เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 12 พ.ย. 2561 8:00 น.16 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)14 พ.ย. 2561 8:30 น.14 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)15 พ.ย. 2561 8:30 น.15 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)16 พ.ย. 2561 8:30 น.16 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)16 พ.ย. 2561 8:30 น.16 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ16 พ.ย. 2561 8:30 น.16 พ.ย. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 19 พ.ย. 2561 8:30 น.21 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา19 พ.ย. 2561 8:30 น.21 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา19 พ.ย. 2561 8:30 น.21 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา19 พ.ย. 2561 8:30 น.21 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม19 พ.ย. 2561 8:30 น.21 พ.ย. 2561 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 19 พ.ย. 2561 8:00 น.19 พ.ย. 2561 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 22 พ.ย. 2561 8:30 น.22 พ.ย. 2561 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 26 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 26 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ26 พ.ย. 2561 8:30 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
 • วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
 • 19 พ.ย. 2561 8:30 น.18 ธ.ค. 2561 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 14 ม.ค. 2562 8:30 น.20 ม.ค. 2562 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 10 มี.ค. 2562 0:00 น.10 มี.ค. 2562 0:00 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 11 มี.ค. 2562 8:00 น.24 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา3 เม.ย. 2562 8:00 น.3 เม.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา4 เม.ย. 2562 16:30 น.4 เม.ย. 2562 23:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 25 มี.ค. 2562 8:30 น.25 มี.ค. 2562 16:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )
 • 1 ธ.ค. 2561 8:30 น.28 ม.ค. 2562 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47