เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม10
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1 6515125046 นางสาวมณีรัตน์ พงษ์สุธีถาวร วศ.บ.10
2 6515125001 นายกฤติน มูลศรี วศ.บ.10
3 6515125038 นางสาวปรารถนา สอนนวล วศ.บ.10
4 6515125035 นางสาวปนัดดา พรมแสง วศ.บ.10
5 6515125034 นางสาวนิราวรรณ ศรีรงค์ วศ.บ.10
6 6515125033 นางสาวนิรชา จอมมงคล วศ.บ.10
7 6515125029 นางสาวธิดารัตน์ คำฟู วศ.บ.10
8 6515125027 นางสาวธัญสินี รัตนสกุลวาที วศ.บ.10
9 6515125008 นางสาวกิติมา ชาติภูมิตระกุล วศ.บ.10
10 6515125006 นางสาวกันต์กมล ตามา วศ.บ.10
11 6515125045 นายภูวฤทธิ์ อุปปิง วศ.บ.10
12 6515125044 นายภาคภูมิ ทรงสุขใจ วศ.บ.10
13 6515125043 นายไพรวัลย์ - วศ.บ.10
14 6515125042 นายเพิ่มพูน พงษ์พานิช วศ.บ.10
15 6515125041 นายพุฒิพงศ์ จ๊ะโด วศ.บ.10
16 6515125040 นายพิเชษฐ์ หล้าอ้าย วศ.บ.10
17 6515125037 นายประสพชัย แก้วมูล วศ.บ.10
18 6515125036 นายปรเมศวร์ แสนคำมูล วศ.บ.10
19 6515125032 นายนันทวัฒน์ พงษ์วัฒนศิริ วศ.บ.10
20 6515125031 นายนัฐพงษ์ วังคำมา วศ.บ.10
21 6515125030 นายนพพร ตอบเก่ง วศ.บ.10
22 6515125028 นายธามไท สุวรรณชินกุล วศ.บ.10
23 6515125026 นายธัญนาถ ทรงนิลรักษ์ วศ.บ.10
24 6515125025 นายธรรมนูญ ลินต๊ะพาน วศ.บ.10
25 6515125024 นายธนาธิป สุขสวัสดิ์ วศ.บ.10
26 6515125023 นายณัฐวุฒิ มีใจ วศ.บ.10
27 6515125021 นายชานน วัชรภัทรกุล วศ.บ.10
28 6515125020 นายชาญชัย ศรีคะเรศ วศ.บ.10
29 6515125019 นายชัยวัฒน์ สมทราย วศ.บ.10
30 6515125018 นายชัยพร บัวตองพัฒนา วศ.บ.10
31 6515125017 นายชวัลวิทย์ เตียวตระกูล วศ.บ.10
32 6515125016 นายชวภณ ริยะนา วศ.บ.10
33 6515125015 นายชนวีร์ ประเสริฐ วศ.บ.10
34 6515125014 นายฉ่อแหระ - วศ.บ.10
35 6515125013 นายจารุวิทย์ - วศ.บ.10
36 6515125012 นายเขมินทร์ กลิ่นโท วศ.บ.10
37 6515125011 นายขจรศักดิ์ ใหม่เสน วศ.บ.10
38 6515125010 นายไกรสร ปัญญาเหล็ก วศ.บ.10
39 6515125009 นายเกียรติศักดิ์ มะณีจันทร์ วศ.บ.10
40 6515125005 นายก้องภพ จันทร์อ้าย วศ.บ.10
41 6515125004 นายกฤษดาภรณ์ พุทธวงค์ วศ.บ.10
42 6515125003 นายกฤษฎา รายะนาคร วศ.บ.10
43 6515125002 นายกฤษกร อินชิต วศ.บ.10
44 6515125039 นางสาวพรรณนิษา ศรีวิชัย วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47