เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10305111 : คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501126605 นายปวเรศ กระจ่างโชคสุข วท.บ.10
2 6501102405 นางสาวนิชา ธิปั๋น วท.บ.10
3 6501102465 นางสาวมณฑกานต์ เดชโนนสังข์ วท.บ.10
4 6501102457 นางสาวภัทรวดี พยัคเจริญ วท.บ.10
5 6501102453 นางสาวภัคจิรา แสงใส วท.บ.10
6 6501102451 นางสาวภรณ์ชนก ชูอิฐ วท.บ.10
7 6501102449 นางสาวไพรินทร์ นครสูงเนิน วท.บ.10
8 6501102444 นางสาวพัตรพิมล ยอดคำ วท.บ.10
9 6501102437 นางสาวพรนภัส ขำทรง วท.บ.10
10 6501102436 นางสาวพรทิพย์ ดอกคำนุ่ม วท.บ.10
11 6501102430 นางสาวเปรมฤดี ตั้งกุลบริบูรณ์ วท.บ.10
12 6501102426 นางสาวปิยนัน สายจีน วท.บ.10
13 6501102425 นางสาวปวีณ์นุช ลามคำ วท.บ.10
14 6501102423 นางสาวปลื้มจิต เนาว์โนนทอง วท.บ.10
15 6501102418 นางสาวปรัชญาภา บุตรพรม วท.บ.10
16 6501102412 นางสาวบัณฑิตา กระตุดนาค วท.บ.10
17 6501102409 นางสาวนิภาพร ผิวสลิด วท.บ.10
18 6501102404 นางสาวนาถรพี กาญจนสอาด วท.บ.10
19 6501102391 นางสาวธิดาทิพย์ เหล็กกล้า วท.บ.10
20 6501102388 นางสาวธัญญาลักษณ์ แกประโคน วท.บ.10
21 6501102460 นายภิญโญ สุขโพธิญาณ วท.บ.10
22 6501102452 นายภักดิ์พิสิทธิ์ เรื่องกลาง วท.บ.10
23 6501102445 นายพิจักษณ์ แซ่ย่าง วท.บ.10
24 6501102442 นายพัชรพล วงษ์ชัยบุตร วท.บ.10
25 6501102439 นายพฤกษ์ จินดาพล วท.บ.10
26 6501102438 นายพริษฐ์ อะทะไชย วท.บ.10
27 6501102428 นายปิยะพงษ์ วงศ์ไชย วท.บ.10
28 6501102414 นายปฐมพงษ์ ผ้าแฮ วท.บ.10
29 6501102411 นายนิมิต ศักดิ์ดี วท.บ.10
30 6501102408 นายนิพิฐพนธ์ ยะด้วง วท.บ.10
31 6501102384 นายธนายุทธ ภู่สิงห์ วท.บ.10
32 6501102454 นางสาวภัคจีรา สิริพรประภา วท.บ.10
33 6501102443 นางสาวพัชรา ทบศรี วท.บ.10
34 6501102440 นางสาวพฤษภา หิตมูล วท.บ.10
35 6501102419 นางสาวปราณิศา เทียนทองดี วท.บ.10
36 6501102417 นางสาวประภาวี แสงทอง วท.บ.10
37 6501102392 นางสาวธิดาวรรณ ศรีคำบู่ วท.บ.10
38 6501102462 นายภูมิรพี คำรมภ์ วท.บ.10
39 6501102459 นายภานุวัฒน์ นกแก้ว วท.บ.10
40 6501102446 นายพีรพัฒน์ เที่ยวแสวง วท.บ.10
41 6501102434 นายพชรพล สนรัมย์ วท.บ.10
42 6501102433 นายพงษ์สิริ เกษมใจเจริญ วท.บ.10
43 6501102422 นายปริวัฒน์ ศุกลสกุล วท.บ.10
44 6501102398 นายธีรวัฒน์ แซ่เดี่ยว วท.บ.10
45 6501102395 นายธีรพล เหลือสาคร วท.บ.10
46 6501102394 นายธีรพงค์ หลวงโปธา วท.บ.10
47 6501102393 นายธีมากร ลูกอินทร์ วท.บ.10
48 6501102389 นายธันวา ยืนยง วท.บ.10
49 6501102387 นายธวัชชัย แสนญาติรักษาวงศ์ วท.บ.10
50 6501102456 นางสาวภัทรวดี แก้วลือ วท.บ.10
51 6501102455 นางสาวภัทรดา โวหารลึก วท.บ.10
52 6501102450 นางสาวโฟกัส น้อยปั่น วท.บ.10
53 6501102435 นางสาวพรณภัส อยู่คุ้ม วท.บ.10
54 6501102429 นางสาวปิยาพัชร ทองสุข วท.บ.10
55 6501102427 นางสาวปิยวรรณ ขมเล็ก วท.บ.10
56 6501102420 นางสาวปราณี พะฮือกุดู วท.บ.10
57 6501102415 นางสาวปณิฏฐา ทองเลี่ยมนาค วท.บ.10
58 6501102410 นางสาวนิภาพร มั่งสมบัติ วท.บ.10
59 6501102464 นายภูเศรษฐี แก้วเกษ วท.บ.10
60 6501102461 นายภูเบศร์ ปาลี วท.บ.10
61 6501102448 นายพุฒิพงศ์ เสนา วท.บ.10
62 6501102421 นายปรินทร อินปัญโญ วท.บ.10
63 6501102413 นายบุริศร์ ศรีสุขใส วท.บ.10
64 6501102407 นายนิธิศ ใหม่อ้วน วท.บ.10
65 6501102406 นายนิธิรัฐ ตาเจริญ วท.บ.10
66 6501102402 นายนรุตน์ชัย พรมมั่น วท.บ.10
67 6501102399 นายธีรสิทธิ์ จิตสว่าง วท.บ.10
68 6501102397 นายธีรภัทร ชัยเลิศ วท.บ.10
69 6501102396 นายธีรพัชร บุญปลอด วท.บ.10
70 6501102386 นายธราธร ศิริมะณีวัฒนา วท.บ.10
71 6501102385 นายธรรพ์ณธร ฟองสา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47