญานนท์ ฟักขาว วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
39 6112107308 นางสาวณัฐวิภา มานะยิ่ง ศ.บ.10
40 6412101334 นายชนันนัทธ์ เฉียบแหลม ศ.บ.10
41 6412101354 นายศุภโชค กันทแปลง ศ.บ.10
42 6412101335 นางสาวณัฐธิดา อาทร ศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
43 6219103505 นางสาวจิตสุภา บุญธานี สถ.บ.10
44 6219103525 นางสาวสิรินยา เกศหอม สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
45 6422101385 นายนภพล บุตรการ วท.บ.10
46 6422101515 นางสาวอรนภา ไกรษร วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47