เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10305111 : คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501102357 นายฐิติณัฐ ลัมจันทร์ วท.บ.10
2 6501102348 นางสาวชลิตา มธุรส วท.บ.10
3 6501102346 นางสาวชลธิชา มีทรัพย์มั่น วท.บ.10
4 6501102325 นางสาวคีตภัทร นาหรุ่น วท.บ.10
5 6501102321 นางสาวเกี๋ยงคำ อารีรัตน์ วท.บ.10
6 6501102320 นางสาวเกษมณี บุตรสาระ วท.บ.10
7 6501102317 นางสาวกุลธิดา นามวงค์ วท.บ.10
8 6501102312 นางสาวกัลยรัตน์ โขสูงเนิน วท.บ.10
9 6501102306 นางสาวกฤติยา ศรีทอง วท.บ.10
10 6501102303 นางสาวกรนันท์ บริสุทธิ์ไพรวัลย์ วท.บ.10
11 6501102302 นางสาวกรณิกา แพงศรี วท.บ.10
12 6501102383 นางสาวธนัชพร วอนเจียม วท.บ.10
13 6501102375 นางสาวธนภรณ์ คล้ายบุญโต วท.บ.10
14 6501102367 นางสาวตะวัน ทาปลัด วท.บ.10
15 6501102330 นายจาตุรงค์ ว่องไว วท.บ.10
16 6501102307 นายกฤษนัย เฟืองแก้ว วท.บ.10
17 6501102305 นายกฤตโชค ศรีวิวัฒน์ วท.บ.10
18 6501102379 นายธนวัฒน์ คุณเที่ยง วท.บ.10
19 6501102378 นายธนภัทร รัตนพันธ์ วท.บ.10
20 6501102371 นายธกร จันทร์พลงาม วท.บ.10
21 6501102353 นายโชคชัย ดิโพ วท.บ.10
22 6501102335 นางสาวจิรารัตน์ แขมภูเขียว วท.บ.10
23 6501102333 นางสาวจิราภา สุขอินทร์ วท.บ.10
24 6501102331 นางสาวจิดาภา คนสุภาพ วท.บ.10
25 6501102318 นางสาวกุลวรางค์ ทาจี๋ วท.บ.10
26 6501102314 นางสาวกาญจนธัช พลับพลา วท.บ.10
27 6501102313 นางสาวกัลยากร ภูชมศรี วท.บ.10
28 6501102311 นางสาวกัญญาภัค หาญพล วท.บ.10
29 6501102310 นางสาวกัญญาณัฐ มณีนพ วท.บ.10
30 6501102309 นางสาวกสิณา เพียรบำรุงไพร วท.บ.10
31 6501102301 นางสาวกนกพร ทองพรม วท.บ.10
32 6501102361 นางสาวณัฐธิดา สลุงอยู่ วท.บ.10
33 6501102351 นางสาวชัชชนก เรืองสง วท.บ.10
34 6501102342 นายชนวีร์ พูลสิน วท.บ.10
35 6501102341 นายชนกันต์ จองตาล วท.บ.10
36 6501102340 นายชญานนท์ จอมจันทร์ วท.บ.10
37 6501102337 นายจีระศักดิ์ ศรีทอง วท.บ.10
38 6501102328 นายจักรพรรดิ์ บุญมาคำ วท.บ.10
39 6501102327 นายจักรพงศ์ อิทธิปิยพันธ์ วท.บ.10
40 6501102323 นายคมชาญ ศิริภัทรนุกุล วท.บ.10
41 6501102322 นายคณาธิป ขันเขียว วท.บ.10
42 6501102319 นายเกรียงไกร วิใจยา วท.บ.10
43 6501102315 นายการิน ศรีลาภะมาศ วท.บ.10
44 6501102304 นายกรฤต กลิ่นจันทร์ วท.บ.10
45 6501102377 นายธนภัทร คันธรส วท.บ.10
46 6501102376 นายธนภัทร์ กวงคำ วท.บ.10
47 6501102374 นายธนพล อะทะถ้ำ วท.บ.10
48 6501102369 นายทศวร ทิวรักษา วท.บ.10
49 6501102363 นายณัฐวัตร แซ่เซียว วท.บ.10
50 6501102355 นายญาณวิทย์ นินสนธิ วท.บ.10
51 6501102352 นายชาตรี วนิชทองคำ วท.บ.10
52 6501102349 นายชวนันท์ แวงไธสง วท.บ.10
53 6501102326 นางสาวจรุงจิต คีรีไพรภักดี วท.บ.10
54 6501102324 นางสาวคำเลือน นายหลู่ วท.บ.10
55 6501102316 นางสาวกุลธิดา ตะบิ วท.บ.10
56 6501102370 นางสาวทิพย์เกสร กลิ่นประทุม วท.บ.10
57 6501102359 นางสาวณัฐชยา เมณร์กูล วท.บ.10
58 6501102358 นางสาวณัฏฐณิชา ราชแก้ว วท.บ.10
59 6501102356 นางสาวญาราภรณ์ สุขผล วท.บ.10
60 6501102347 นายชลสิทธิ์ เอียดทิม วท.บ.10
61 6501102344 นายชยานันท์ อิ่มสินสกุล วท.บ.10
62 6501102334 นายจิรายุ แซ่หยาง วท.บ.10
63 6501102308 นายกษิดิศ กวงคำ วท.บ.10
64 6501102380 นายธนวุฒิ สีจันทร์ วท.บ.10
65 6501102368 นายตะวัน ศรีเจริญ วท.บ.10
66 6501102365 นายณัฐวุฒิ อินใจ วท.บ.10
67 6501102364 นายณัฐวุฒิ แซ่ลี วท.บ.10
68 6501102354 นายชญานนท์ พรมเมือง วท.บ.10
69 6501102350 นายชวิศ ปันผสม วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47