เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชารบ104 : กฎหมายเบื้องต้น
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6508107320 นางสาวปรางค์ทอง ทองพูล ร.บ.10
2 6508107333 นายรัฐภูมิ มหาชื่นใจ ร.บ.10
3 6508107311 นางสาวธีรมนัสภรณ์ นวนศรี ร.บ.10
4 6508107303 นางสาวกัญญาภัค บุญนะฤธี ร.บ.10
5 6508107318 นางสาวเบญจวรรณ วงค์ชัยวะ ร.บ.10
6 6508107306 นางสาวจิดาภา ตะไมล์ ร.บ.10
7 6508107309 นางสาวณัฏฐณิชา สวัสดี ร.บ.10
8 6508107332 นางสาวอุดมลักษณ์ แซ่ตั้ง ร.บ.10
9 6508107323 นางสาวพัชรพร วันดี ร.บ.10
10 6508107325 นางสาวรัตนาวดี อนุกูล ร.บ.10
11 6508107335 นางสาวภิญญดา บัตรมาก ร.บ.10
12 6508107336 นางสาวพรชิตา ไกรชา ร.บ.10
13 6508107327 นางสาววริษฐา สุวรรณมะโน ร.บ.10
14 6508107310 นางสาวณัฐณิชา ระมั่ง ร.บ.10
15 6508107314 นางสาวนภัสสร ประเสริฐพงษ์ ร.บ.10
16 6508107308 นางสาวชมพูนุท ขอนคำ ร.บ.10
17 6508107321 นางสาวปัญญดา เหมือนสันเทียะ ร.บ.10
18 6508107316 นางสาวนวนันท์ นินทะระ ร.บ.10
19 6508107302 นางสาวกนกวรรณ พันธ์ยาง ร.บ.10
20 6508107315 นางสาวนรินทร หงษ์ห้า ร.บ.10
21 6508107304 นางสาวขวัญตา สันทอง ร.บ.10
22 6508107307 นายจิระศักดิ์ โลบไธสง ร.บ.10
23 6508107312 นายนนธวัฒน์ อินทรพรหม ร.บ.10
24 6508107338 นายเกียรติศักดิ์ วงค์เวียน ร.บ.10
25 6508107326 นายวรรัตน์ กระจ่างแจ้ง ร.บ.10
26 6508107317 นายบริพัตร พุฒพันธ์ ร.บ.10
27 6508107337 นายธีรภัทร ผลสุด ร.บ.10
28 6508107334 นางสาวกรรณิการ์ ดิเรกวาจา ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47