เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชา10700211 : การพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืน
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ 
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6501102502 นางสาวศิริรัตน์ ราสี วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 6503101310 นายชยพล เผ่าต๊ะใจ วศ.บ.10
3 6503101315 นางสาวณัฏฐณิชา ชนประเสริฐ วศ.บ.10
4 6503101341 นางสาวภัทรวรรณ ขุนชนะ วศ.บ.10
5 6503101365 นางสาวกัญญารัตน์ ยิ้มใหญ่ วศ.บ.10
6 6503101329 นางสาวน้ำทิพย์ เรียนจันทร์ วศ.บ.10
7 6503101332 นางสาวปาริชาติ โคตรอุต วศ.บ.10
8 6503101361 นางสาวอรอุมา แสงสุวรรณ์ วศ.บ.10
9 6503101359 นางสาวอณิษา แสนเปา วศ.บ.10
10 6503101355 นางสาวสุนิสา พันธุ์เกตุ วศ.บ.10
11 6503101306 นางสาวจันทนี พงศ์คีรีวัฒนะ วศ.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
12 6505101377 นางสาวธันย์ชนก อาญาเรือน ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
13 6106105321 นายปรเมศวร์ ประดิษฐ์ชัย บธ.บ.10
14 6506102360 นางสาวชลรดา แซ่ลี บธ.บ.10
15 6506101527 นายวีระชัย มาลารัตน์ บธ.บ.10
16 6506101403 นางสาวธัญญเรศ รื่นพงษ์ บธ.บ.10
17 6506101381 นางสาวณัฐธิดา แซ่ม้า บธ.บ.10
18 6506101404 นางสาวธัญญารัตน์ พิบูลย์ บธ.บ.10
19 6506101406 นางสาวธัญรดา ทูลบุตรดา บธ.บ.10
20 6506101545 นางสาวสิรินภัสสร อูปสาแก้ว บธ.บ.10
21 6506101408 นางสาวธันยากร ชมเมือง บธ.บ.10
22 6506101432 นางสาวบงกชกร กองโชค บธ.บ.10
23 6506101592 นายจิระยุทธิ์ เกี๋ยงคำ บธ.บ.10
24 6506101602 นายอัศวิน ตุ้ยต๋าจม บธ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
25 6318102402 นายวงศกร ดวงรุ่งนภา ศศ.บ.10
26 6318102306 นายกิตติพงศ์ ฟูเต็มวงค์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47