เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 27 พ.ค. 2560 0:01 น.31 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)29 พ.ค. 2560 8:30 น.29 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)30 พ.ค. 2560 8:30 น.30 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)31 พ.ค. 2560 8:30 น.31 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)31 พ.ค. 2560 8:30 น.31 พ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ31 พ.ค. 2560 8:30 น.31 พ.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 12 มิ.ย. 2560 8:29 น.14 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา12 มิ.ย. 2560 8:30 น.14 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา12 มิ.ย. 2560 8:30 น.14 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา12 มิ.ย. 2560 8:30 น.14 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม12 มิ.ย. 2560 8:30 น.14 มิ.ย. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 12 มิ.ย. 2560 8:30 น.14 มิ.ย. 2560 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 19 มิ.ย. 2560 8:28 น.23 มิ.ย. 2560 20:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 19 มิ.ย. 2560 8:00 น.23 มิ.ย. 2560 20:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ19 มิ.ย. 2560 8:01 น.23 มิ.ย. 2560 20:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ19 มิ.ย. 2560 8:01 น.23 มิ.ย. 2560 20:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ19 มิ.ย. 2560 8:01 น.23 มิ.ย. 2560 20:00 น.
 • วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
 • 12 มิ.ย. 2560 8:30 น.11 ก.ค. 2560 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 31 ก.ค. 2560 8:30 น.6 ส.ค. 2560 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 1 ต.ค. 2560 8:00 น.1 ต.ค. 2560 16:00 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 2 ต.ค. 2560 8:30 น.15 ต.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา25 ต.ค. 2560 8:30 น.25 ต.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา26 ต.ค. 2560 16:30 น.26 ต.ค. 2560 23:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 16 ต.ค. 2560 8:30 น.16 ต.ค. 2560 16:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )
 • 14 มิ.ย. 2560 8:30 น.4 ก.ย. 2560 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 12 มิ.ย. 2560 8:00 น.12 มิ.ย. 2560 8:00 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47