เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 20 มิ.ย. 2567 0:01 น.25 มิ.ย. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)21 มิ.ย. 2567 0:01 น.21 มิ.ย. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)24 มิ.ย. 2567 8:30 น.24 มิ.ย. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)25 มิ.ย. 2567 8:30 น.25 มิ.ย. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)25 มิ.ย. 2567 8:30 น.25 มิ.ย. 2567 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ25 มิ.ย. 2567 8:30 น.25 มิ.ย. 2567 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 1 ก.ค. 2567 8:00 น.1 ก.ค. 2567 8:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 1 ก.ค. 2567 8:30 น.3 ก.ค. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ก.ค. 2567 8:30 น.3 ก.ค. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา1 ก.ค. 2567 8:30 น.3 ก.ค. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ก.ค. 2567 8:30 น.3 ก.ค. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม17 มิ.ย. 2567 8:30 น.3 ก.ค. 2567 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 1 ก.ค. 2567 8:30 น.3 ก.ค. 2567 23:59 น.
    -  ช่วงการขอเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาใหม่17 มิ.ย. 2567 8:30 น.3 ก.ค. 2567 16:30 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 15 ก.ค. 2567 8:30 น.21 ก.ค. 2567 20:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ15 ก.ค. 2567 8:30 น.21 ก.ค. 2567 20:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 15 ก.ค. 2567 8:30 น.21 ก.ค. 2567 20:00 น.
    -  วันแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์22 ก.ค. 2567 8:30 น.22 ต.ค. 2567 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
 • 1 ก.ค. 2567 8:30 น.31 ก.ค. 2567 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I31 ก.ค. 2567 8:30 น.31 ก.ค. 2567 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 26 ส.ค. 2567 8:30 น.1 ก.ย. 2567 16:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )
 • 22 ก.ค. 2567 8:30 น.17 ก.ย. 2567 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 20 ต.ค. 2567 8:00 น.20 ต.ค. 2567 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 21 ต.ค. 2567 8:30 น.3 พ.ย. 2567 16:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 4 พ.ย. 2567 8:30 น.4 พ.ย. 2567 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา11 พ.ย. 2567 8:30 น.11 พ.ย. 2567 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา12 พ.ย. 2567 16:30 น.12 พ.ย. 2567 23:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47