เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
  • 20 มิ.ย. 2562 0:01 น.25 มิ.ย. 2562 23:59 น.
      -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)21 มิ.ย. 2562 8:30 น.21 มิ.ย. 2562 23:59 น.
      -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)24 มิ.ย. 2562 8:30 น.24 มิ.ย. 2562 23:59 น.
      -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)25 มิ.ย. 2562 8:30 น.25 มิ.ย. 2562 23:59 น.
      -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)25 มิ.ย. 2562 8:30 น.25 มิ.ย. 2562 23:59 น.
      -  ชั้นปีอื่นๆ25 มิ.ย. 2562 8:30 น.25 มิ.ย. 2562 23:59 น.
  • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
  • 1 ก.ค. 2562 8:30 น.3 ก.ค. 2562 23:59 น.
      -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ก.ค. 2562 8:30 น.3 ก.ค. 2562 23:59 น.
      -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา1 ก.ค. 2562 8:30 น.3 ก.ค. 2562 23:59 น.
      -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ก.ค. 2562 8:30 น.3 ก.ค. 2562 23:59 น.
      -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม1 ก.ค. 2562 8:30 น.3 ก.ค. 2562 23:59 น.
  • วันเปิดภาคการศึกษา
  • 1 ก.ค. 2562 8:00 น.1 ก.ค. 2562 8:00 น.
  • ลงทะเบียนล่าช้า
  • 1 ก.ค. 2562 8:30 น.3 ก.ค. 2562 23:59 น.
  • งวดชำระเงินตามปกติ
  • 8 ก.ค. 2562 8:30 น.12 ก.ค. 2562 20:00 น.
  • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
  • 8 ก.ค. 2562 8:30 น.12 ก.ค. 2562 20:00 น.
      -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ8 ก.ค. 2562 8:30 น.12 ก.ค. 2562 20:00 น.
  • วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
  • 25 มิ.ย. 2562 8:30 น.30 ก.ค. 2562 16:30 น.
  • ช่วงวันสอบกลางภาค
  • 26 ส.ค. 2562 8:30 น.1 ก.ย. 2562 16:30 น.
  • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
  • 18 ต.ค. 2562 8:00 น.20 ต.ค. 2562 16:00 น.
  • ช่วงวันสอบปลายภาค
  • 21 ต.ค. 2562 8:30 น.3 พ.ย. 2562 16:30 น.
      -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา11 พ.ย. 2562 8:30 น.11 พ.ย. 2562 16:30 น.
      -  วันประกาศผลการศึกษา12 พ.ย. 2562 16:30 น.12 พ.ย. 2562 23:30 น.
  • วันปิดภาคการศึกษา
  • 4 พ.ย. 2562 8:30 น.4 พ.ย. 2562 16:30 น.
  • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )
  • 4 ก.ค. 2562 8:30 น.16 ก.ย. 2562 16:30 น.
      
    สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
    Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 49