เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาคม320 : ชีวเคมีเบื้องต้น
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6401102508 นางสาววิจิตรา เจริญไชย วท.บ.10
2 6401102306 นางสาวกัญญารัตน์ ยานะวงษา วท.บ.10
3 6401102389 นางสาวประทุมรัตน์ แสงทอง วท.บ.10
4 6401102499 นางสาวนภัสสร คีรีจริยกิจ วท.บ.10
5 6401102448 นางสาวสุธาสิณี ศรีนาค วท.บ.10
6 6401102336 นางสาวชลธิชา เจียรไนแก้วอำไพ วท.บ.10
7 6401102417 นางสาวรัชฎาภรณ์ เมาวงษ์ วท.บ.10
8 6401102374 นางสาวนภัสสร ใจคำ วท.บ.10
9 6401102318 นางสาวคณัสนันท์ อินทวัน วท.บ.10
10 6401102502 นางสาวปิยะมาศ เกตุฉลอง วท.บ.10
11 6401102433 นางสาวศิริลักษณ์ แข็งเจริญกสิกรณ์ วท.บ.10
12 6401102347 นางสาวณัฐธิดา มะโนเสาร์ วท.บ.10
13 6401102386 นางสาวปณิตา เลาะหะนะ วท.บ.10
14 6401102412 นางสาวมัญฑิตา ฟองจันตา วท.บ.10
15 6401102430 นางสาวศตพร พาจันทร์ วท.บ.10
16 6401102453 นางสาวสุภาพร คำปันศักดิ์ วท.บ.10
17 6401102346 นางสาวณัฐณิชา ทาวดี วท.บ.10
18 6401102418 นางสาวรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว วท.บ.10
19 6401102440 นางสาวสมจิตร แข็งแรง วท.บ.10
20 6401102470 นางสาวอริศรา ตาละสา วท.บ.10
21 6401102362 นางสาวธนภรณ์ หมอยา วท.บ.10
22 6401102309 นางสาวกิติมา นาภี วท.บ.10
23 6401102358 นางสาวธนธร ป่าโพธิ์ชัน วท.บ.10
24 6401102379 นางสาวนิตยา แกว่นเขตรกรรม วท.บ.10
25 6401102420 นางสาวลัดดาวัลณ์ ขันตีเอี่ยม วท.บ.10
26 6401102322 นางสาวจารุวดี สังข์ทอง วท.บ.10
27 6401102410 นางสาวภิชาพร ไชยอัษฎาพร วท.บ.10
28 6401102452 นางสาวสุภาดา รักกระโทก วท.บ.10
29 6401102382 นางสาวนิลาวัณ วิชัยนำโชค วท.บ.10
30 6401102511 นางสาวศิริลักษณ์ สุพร วท.บ.10
31 6401102408 นางสาวภัศรา โมกภา วท.บ.10
32 6401102328 นางสาวจุฬาลักษณ์ ดาวสว่าง วท.บ.10
33 6401102450 นางสาวสุนิสา นาภี วท.บ.10
34 6401102387 นางสาวปพิชญา สารฤทธิ์ วท.บ.10
35 6401102391 นางสาวปรียานุช สกาวเดือน วท.บ.10
36 6401102361 นายธนพล มหายศ วท.บ.10
37 6401102321 นายจักรพงษ์ กันยา วท.บ.10
38 6401102482 นายเอกลักษณ์ พรมเวียง วท.บ.10
39 6401102487 นายกิตติกร พิมสารี วท.บ.10
40 6401102401 นายพีรพัฒน์ ศรีบุรินทร์ วท.บ.10
41 6401102439 นายสงกรานต์ จิตรอ่อน วท.บ.10
42 6401102494 นายทองแท้ การสูงเนิน วท.บ.10
43 6401102498 นายธีระพงษ์ เต็มเปียง วท.บ.10
44 6401102473 นางสาวอัญชลี บุญเป็ง วท.บ.10
45 6401102377 นางสาวนันทิชา เสนามาต วท.บ.10
46 6401102324 นางสาวจินต์จุฑา เบญจคีรีทอง วท.บ.10
47 6401102373 นางสาวนฏกร ขันตีต่อ วท.บ.10
48 6401102319 นางสาวเครือวัลย์ สุภาพวรพร วท.บ.10
49 6401102427 นางสาววรัชยา มาประกอบ วท.บ.10
50 6401102345 นางสาวณัฐชยา มีนา วท.บ.10
51 6401102476 นางสาวอาทิตยา เมืองวัง วท.บ.10
52 6401102503 นางสาวพรพิชญา แซ่เจียม วท.บ.10
53 6401102404 นางสาวแพรวา มีบุญมาก วท.บ.10
54 6401102334 นางสาวชนาภา ชะหมู่ วท.บ.10
55 6401102381 นางสาวนิรุชา ศรีสายธาร วท.บ.10
56 6401102415 นางสาวระพีพรรณ นิลสนธิ วท.บ.10
57 6401102380 นางสาวนิรพร สุรกิจมงคล วท.บ.10
58 6401102451 นางสาวสุพรรษา สายวงค์ วท.บ.10
59 6401102517 นางสาวสุภัทรา พรมมี วท.บ.10
60 6401102394 นางสาวปิยธิดา สิงห์ชัย วท.บ.10
61 6401102425 นางสาววรรณวลัย สุขสมพร วท.บ.10
62 6401102483 นางสาวเอื้อกานต์ แจ่มนัยน์ วท.บ.10
63 6401102413 นางสาวยุวดี มีอ่อน วท.บ.10
64 6401102393 นางสาวปิยธิดา คล่องดี วท.บ.10
65 6401102330 นางสาวชนนิกานต์ หกสี วท.บ.10
66 6401102468 นางสาวอริยา ใจกิ่ง วท.บ.10
67 6401102471 นางสาวอลิสา แดงดงมาลี วท.บ.10
