เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 11 มิ.ย. 2561 0:01 น.15 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)13 มิ.ย. 2561 8:30 น.13 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)14 มิ.ย. 2561 8:30 น.14 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)15 มิ.ย. 2561 8:30 น.15 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)15 มิ.ย. 2561 8:30 น.15 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ15 มิ.ย. 2561 8:30 น.15 มิ.ย. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 25 มิ.ย. 2561 8:30 น.27 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 มิ.ย. 2561 8:30 น.27 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา25 มิ.ย. 2561 8:30 น.27 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา25 มิ.ย. 2561 8:30 น.27 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม25 มิ.ย. 2561 8:30 น.27 มิ.ย. 2561 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 25 มิ.ย. 2561 8:00 น.25 มิ.ย. 2561 8:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 25 มิ.ย. 2561 8:30 น.27 มิ.ย. 2561 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 2 ก.ค. 2561 8:30 น.13 ก.ค. 2561 20:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 2 ก.ค. 2561 8:30 น.13 ก.ค. 2561 20:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ2 ก.ค. 2561 8:30 น.13 ก.ค. 2561 20:00 น.
 • วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
 • 27 มิ.ย. 2561 8:30 น.24 ก.ค. 2561 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 20 ส.ค. 2561 8:30 น.26 ส.ค. 2561 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 14 ต.ค. 2561 8:00 น.14 ต.ค. 2561 16:00 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 15 ต.ค. 2561 8:30 น.28 ต.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา7 พ.ย. 2561 8:30 น.7 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา8 พ.ย. 2561 16:30 น.8 พ.ย. 2561 23:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 29 ต.ค. 2561 8:30 น.29 ต.ค. 2561 16:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )
 • 28 มิ.ย. 2561 8:30 น.17 ก.ย. 2561 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47