เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 15 พ.ย. 2565 0:01 น.18 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)16 พ.ย. 2565 8:30 น.16 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)17 พ.ย. 2565 8:30 น.17 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)18 พ.ย. 2565 8:30 น.18 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)18 พ.ย. 2565 8:30 น.18 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ18 พ.ย. 2565 8:30 น.18 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 21 พ.ย. 2565 8:30 น.23 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา21 พ.ย. 2565 8:30 น.23 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา21 พ.ย. 2565 8:30 น.23 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา21 พ.ย. 2565 8:30 น.23 พ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม21 พ.ย. 2565 8:30 น.23 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 21 พ.ย. 2565 8:00 น.21 พ.ย. 2565 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 21 พ.ย. 2565 8:30 น.23 พ.ย. 2565 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 28 พ.ย. 2565 8:30 น.2 ธ.ค. 2565 20:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 28 พ.ย. 2565 8:30 น.2 ธ.ค. 2565 20:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ28 พ.ย. 2565 8:30 น.2 ธ.ค. 2565 20:00 น.
    -  วันแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์13 ธ.ค. 2565 8:30 น.12 มี.ค. 2566 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
 • 21 ธ.ค. 2565 8:30 น.21 ธ.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I21 ธ.ค. 2565 8:30 น.21 ธ.ค. 2565 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 16 ม.ค. 2566 8:30 น.22 ม.ค. 2566 16:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )
 • 5 ธ.ค. 2565 8:30 น.14 ก.พ. 2566 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 12 มี.ค. 2566 8:30 น.12 มี.ค. 2566 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 13 มี.ค. 2566 8:00 น.26 มี.ค. 2566 16:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 27 มี.ค. 2566 8:30 น.27 มี.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา3 เม.ย. 2566 8:00 น.3 เม.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา4 เม.ย. 2566 16:30 น.4 เม.ย. 2566 23:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47