เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700307 : ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
กลุ่ม20
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6504103345 นางสาวอรุณี ทรายเพ็ชร วท.บ.10
2 6504103305 นายไกรวิทย์ พรหมเสน วท.บ.10
3 6504103342 นางสาวพีชญา สิงห์สาธร วท.บ.10
4 6504103341 นางสาวธิชา เด็งแมะ วท.บ.10
5 6504103340 นางสาวกมลทิพย์ แสงสุธีสถิต วท.บ.10
6 6504103339 นางสาวอัจฉริยา อาษากิจ วท.บ.10
7 6504103338 นางสาวอลิสรา คเชนทร์ชาติ วท.บ.10
8 6504103337 นางสาวอมรรัตน์ บุตรนนท์ วท.บ.10
9 6504103336 นางสาวสุนิสา สุจรัสเสถียร วท.บ.10
10 6504103335 นางสาวสรัญรัตน์ พิศาลายน วท.บ.10
11 6504103334 นางสาวศิริญากร กาทอง วท.บ.10
12 6504103333 นางสาววิลาสินี พุฒอุดม วท.บ.10
13 6504103332 นางสาววิภาวรรณ ศิริพรวุฒิกุล วท.บ.10
14 6504103331 นางสาวรัตติกาล มิสาธรรม วท.บ.10
15 6504103327 นางสาวภัครมัย อัยวรรณ วท.บ.10
16 6504103325 นางสาวเพ็ญนภา หงษา วท.บ.10
17 6504103324 นางสาวพิมลมาศ พลธุมาร วท.บ.10
18 6504103323 นางสาวพิณวรรณ ซื่อสันติกุล วท.บ.10
19 6504103322 นางสาวปิยธิดา มีวิทย์ดี วท.บ.10
20 6504103321 นางสาวปานไพลิน ไชยหาญ วท.บ.10
21 6504103320 นางสาวประภาศตา เจิมขุนทด วท.บ.10
22 6504103319 นางสาวเนตรนภา ธรรมมา วท.บ.10
23 6504103318 นางสาวนิศารัตน์ ปราบสงบ วท.บ.10
24 6504103317 นางสาวธารน้ำ เครือสินธุ วท.บ.10
25 6504103316 นางสาวทิพย์สุคนธ์ บุญสุข วท.บ.10
26 6504103314 นางสาวณัฐจิตกานต์ เทพสุภา วท.บ.10
27 6504103312 นางสาวชลนิภา เพ็งสำราญ วท.บ.10
28 6504103311 นางสาวชญานิศ เพชรนนทวัฒน์ วท.บ.10
29 6504103310 นางสาวฉัตรชาลี ดุลสาและ วท.บ.10
30 6504103309 นางสาวจุฬาลักษณ์ ขาวฟอง วท.บ.10
31 6504103308 นางสาวจิตรลดา หรั่งยิ้ม วท.บ.10
32 6504103306 นางสาวจิดาภา บุญครอบ วท.บ.10
33 6504103304 นางสาวเกตน์นิภา โซวเซ็ง วท.บ.10
34 6504103303 นางสาวกัญญารัตน์ เพชรสุข วท.บ.10
35 6504103302 นางสาวกัญญ์วรา ทรวงแก้ว วท.บ.10
36 6504103301 นางสาวกรรณิกา คนขาว วท.บ.10
37 6504103346 นางสาวบุศรินทร์ เดชอุดม วท.บ.10
38 6504103344 นายอรรถกร ปิงแก้ว วท.บ.10
39 6504103330 นายรัชชานนท์ จันธิมา วท.บ.10
40 6504103328 นายภูริทัต ดวงหมื่น วท.บ.10
41 6504103343 นางสาวอรนิช หน่อคอ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47