เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม18
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6503102348 นายธัญยธรณ์ ชัยสิทธิ์ วศ.บ.10
2 6503102349 นายศิราวัชร์ สุวรรณวัฒนา วศ.บ.10
3 6503102341 นางสาวสุภัสสรา กลั่นสุข วศ.บ.10
4 6503102340 นางสาวสุนิสา ชัยชิน วศ.บ.10
5 6503102339 นางสาวสุชานาถ เกตุมาลา วศ.บ.10
6 6503102338 นางสาวศิลานิล จรูญรัตนกร วศ.บ.10
7 6503102337 นางสาววิยะดา ลุแอ วศ.บ.10
8 6503102336 นางสาววาฟา หวังโบ วศ.บ.10
9 6503102333 นางสาวมัลลิกา พันนารัตน์ วศ.บ.10
10 6503102330 นางสาวภัณฑิรา ยะอินทร์ วศ.บ.10
11 6503102328 นางสาวพิมลพรรณ บุญยืน วศ.บ.10
12 6503102327 นางสาวพิชญ์ธิดา ตันกิม วศ.บ.10
13 6503102325 นางสาวเปรมสินี บัวแพ วศ.บ.10
14 6503102324 นางสาวปนัดดา จอมทอง วศ.บ.10
15 6503102323 นางสาวปฎิมากร กิจนิยม วศ.บ.10
16 6503102321 นางสาวนริศรา วงศ์อ่อน วศ.บ.10
17 6503102320 นางสาวธันยมัย ไชยฤกษ์ วศ.บ.10
18 6503102313 นางสาวณัฎฐธิดา มูลดวง วศ.บ.10
19 6503102312 นางสาวญารินทรา ยืนยงคีรีมาศ วศ.บ.10
20 6503102311 นางสาวญาณินท์ วันแอเลาะห์ วศ.บ.10
21 6503102309 นางสาวชลธิชา เขียนเจริญ วศ.บ.10
22 6503102308 นางสาวฉัตรนภา เทพอินทร์ วศ.บ.10
23 6503102306 นางสาวจุฑามาศ วัฒนจรสโรจน์ วศ.บ.10
24 6503102304 นางสาวจิณณพัต วงษ์แดง วศ.บ.10
25 6503102303 นางสาวจารุจินดา ตาใจ วศ.บ.10
26 6503102346 นางสาวธฤตมน มั่นคง วศ.บ.10
27 6503102345 นางสาวอินทิรา เขียวอ่อน วศ.บ.10
28 6503102344 นางสาวหทัยภัทร แสงทอง วศ.บ.10
29 6503102342 นายสุวิชา วรรณสุ วศ.บ.10
30 6503102334 นายรัชชานนท์ จันทร์ยี วศ.บ.10
31 6503102332 นายมงคล คงสังข์ วศ.บ.10
32 6503102331 นายภาคภูมิ ศรีราชพัฒน์ วศ.บ.10
33 6503102329 นายภัคพล ทองใหญ่ วศ.บ.10
34 6503102326 นายพัชรณัฐ ว่องไวเจริญสุข วศ.บ.10
35 6503102322 นายนัทกร แหยมญาติ วศ.บ.10
36 6503102319 นายธนาคาร ปริตรมงคล วศ.บ.10
37 6503102318 นายธนากร แสนคูณ วศ.บ.10
38 6503102317 นายธนกฤต วงศ์สาย วศ.บ.10
39 6503102316 นายธนกฤต เดชแสง วศ.บ.10
40 6503102315 นายทักษิณากรณ์ สงกูล วศ.บ.10
41 6503102314 นายไตรภพ รู้งาน วศ.บ.10
42 6503102310 นายโชติตระการ ทองเกียรติ วศ.บ.10
43 6503102307 นายเจตณัฐ เชิงดี วศ.บ.10
44 6503102305 นายจิรสิน เส็งหะพันธ์ วศ.บ.10
45 6503102302 นายกิตติศักดิ์ คำหลี วศ.บ.10
46 6503102301 นายก้องภพ ชัยศร วศ.บ.10
47 6503102343 นายแสงหัน ลุงชู วศ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
48 6409102305 นางสาวณัฐศรามญชุ์ พยัคฆมาก ศศ.บ.10
49 6409102303 นางสาวเจนจิรา จินตนา ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50 6415125005 นางสาวณัฐธิดา สำราญ วศ.บ.10
51 6415125012 นางสาวกชมาส ทรัพย์สิน วศ.บ.10
52 6415125004 นายณัฐกมล ทาคำ วศ.บ.10
53 6415125007 นายนพรัตน์ ถิ่นคง วศ.บ.10
54 6415125008 นายปัณณวิชญ์ มาตรสิงห์ วศ.บ.10
55 6415125013 นายกฤษฎิน กุนาธรรม วศ.บ.10
56 6415125009 นายวสันต์ อามง วศ.บ.10
57 6415125003 นายชีวพัฒน์ แวนบอเซอร์ วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47