เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10305111 : คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501126519 นางสาววิชญาดา บัวใหม่ วท.บ.10
2 6501126474 นายภูวดล เมืองคำ วท.บ.10
3 6501126506 นางสาววชิรญาณ์ บุตรสิม วท.บ.10
4 6501126499 นางสาวรัศมี สาคร วท.บ.10
5 6501126484 นางสาวมินตรา คำหล้า วท.บ.10
6 6501126480 นางสาวมนัสนันท์ อุ่นเอ้ย วท.บ.10
7 6501126479 นางสาวมณีรัตน์ ถูหลงเพีย วท.บ.10
8 6501126478 นางสาวมณฑนรรห์ หอละสิทธิ์ วท.บ.10
9 6501126468 นางสาวภัทราพร บุญเจริญ วท.บ.10
10 6501126467 นางสาวภัณฑิรา ทองสด วท.บ.10
11 6501126465 นางสาวแพพรรณ มหาหงษ์ วท.บ.10
12 6501126459 นางสาวพิมพ์นิภา กุลธราธนสิษฐ์ วท.บ.10
13 6501126518 นายวันชัย สุภาว์ วท.บ.10
14 6501126481 นายมนูญ ดำหมัด วท.บ.10
15 6501126454 นายพลัฏฐ์ ลิ้มภัทรวรรธน์ วท.บ.10
16 6501126451 นายพริสร สีหล้า วท.บ.10
17 6501126508 นายวชิระ อินใจยา วท.บ.10
18 6501126490 นายรณกร พิทนวรณ์ วท.บ.10
19 6501126483 นางสาวมัลลิกา เจริญสุข วท.บ.10
20 6501126507 นายวชิรวิทย์ ไชยมงคล วท.บ.10
21 6501126464 นายพีรวัฒน์ รุ่งเรือง วท.บ.10
22 6501126453 นายพฤทธิพงษ์ สูงสูงเนิน วท.บ.10
23 6501126513 นางสาววริศรา พิเศษฤทธิ์ วท.บ.10
24 6501126512 นางสาววริศรา แปงยอง วท.บ.10
25 6501126510 นางสาววรรณภา ทองไทย วท.บ.10
26 6501126509 นางสาววชิราภรณ์ ชวดนุช วท.บ.10
27 6501126503 นางสาวรุจิรา ล่องลม วท.บ.10
28 6501126500 นางสาวรุ่งระวี ศักดิ์ศรี วท.บ.10
29 6501126496 นางสาวรัตน์ติยากรณ์ ดีหร่าย วท.บ.10
30 6501126489 นางสาวยอดขวัญ สังขมาลย์ วท.บ.10
31 6501126488 นางสาวไมมูนี อิสลาม วท.บ.10
32 6501126485 นางสาวมุกดารัตน์ คนตรง วท.บ.10
33 6501126471 นางสาวภาวินี บุญดี วท.บ.10
34 6501126466 นางสาวไพรินทร์ แก้วบุญสม วท.บ.10
35 6501126460 นางสาวพีรดา ยองจา วท.บ.10
36 6501126457 นางสาวพิชชาพร เตาวะโต วท.บ.10
37 6501126456 นางสาวพัชรินทร์ พัฒนะราช วท.บ.10
38 6501126452 นางสาวพฤกษา แซ่จึ่ง วท.บ.10
39 6501126493 นายรัชชานนท์ โนทะ วท.บ.10
40 6501126492 นายรัชชภัช ชวนประสงค์ วท.บ.10
41 6501126477 นายภูฬิพัฒน์ มาชัยยะ วท.บ.10
42 6501126469 นายภัทราวุธ จันทร์ชมภู วท.บ.10
43 6501126463 นายพีรพัฒน์ แสงปัญญา วท.บ.10
44 6501126461 นายพีรธัช พรมศรี วท.บ.10
45 6501126505 นางสาววงศ์ษา มีเงินทอง วท.บ.10
46 6501126502 นางสาวรุจิรา เตจะมา วท.บ.10
47 6501126497 นางสาวสุภัทธนกานต์ ทองมี วท.บ.10
48 6501126495 นางสาวรัตติกาล เหลืองเอี่ยม วท.บ.10
49 6501126511 นายวรวิช ชายบุญแก้ว วท.บ.10
50 6501126476 นายภูวรรณ ลือประสงค์จิตร วท.บ.10
51 6501126473 นายภูริธัช ชัยชะนะสงคราม วท.บ.10
52 6501126458 นายพิทักษ์ อัครวงษ์ วท.บ.10
53 6501126520 นายวิชยา สีงาม วท.บ.10
54 6501126516 นายวัชรพล ยอดปานันท์ วท.บ.10
55 6501126494 นายรัชชานนท์ อ่อนนิ่ม วท.บ.10
56 6501126486 นายมูฮัมมัดซัมวีล เกษม วท.บ.10
57 6501126517 นางสาววัชราภรณ์ ปิลอง วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47