เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท141 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
กลุ่ม16
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501125341 นางสาวสุภาพร จันทร์นุ่ม วท.บ.10
2 6501125339 นางสาวสรณีย์ ดอยพนาสุข วท.บ.10
3 6501125301 นายณฤทธิ์บดี พลอยเพ็ชร วท.บ.10
4 6501125303 นายกฤติธี ดีเพ็ญ วท.บ.10
5 6501125304 นายครรชิต ดอกบัว วท.บ.10
6 6501125306 นายจารุกิตติ์ เครือมั่น วท.บ.10
7 6501125308 นายฉัตรชัย ดอยพนาวัลย์ วท.บ.10
8 6501125309 นายชนกานต์ ชัยเทพ วท.บ.10
9 6501125310 นายชนาธิป พวงพันธ์ วท.บ.10
10 6501125338 นางสาวศุภิสรา จันต๊ะนัง วท.บ.10
11 6501125335 นางสาววนัสนันท์ มหัสพันธ์ วท.บ.10
12 6501125334 นางสาวมัลลิกา ปานรงค์ วท.บ.10
13 6501125331 นางสาวพิกุลแก้ว มูลเกษ วท.บ.10
14 6501125330 นางสาวพรรวษา งามคาย วท.บ.10
15 6501125329 นางสาวพรรณนิชชนันทน์ ศรีวิศาล วท.บ.10
16 6501125328 นางสาวประภาวรินทร์ ยอดพานทอง วท.บ.10
17 6501125346 นางสาวสุภาวดี จัตติไทย วท.บ.10
18 6501125327 นางสาวปทุมทิพย์ ทุมจันทร์ วท.บ.10
19 6501125326 นางสาวปติญญา บุญโสดา วท.บ.10
20 6501125325 นางสาวนันทกา วงษา วท.บ.10
21 6501125321 นางสาวธนัชชา แก้วกิจ วท.บ.10
22 6501125318 นางสาวณิชกานต์ ก้อนเนียม วท.บ.10
23 6501125316 นางสาวณัฐธิดา อินต๊ะวัง วท.บ.10
24 6501125313 นางสาวชุติมณฑน์ เพียรไทยสงค์ วท.บ.10
25 6501125311 นางสาวช่อชมพู จันทร์ฟอง วท.บ.10
26 6501125307 นางสาวจินดา ทองจันทรนาม วท.บ.10
27 6501125302 นางสาวกชนิภา แลสุภา วท.บ.10
28 6501125351 นางสาววีนัส รัศมีไพรงาม วท.บ.10
29 6501125352 นางสาวปราณปรียา ภพพงศ์ไพร วท.บ.10
30 6501125353 นางสาวสาริศา อินแก้ว วท.บ.10
31 6501125340 นายสิรภัทร เดือนดาว วท.บ.10
32 6501125337 นายศิลป์ประการ อุตตโม วท.บ.10
33 6501125336 นายวีระพงษ์ วิเคราะห์ดาว วท.บ.10
34 6501125333 นายภูวนาท ชอบชัยชนะ วท.บ.10
35 6501125332 นายภวัต สุทธิประภา วท.บ.10
36 6501125345 นายภัทรภณ ขัดคำ วท.บ.10
37 6501125343 นายทศลักษณ์ พิลึก วท.บ.10
38 6501125342 นายเอกรินทร์ มีโคตรกอง วท.บ.10
39 6501125324 นายธีธัช แซ่ยั้ง วท.บ.10
40 6501125323 นายธมกร จันทร์งาม วท.บ.10
41 6501125322 นายธนา เสนาะเสียง วท.บ.10
42 6501125320 นายธนภัทร เอี่ยมสามโคก วท.บ.10
43 6501125319 นายธนพล ทวีสุข วท.บ.10
44 6501125317 นายณัฐวุฒิ ว่องธัญกิจ วท.บ.10
45 6501125315 นายณัฏฐ์ธกร ศิลาดำธนาสิทธิ์ วท.บ.10
46 6501125314 นายณรงค์ฤทธิ์ โพธิ์ทอง วท.บ.10
47 6501125312 นายชาคริสต์ ศาลางาม วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
48 6306101443 นางสาวสุธิดา อุบลจินดา บธ.บ.10
49 6406106307 นางสาวฐิติมา ใจมั่ง บธ.บ.10
50 6406106323 นางสาวรุ่งนภา ประทุมเทพ บธ.บ.10
51 6406106337 นางสาวดาราวดี ขยันการ บธ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
52 6515123363 นางสาวณัฐริกา ประสพชัย วศ.บ.10
53 6515123366 นางสาวสวรส สุวรรณจิตต์ วศ.บ.10
54 6515123367 นางสาวกรกนกวรรณ ใจใหม่ วศ.บ.10
55 6515123362 นายณัฐยศ เสนวรรณะ วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47