เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สารสนเทศและการสื่อสาร
1 6518102470 นางสาวพีรภาว์ มีแก้ว ศศ.บ.10
2 6518102422 นายนรภัทร สาภูงา ศศ.บ.10
3 6518102467 นางสาวพินนพร พลทม ศศ.บ.10
4 6518102466 นางสาวพิชญ์สินี ทิน้อย ศศ.บ.10
5 6518102465 นางสาวพิชญดา ก้อนทอง ศศ.บ.10
6 6518102463 นางสาวพิจิกา สุทธิสินทอง ศศ.บ.10
7 6518102460 นางสาวพันธภรณ์ รุจเมธา ศศ.บ.10
8 6518102455 นางสาวพลอยชมพู อยู่วัฒนะ ศศ.บ.10
9 6518102453 นางสาวพรสวรรค์ เอี่ยมพุก ศศ.บ.10
10 6518102452 นางสาวพรรณษา มนุเสาร์ ศศ.บ.10
11 6518102450 นางสาวพรปวีณ์ วิไลรัตน์ ศศ.บ.10
12 6518102449 นางสาวพรธิดา มีเค้า ศศ.บ.10
13 6518102448 นางสาวพรชิตา สาระ ศศ.บ.10
14 6518102447 นางสาวพรชิตา เกตุกลมเกลา ศศ.บ.10
15 6518102443 นางสาวปุณณิศา มงคลธง ศศ.บ.10
16 6518102441 นางสาวปัญญารัตน์ อัศวจิตตานนท์ ศศ.บ.10
17 6518102440 นางสาวปรางทิพย์ แก้วมูล ศศ.บ.10
18 6518102437 นางสาวปภาวรินทร์ ปัญญาสม ศศ.บ.10
19 6518102435 นางสาวเบญญาภา กันทาฟัง ศศ.บ.10
20 6518102434 นางสาวเบญจรัตน์ แก้วก๋า ศศ.บ.10
21 6518102433 นางสาวเบญจภรณ์ ตันนุเคราะห์ ศศ.บ.10
22 6518102431 นางสาวบุณรดา คุ้มพร้อม ศศ.บ.10
23 6518102425 นางสาวนันณภัทร ธัญญเจริญ ศศ.บ.10
24 6518102424 นางสาวนฤมล เสาร์เอ ศศ.บ.10
25 6518102421 นางสาวนภัสวรรณ อริยเกศมงคล ศศ.บ.10
26 6518102480 นายภาณุพงษ์ วรรณราช ศศ.บ.10
27 6518102479 นายภัทรพล ขว้างไชย ศศ.บ.10
28 6518102478 นายภัทรธร ถีระแก้ว ศศ.บ.10
29 6518102477 นายภัทรดนัย คำมา ศศ.บ.10
30 6518102476 นายภคิน ทองวิเศษ ศศ.บ.10
31 6518102473 นายพีระณัฐ กาศเจริญ ศศ.บ.10
32 6518102472 นายพีรวัส ศรีธิพิงค์ ศศ.บ.10
33 6518102471 นายพีรวัส ทิพย์ประจักร์ ศศ.บ.10
34 6518102469 นายพีรภัทร แต่เชื้อสาย ศศ.บ.10
35 6518102464 นายพิชญ์ สายเจริญ ศศ.บ.10
36 6518102462 นายพัสกร แก้วคำมูล ศศ.บ.10
37 6518102461 นายพันสา คำซอ ศศ.บ.10
38 6518102459 นายพัทธดนย์ วิชัยคำ คำนันท์ ศศ.บ.10
39 6518102458 นายพสิษฐ์ สีเทา ศศ.บ.10
40 6518102457 นายพสิษฐ์ เต็มวิริยะกุล ศศ.บ.10
41 6518102456 นายพละภูมิ กนกพรรักษ์ ศศ.บ.10
42 6518102454 นายพฤกษาชาติ รุ่นบาง ศศ.บ.10
43 6518102451 นายพรพิรุณ บัวสุนทร ศศ.บ.10
44 6518102446 นายพงศกร ปาโส ศศ.บ.10
45 6518102445 นายผไท บำรุงเทียน ศศ.บ.10
46 6518102444 นายแปลก พรมอ่อน ศศ.บ.10
47 6518102442 นายปิตุภัทร วงศ์พนัสสัก ศศ.บ.10
48 6518102439 นายปรัตถกร การีเวท ศศ.บ.10
49 6518102438 นายปรมินทร์ ทุกอย่าง ศศ.บ.10
50 6518102436 นายปฏิภาณ รักสนิท ศศ.บ.10
51 6518102432 นายบูรพา สุดารินทร์ ศศ.บ.10
52 6518102430 นายบุญเทวา รุ่งพรอนันต์ ศศ.บ.10
53 6518102429 นายบัณฑิต มีกลิ่น ศศ.บ.10
54 6518102426 นายนันทิพัฒน์ สมด้วง ศศ.บ.10
55 6518102423 นายนราธิป อินทะขันธ์ ศศ.บ.10
56 6518102468 นางสาวพิมพ์ลภัส สมหนองอ้อ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47