เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 17 มิ.ย. 2563 0:01 น.23 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)19 มิ.ย. 2563 8:30 น.19 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)22 มิ.ย. 2563 8:30 น.22 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)23 มิ.ย. 2563 8:30 น.23 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)23 มิ.ย. 2563 8:30 น.23 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ23 มิ.ย. 2563 8:30 น.23 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 29 มิ.ย. 2563 8:30 น.1 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา29 มิ.ย. 2563 8:30 น.1 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา29 มิ.ย. 2563 8:30 น.1 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา29 มิ.ย. 2563 8:30 น.1 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม29 มิ.ย. 2563 8:30 น.1 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 29 มิ.ย. 2563 8:00 น.29 มิ.ย. 2563 8:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 29 มิ.ย. 2563 8:30 น.1 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 8 ก.ค. 2563 8:30 น.14 ก.ค. 2563 20:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 8 ก.ค. 2563 8:30 น.14 ก.ค. 2563 20:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ8 ก.ค. 2563 8:30 น.14 ก.ค. 2563 20:00 น.
 • วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
 • 29 มิ.ย. 2563 8:30 น.29 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I29 ก.ค. 2563 8:30 น.29 ก.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์29 ก.ค. 2563 8:30 น.29 ก.ค. 2563 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 24 ส.ค. 2563 8:30 น.30 ส.ค. 2563 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 18 ต.ค. 2563 8:00 น.18 ต.ค. 2563 16:00 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 19 ต.ค. 2563 8:30 น.1 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา9 พ.ย. 2563 8:30 น.9 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา10 พ.ย. 2563 16:30 น.10 พ.ย. 2563 23:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 2 พ.ย. 2563 8:30 น.2 พ.ย. 2563 16:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )
 • 8 มิ.ย. 2563 8:30 น.14 ก.ย. 2563 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48