เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6506101600 นางสาวศรันญา คำแดง บธ.บ.10
2 6506101558 นายสุเมธ เพียสังกะ บธ.บ.10
3 6506101594 นางสาวชัญญานุช สุวรรณเป้ด บธ.บ.10
4 6506101593 นางสาวชญานิษฐ์ มะโนใน บธ.บ.10
5 6506101589 นางสาวอิษฎาอร อยู่ศิลป์ บธ.บ.10
6 6506101587 นางสาวอาใหม่ ละทอ บธ.บ.10
7 6506101586 นางสาวอาภัสรา สร้อยเสนา บธ.บ.10
8 6506101584 นางสาวอาทิตยา จันทร์ถาวร บธ.บ.10
9 6506101583 นางสาวอาฑิติยา โชติไสว บธ.บ.10
10 6506101582 นางสาวอัสมา แซมซัน บธ.บ.10
11 6506101579 นางสาวอังคณา กาเหว่า บธ.บ.10
12 6506101576 นางสาวอริสรา บางศิริ บธ.บ.10
13 6506101575 นางสาวอริศรา สีภา บธ.บ.10
14 6506101574 นางสาวอรัณญารัตน์ ขยันทำ บธ.บ.10
15 6506101573 นางสาวอรวรรณ เจริญมี บธ.บ.10
16 6506101572 นางสาวอรปรียา สิทธิบุญมา บธ.บ.10
17 6506101569 นางสาวอภิญญา นิลสิงขร บธ.บ.10
18 6506101567 นางสาวอภิชญา ภาคารูป บธ.บ.10
19 6506101566 นางสาวอภิชญา เป็นคุณ บธ.บ.10
20 6506101565 นางสาวอทิตยา ไม้งาม บธ.บ.10
21 6506101563 นางสาวหฤทัย ยาป่าคาย บธ.บ.10
22 6506101562 นางสาวหยาดฟ้า จุกหอม บธ.บ.10
23 6506101560 นางสาวสุวิมล บุญเกตุ บธ.บ.10
24 6506101559 นางสาวสุวภัทร ราชบุรี บธ.บ.10
25 6506101554 นางสาวสุพรรณี เถามา บธ.บ.10
26 6506101553 นางสาวสุเบญจา อิ่มสวัสดิ์ บธ.บ.10
27 6506101550 นางสาวสุทิตา ขำดี บธ.บ.10
28 6506101549 นางสาวสุทธิดา กุลให้ บธ.บ.10
29 6506101548 นางสาวสุชาดา แสนเพ็ญ บธ.บ.10
30 6506101547 นางสาวสุกัญญา คล้ายเงิน บธ.บ.10
31 6506101545 นางสาวสิรินภัสสร อูปสาแก้ว บธ.บ.10
32 6506101544 นางสาวสิริกร ทองอินทร์ บธ.บ.10
33 6506101543 นางสาวสิปราง สุวรรณโชติ บธ.บ.10
34 6506101542 นางสาวสิตา บูรณวนิช บธ.บ.10
35 6506101592 นายจิระยุทธิ์ เกี๋ยงคำ บธ.บ.10
36 6506101588 นายอิทธิกร อุทัยแสง บธ.บ.10
37 6506101585 นายอานุภาพ จันทร์แก้ว บธ.บ.10
38 6506101581 นายอันดา มุขแสง บธ.บ.10
39 6506101580 นายอัฑฒ์ สิ่งที่สุข บธ.บ.10
40 6506101571 นายอภิวัฒน์ เสาร์คำ บธ.บ.10
41 6506101568 นายอภิชัย อเล็กซ์ ทิมมอนส์ บธ.บ.10
42 6506101564 นายอดิศักดิ์ แย้มพันธ์ บธ.บ.10
43 6506101597 นางสาวพัณณ์ชิตา มีกลาง บธ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47