68 6401102406 นางสาวภัทรนันท์ กล้ากระทำ วท.บ.10
69 6401102460 นางสาวหทัยรัตน์ อุตตะมา วท.บ.10
70 6401102506 นางสาวภาวนา ชมภูวงษ์ วท.บ.10
71 6401102329 นางสาวแจ่มสกุล เหลืองดี วท.บ.10
72 6401102480 นางสาวอารีรัตน์ สิงห์ดา วท.บ.10
73 6401102343 นางสาวณัฐกฤตา รัตนกิจ วท.บ.10
74 6401102392 นางสาวปานไพริน หน่อสันสี วท.บ.10
75 6401102316 นายคชพัฒน์ ส่างขุน วท.บ.10
76 6401102353 นายดุษฎี เย็นใจ วท.บ.10
77 6401102307 นายกิตติเชษฐ์ เงางาม วท.บ.10
78 6401102466 นายอภิชาต กลับสุวรรณ์ วท.บ.10
79 6401102513 นายศุภณัฐ วรรณฤทธิ์ วท.บ.10
80 6401102385 นายปฏิภาณ ขันท์ชาลี วท.บ.10
81 6401102342 นายณัฏฐ์ชาณินท์ กะระกล วท.บ.10
82 6401102369 นายธามัน เป็ดทอง วท.บ.10
83 6401102497 นายธีรภัทร สีขาว วท.บ.10
84 6401102308 นายกิตติธัช งามขำ วท.บ.10
85 6401102416 นายรักษ์พงศ์ ตันตระกูล วท.บ.10
86 6401102496 นายธัญเทพ คงประเสริฐ วท.บ.10
87 6401102384 นายบูราฮานูดิง สาและ วท.บ.10
88 6401102301 นายกตัญญู วงศ์ตา วท.บ.10
89 6401102313 นายเกียรติกิจ กล้าหาญ วท.บ.10
90 6401102409 นายภานุพงศ์ ยิ้มเจริญ วท.บ.10
91 6401102372 นายนครินทร์ สินสวัสดิ์ วท.บ.10
92 6401102354 นายติณณภพ โสภา วท.บ.10
93 6401102504 นายพีรดนย์ ไพริน วท.บ.10
94 6401102312 นายเกษมธนชัย อินทณ์ปั่น วท.บ.10
95 6401102435 นายศุภกร จินดาธรรม วท.บ.10
96 6401102351 นายดนุสรณ์ ต๊ะปัญญา วท.บ.10
97 6401102462 นายหฤษฎ์ ก้อนสัมฤทธิ์ วท.บ.10
98 6401102383 นายบูรพา รุ่งโรจน์ประชาชื่น วท.บ.10
99 6401102331 นายชนะชล เรือนคำ วท.บ.10
100 6401102310 นายกิติศักดิ์ อินธิราช วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
101 6422101475 นางสาวศิระประภา นุตตา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
102 6222101020 นายปิยะพงษ์ ทองหล่อ วท.บ.10
103 6422101322 นางสาวเขมจิรา สิงห์สา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
104 6422101547 นางสาวสกุลกาญจน์ สุขรอมแปง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
105 6422101551 นางสาวอติกานต์ ไพศาลพงศ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
106 6422101501 นางสาวสุวรรณี ชัยชนะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
107 6422101303 นางสาวกรรณิการ์ แสนมาลัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
108 6422101327 นางสาวจันทร์จิรา ไชยศรีฮาด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
109 6422101515 นางสาวอรนภา ไกรษร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
110 6422101389 นางสาวนลินี เต๋จ๊ะแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
111 6522101491 นางสาวภัคจิรา ชลินทุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
112 6422101488 นางสาวสุทธิดา รัตนะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
113 6422101386 นางสาวนภัส พรมทับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
114 6422101503 นายสุวินชนันท์ ปานสมุทร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
115 6422101348 นายณพปกรณ์ โสพิกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
116 6422101444 นายภูริณัฐ สงวนรัษฎ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
117 6422101492 นายสุธิเดช วงษ์พรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
118 6422101442 นายภานุรักษ์ บุญเงิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
119 6422101462 นายวรากรณ์ ป้วนป้อม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
