เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 9 พ.ย. 2563 8:00 น.13 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)11 พ.ย. 2563 8:30 น.11 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)12 พ.ย. 2563 8:30 น.12 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)13 พ.ย. 2563 8:30 น.13 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)13 พ.ย. 2563 8:30 น.13 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ13 พ.ย. 2563 8:30 น.13 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 16 พ.ย. 2563 8:30 น.18 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา16 พ.ย. 2563 8:30 น.18 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา16 พ.ย. 2563 8:30 น.18 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา16 พ.ย. 2563 8:30 น.18 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม16 พ.ย. 2563 8:30 น.18 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 16 พ.ย. 2563 8:00 น.16 พ.ย. 2563 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 16 พ.ย. 2563 8:30 น.18 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 23 พ.ย. 2563 8:30 น.27 พ.ย. 2563 20:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 23 พ.ย. 2563 8:30 น.27 พ.ย. 2563 20:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ23 พ.ย. 2563 8:30 น.27 พ.ย. 2563 20:00 น.
 • วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
 • 14 ธ.ค. 2563 8:30 น.14 ธ.ค. 2563 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 11 ม.ค. 2564 8:30 น.17 ม.ค. 2564 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 7 มี.ค. 2564 0:00 น.7 มี.ค. 2564 0:00 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 8 มี.ค. 2564 8:00 น.21 มี.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา29 มี.ค. 2564 8:00 น.29 มี.ค. 2564 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา30 มี.ค. 2564 16:30 น.30 มี.ค. 2564 23:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 22 มี.ค. 2564 8:30 น.22 มี.ค. 2564 16:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )
 • 25 พ.ย. 2563 8:30 น.1 ก.พ. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I15 ธ.ค. 2563 8:30 น.15 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์14 ธ.ค. 2563 8:30 น.14 ธ.ค. 2563 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 48