เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 2 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)5 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)5 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)5 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)5 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ5 เม.ย. 2562 8:30 น.5 เม.ย. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 9 เม.ย. 2562 8:30 น.11 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา9 เม.ย. 2562 8:30 น.11 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา9 เม.ย. 2562 8:30 น.11 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา9 เม.ย. 2562 8:30 น.11 เม.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม9 เม.ย. 2562 8:30 น.11 เม.ย. 2562 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 9 เม.ย. 2562 8:00 น.9 เม.ย. 2562 8:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 30 เม.ย. 2562 8:00 น.30 เม.ย. 2562 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 22 เม.ย. 2562 8:30 น.26 เม.ย. 2562 21:30 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 22 เม.ย. 2562 8:30 น.26 เม.ย. 2562 21:30 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ22 เม.ย. 2562 8:30 น.26 เม.ย. 2562 21:30 น.
    -  วันแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์22 เม.ย. 2562 8:30 น.30 พ.ค. 2562 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 26 พ.ค. 2562 8:00 น.26 พ.ค. 2562 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 28 พ.ค. 2562 8:00 น.3 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา12 มิ.ย. 2562 8:00 น.12 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา13 มิ.ย. 2562 16:30 น.13 มิ.ย. 2562 16:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 4 มิ.ย. 2562 8:30 น.4 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47