120 6422101552 นายอภิวิชญ์ ยอดกิจอุดมยิ่ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
121 6422101443 นายภูริณัฐ คะเชนมาตย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
122 6422101459 นายวชิรวิท เช้าเครือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
123 6522101500 นายสุรเสกข์ สามารถ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
124 6422101521 นายอานุภาพ ชัยสุวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
125 6422101484 นายสิทธิพร พิมพิลา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
126 6422101316 นางสาวกิตติกา ขอร่มกลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
127 6422101372 นางสาวธนาภรณ์ เติมดี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
128 6422101474 นายศิรวิชญ์ ดิ๊ข่อ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
129 6422101460 นายวณธิป อุดมพงศ์วัฒนา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
130 6422101479 นายสมพร โบราญศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
131 6422101422 นายพันธวัช มาที วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
132 6422101458 นายวงศธร ศรีจันทร์ทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
133 6422101306 นายกฤษฎา ปลื้มสุด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
134 6422101383 นางสาวนภเกตน์ เลิศคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
135 6422101494 นางสาวสุนทรี สีสนิท วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
136 6422101520 นางสาวอาณัฎธยา เวชวิกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
137 6522101488 นางสาวนิโลบล เมืองใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
138 6422101498 นางสาวสุภาภรณ์ สุรินทร์เซ็ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
139 6422101466 นางสาววาสนา ดีบาล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
140 6422101392 นางสาวนันทรัตน์ บุญปั๋น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
141 6422101506 นางสาวอนงค์นุช ขำเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
142 6422101534 นางสาวทองชมพู หน่อสร้อยทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
143 6422101311 นางสาวกัญญาณัฐ วงค์บุตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
144 6422101509 นางสาวอนุสรา ใจปิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
145 6422101363 นายธนกฤต บุญสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
146 6422101401 นางสาวบุลพร ศรีสกุณาสีทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
147 6422101424 นางสาวพิชญาพร โคตรแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
148 6422101452 นางสาวรัชฎาพร ใจเขื่อนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
149 6422101318 นางสาวกุลธิดา บุญมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
150 6422101445 นางสาวภูษิตา สุบรรณรัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
151 6422101540 นางสาวมลฑณา ลาโพธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
152 6422101525 นายเอกฉัตร ศิริภูมิ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
153 6422101438 นายภราดร ภูงามแง้ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
154 6422101446 นายมนต์ธัช คำลือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
155 6422101500 นางสาวสุเมษา ดวงแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47