เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 22 มี.ค. 2561 8:30 น.23 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)23 มี.ค. 2561 8:30 น.23 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)23 มี.ค. 2561 8:30 น.23 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)23 มี.ค. 2561 8:30 น.23 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)23 มี.ค. 2561 8:30 น.23 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ23 มี.ค. 2561 8:30 น.23 มี.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 26 มี.ค. 2561 8:30 น.28 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา26 มี.ค. 2561 8:00 น.28 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา26 มี.ค. 2561 8:00 น.28 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา26 มี.ค. 2561 8:00 น.28 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม26 มี.ค. 2561 8:00 น.28 มี.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 26 มี.ค. 2561 8:00 น.28 มี.ค. 2561 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 2 เม.ย. 2561 8:30 น.6 เม.ย. 2561 21:30 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 2 เม.ย. 2561 8:30 น.6 เม.ย. 2561 21:30 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ2 เม.ย. 2561 8:30 น.6 เม.ย. 2561 21:30 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ2 เม.ย. 2561 8:30 น.6 เม.ย. 2561 21:30 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ2 เม.ย. 2561 8:30 น.6 เม.ย. 2561 21:30 น.
    -  ช่วงการแจ้งขอสำเร็จการศึกษา28 มี.ค. 2561 8:30 น.6 เม.ย. 2561 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 6 พ.ค. 2561 8:00 น.6 พ.ค. 2561 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 14 พ.ค. 2561 8:00 น.20 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา29 พ.ค. 2561 8:00 น.29 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา30 พ.ค. 2561 16:30 น.30 พ.ค. 2561 16:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 21 พ.ค. 2561 8:30 น.21 พ.ค. 2561 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 26 มี.ค. 2561 0:00 น.26 มี.ค. 2561 0:00 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3459 49