เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6406103397 นางสาวณัฐรินีย์ วิระราช บช.บ.10
2 6406103426 นายเพชรแท้ แซ่เอี้ยว บช.บ.10
3 6406103454 นางสาวอริสา กองสาสนะ บช.บ.10
4 6406103435 นางสาววริศรา อินทรอักษร บช.บ.10
5 6406103341 นางสาววิลาสินี แรงกล้า บช.บ.10
6 6406103352 นางสาวสุทธิดา คนเที่ยง บช.บ.10
7 6406103375 นางสาวกัญญารัตน์ โปร่งจิตร บช.บ.10
8 6406103384 นางสาวจิรวรา อินปา บช.บ.10
9 6406103357 นางสาวสุพิชญา ทองฟู บช.บ.10
10 6406103372 นางสาวกฤติยาภรณ์ วังแง่ บช.บ.10
11 6406103456 นางสาวเอมวิกา มากัน บช.บ.10
12 6406103455 นางสาวอาหลู่ แซ่เจ้า บช.บ.10
13 6406103345 นางสาวศิรินทิพย์ ระวังภัย บช.บ.10
14 6406103351 นางสาวสุชานันท์ ปิงบุญทา บช.บ.10
15 6406103373 นางสาวกัญญาพัชร แสนจ้าง บช.บ.10
16 6406103409 นางสาวนาขวัญ เขม้นเขตวิท บช.บ.10
17 6406103366 นางสาวกชกร รุ่งเรือง บช.บ.10
18 6406103405 นางสาวธิดารัตน์ เกิดร้องขุ้ม บช.บ.10
19 6406103432 นางสาวรินรภา โปธายี่ บช.บ.10
20 6406103330 นางสาวพิชญา นันตาวงค์ บช.บ.10
21 6406103305 นางสาวจิรัชญา วรรณภิละ บช.บ.10
22 6406103309 นางสาวจุฑามาศ ประสวนศรี บช.บ.10
23 6406103337 นางสาวรุ่งทิพย์ เพ็ชรสมบัติ บช.บ.10
24 6406103367 นางสาวกนกวรรณ แก้วทุ่ง บช.บ.10
25 6406103338 นางสาวลักษิกา ปากาศ บช.บ.10
26 6406103355 นางสาวสุนันทา รางวัลคำ บช.บ.10
27 6406103310 นางสาวจุลัยรัตน์ เชื้อราษฎร์ บช.บ.10
28 6406103339 นางสาววรรณวิสาข์ ทาตุเม บช.บ.10
29 6406103303 นางสาวเกณิกา ปราศรัย บช.บ.10
30 6406103369 นางสาวกมลพรรณ์ พอใจ บช.บ.10
31 6406103439 นางสาวศศินันท์ หลิวสิริพัฒ บช.บ.10
32 6406103306 นางสาวจิราพร อวดสม บช.บ.10
33 6406103343 นางสาวศศิกานต์ สัญญาสัมพันธ์ บช.บ.10
34 6406103354 นางสาวสุธิดา สีระสา บช.บ.10
35 6406103349 นางสาวสมฤทัย จันทร์เปรมปรี บช.บ.10
36 6406103410 นางสาวเนตรนภา อินทะโก บช.บ.10
37 6406103315 นางสาวชื่นกมล ศรีอุทัย บช.บ.10
38 6406103445 นางสาวสุกฤตยา ภุมรินทร์ บช.บ.10
39 6406103308 นางสาวจุฑาทิพย์ คำปา บช.บ.10
40 6406103379 นางสาวกุลธิดา สายมงคล บช.บ.10
41 6406103342 นางสาวศรัณย์ภัทร สมศักดิ์ บช.บ.10
42 6406103327 นางสาวปิยาภรณ์ เครือระยา บช.บ.10
43 6406103346 นางสาวศิริลักษณ์ กันแพงสี บช.บ.10
44 6406103380 นางสาวกุลิสรา สุวรรณ์ บช.บ.10
45 6406103350 นางสาวสลิลดา วงศ์วิวัฒน์ธนะ บช.บ.10
46 6406103301 นางสาวกัญญาณี แสนเมืองมา บช.บ.10
47 6406103398 นางสาวณัฐวรา วันเพ็ญ บช.บ.10
48 6406103443 นางสาวศุภานัน โปทาวี บช.บ.10
49 6406103340 นายวศิน ชุ่มเย็น บช.บ.10
50 6406103319 นายธนกร รื่นบุตร บช.บ.10
51 6406103433 นายวรโชติ โอบอ้อม บช.บ.10
52 6406103322 นายนพดล เรือนคำ บช.บ.10
53 6406103320 นายธนพล วรรณแก้ว บช.บ.10
54 6406103385 นายจิรวัฒน์ ตันติวัฒนะผล บช.บ.10
55 6406103361 นายอภิสิทธิ์ คิดอ่าน บช.บ.10
56 6406103360 นางสาวอภิสรา จันทร์แดง บช.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47